Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XIX sesji


Protokół z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 9 września 2004 r.

Stan Rady Miejskiej w Moryniu - 15. Na sesji obecnych było 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik na 1 do protokołu. Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 2.

Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Karol Głodny. Powitał radnych i gości zaproszonych. Stwierdził , że na sali jest wymagana większość do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał .

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad - zał. Nr 3

P.Burmistrz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące rozpatrzenia dwu projektów uchwał : w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno oraz w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu.

Głosowanie nad propozycją zmian w porządku obrad : za jednogłośnie

Zmieniony porządek obrad - zał. Nr 4

Ad.2

Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.

Ad,3

P.Burmistrz złożył informację z prac wykonanych w okresie między sesjami Rady - zał. Nr 5.

Odpowiedzi na pytania zadane przez radnych na poprzedniej sesji oraz na zgłoszone wnioski P.Burmistrz udzielił podczas jej obrad i w okresie między sesjami.

Pytania związane ze złożoną informacją :

P.Głodny K. - czym Wojewoda uzasadnia odmowę przekazania działek leżących w Moryniu ?

- koszt dokumentacji na kanalizację .Na posiedzeniu komisji była informacja o 183 tys.zł

w dzisiejszej informacji Burmistrza jest mowa o 118 tys.zł.

- kto jest inicjatorem projektu podziału terenu ośrodków wypoczynkowych ANKA i BARBARA ?

P.Burmistrz - umowa na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej zawiera ustalenia dotyczące etapów płatności. I etap/ przygotowanie całości map wysokościowych/ - 118 tys. zł. - już zapłacone. Wymieniona przez Przewodniczącego kwota to wynik rozstrzygnięcia przetargowego , zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej .

- działka nr 371 /lewa część od strony Przyjezierza w kierunku Morynia/ . Wojewoda bez tłumaczenia swojej decyzji, odmówił nam przekazania części tego terenu należącego do Skarbu Państwa .

- teren ośrodków ANKA i BARBARA - projekt podziału zostanie zaprezentowany na następnym posiedzeniu Rady. Każdy właściciel ma prawo zwrócić się o dokonanie planu podziału. Jeżeli zgodzimy się na podział to wyrażamy zgodę na zaprzestanie istnienia ośrodków a jest to jedyna na terenie Morynia większa baza noclegowa dla turystów / oprócz Savany/ .P.Korzeniowski poinformował , że będzie starał się sprzedać te tereny jako całość , jeżeli nie sprzeda wówczas będzie występował o ich podział. Chęć kupna wyraził P.Mika , który chce postawić tam hotel. Jeżeli zaakceptujemy podział to wzdłuż „dolnego „ ośrodka musi powstać szeroka droga co wymaga wycięcia dużej ilości drzew i środków na jej wybudowanie. Ilość pojazdów jaka będzie tam przejeżdżała spowoduje zmianę obecnego układu. Należy wykazać rozsądek w tej sprawie.

Ad. 4

P.Serafiński W. - jakość krawężników przy ul. Odrzańskiej jest zła.

P.Kaczmar H. - jest to droga powiatowa . W tej sprawie należy zwrócić się do P.Ziętka.

P.Tarnowski J. - źle działa sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w pobliżu Zespołu Szkół w Moryniu

P.Domaradzki J. - czy spotkanie z ANR w dniu 13.09.04 dotyczyło będzie działki 178 / 1 ?

- czy i kiedy dojdzie do spotkania z przedstawicielami ochrony zabytków w sprawie dachu kościoła w Starym Objezierzu?

- przed skrzyżowaniem dróg w Starym Objezierzu / od strony Klępicza/ stoi znak ograniczenia prędkości do 70 km/h - jest to zbyt duża prędkość.

P. Domaradzki S. - zniesienie zakazu zatrzymywania w pobliżu Delikatesów w Moryniu .

- koncepcja przebudowy Pl.Wolności w Moryniu. Czy mieszkańcy będą mieli możliwość

wypowiedzenia się w tej sprawie.

- koncepcja zagospodarowania plaży w Moryniu

P. Cysewski M. - w pobliżu Dolska na drodze gruntowej do Mirowa istnieją duże zagłębienia.

P.Głodny K. - jak daleko zaawansowany jest projekt zagospodarowania plaży ?

