Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń

Uchwała Nr XXXV/272/2018
Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Moryń (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 359) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1 Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić Radny lub Burmistrz.

3. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady oraz informację o pracy w okresie między sesjami,

2) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

3) wolne wnioski i zapytania.”;

3) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Burmistrz;

2) Komisja Rady;

3) Klub Radnych;

4) każdy Radny;

5) grupa mieszkańców w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”;

4) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych.

2. Za głosy ważnie oddane uważa się te, które oddano „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymuję się”.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Przy głosowaniu imiennym Radni kolejno wyczytywani przez Przewodniczącego obrad w porządku alfabetycznym zgłaszają swój głos do protokołu.”;

5) § 34 ust.4 otrzymuje brzmienie :

„§ 34. ust.4 Poprawki do protokołu zgłasza się najpóźniej do czasu rozpoczęcia kolejnej sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki Rada rozstrzyga większością głosów bez dyskusji”;

6) W § 37 uchyla się ust.2.

7) W § 40 uchyla się ust.3.

8) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

2. Skargę, wniosek lub petycję złożoną do Rady, Przewodniczący Rady kieruje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej „Komisją” w celu rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Rady, biorąc pod uwagę terminy określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wyznacza Komisji termin przygotowania propozycji rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

4. W zależności od przedmiotu skargi, wniosku lub petycji Komisja przeprowadza odpowiednie czynności kontrolne lub wyjaśniające potrzebne dla wypracowania opinii o sprawie i podjęcia stosownych działań.

5. Po rozpoznaniu skargi, wniosku lub petycji Komisja przygotuje dla Rady propozycję lub projekt stanowiska.

6. Przewodniczący Rady zawiadamia podmiot wnoszący skargę, wniosek, petycję o sposobie załatwienia, wraz z uzasadnieniem na podstawie uchwały Rady”;

9) Uchyla się § 45, 51, 52, 53, 54.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem początku kadencji organów gminy rozpoczynającej się w 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Jerzy Domaradzki

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na gminę obowiązek dostosowania Statutu Gminy do uregulowań zawartych w ustawie, w szczególności  należy określić zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 1 organem uprawnionym do uchwalenia oraz wprowadzenia zmian w Statucie Gminy jest Rada Gminy.

W celu przygotowania propozycji zmian w Statucie Rada Miejska w Moryniu powołała 22 czerwca 2018 r. Komisję ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Moryń.

Komisja dokonała analizy treści Statutu Gminy Moryń pod kątem zgodności z aktualnym brzmieniem ustawy o samorządzie gminnym oraz kompletności w zakresie wypełniania delegacji ustawowych.

Po dokonanych analizach Komisja przyjęła przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Moryń.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-01-2019 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 18-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2019 09:12