P.Burmistrz - sprawdzimy jak działa sygnalizacja. Jeżeli źle to zwrócimy się o jej naprawę .

- 13.09.04r. - u P.Kobylińskego odbędzie się spotkanie z firmą Cibet i Stadniną Koni Bielin . Przy tej okazji poprosimy o udzielenie odpowiedzi na nasz wniosek dotyczący przekazania terenu rekreacyjnego w Objezierzu .

- jeszcze raz będzie rozmawiał z konserwatorem zabytków na temat dachu kościoła w Starym Objezierzu .

- w sprawie ograniczenia prędkości w Starym Objezierzu zwrócimy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- Zarząd Dróg Powiatowych po dokonaniu wizji stwierdził, że znak zakazujący parkowania w pobliżu Delikatesów musi być tam postawiony ze względów bezpieczeństwa.

P.Sekretarz - zniesienie znaku zakazu zatrzymywania się nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa.

- Pl.Wolności w Moryniu .Przygotowaliśmy pewien etap prac związanych z jego przebudową ale właścicielem placu jest Starostwo Powiatowe i to ono będzie kierowało pracami. Stale monitorujemy etap przygotowania dokumentacji. Rada Powiatu przyjęła to zadanie do wykonania Aby wejść w projekty unijne pełna dokumentacja musi być przygotowana przed grudniem.

Będziemy mieli wpływ na realizację przebudowy placu. Przed przyjęciem koncepcji przebudowy /ze spojrzeniem historycznym / musi zostać przedstawiona nam do zaakceptowania tak, abyśmy mogli wypowiedzieć się na jej temat.

- podobnie jest z plażą miejską .Pomosty będą posiadały dwie wieże obserwacyjne. Koszt całości zadania wynosi ok. 70.000 zł. Jeżeli zadanie to w całości zostanie zrealizowane nie z naszych pieniędzy to będzie ono realizacją części innego zadania np. ścieżki rowerowej wokół jeziora

Jeżeli kwota wykonania postów z wieżami obserwacyjnymi będzie wynosiła 70 -80 tys. zł to nasza cześć do realizacji wynosi 30 % tych kosztów, reszta musi być uzyskana ze środków unijnych

W późniejszym czasie planowana jest budowa niezbędnych na plaży budynków.

- naprawa drogi Dolsko - Mirowo wymaga środków finansowych . Wie , że istnieje konieczność jej naprawy tak jak wielu innych dróg na terenie gminy , ale nie może dać zapewnienia , że naprawiona zostanie. P.Cysewski M.- może wystarczyłoby profilowanie równiarką.

P.Tarnowski J. - poprosił o kontrolowanie sposobu parkowania samochodów w pobliżu banku

w Moryniu. Samochody stoją na chodniku co utrudnia poruszanie się pieszym.

Ad.5.

Komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie projekty uchwał poza projektem ujętym w ppkt „ g „ dot. przejęcia działki zabudowanej osadnikiem Inhoffa położonej w Klępiczu oraz wprowadzeniu uwag w Planie Rozwoju Lokalnego .

P.Burmistrz uzasadniał potrzebę podjęcia poszczególnych uchwał .

a/ w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego .

Głosowanie : za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał. Nr 6

a1/ w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/145/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno

Głosowanie : za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał. Nr 7

a2/ w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu

P.Burmistrz - niezwykle ważną rzeczą jest funkcjonowanie chociaż jednego przedszkola w gminie. Dzieci powinny mieć możliwość uzyskania odpowiedniego wychowania. W rzeczywistości koszty tego wychowania zrzucone zostały na barki samorządów. Wyznaczając rodzicom minimalną stawkę musimy brać pod uwagę nasze możliwości prowadzenia przedszkola /od strony pedagogicznej/ oraz możliwości finansowe rodziców, które nie są wysokie. Demografia pokazała że klasa I nie powinna być w budynku przedszkolnym. To spowodowało, że koszty przedszkola wynoszą 320 zł od jednego dziecka /przy założeniu, że istnieje tam tylko oddział przedszkolny „O” i pozostałe oddziały przedszkolne, liczone od 17 dzieci /. Wychodząc z propozycją 180 zł za dziecko zmniejszona się faktyczną stawkę nie o 50 a o 140 zł. Jest to wielka obniżka . Skutki są do przeliczenia. Niezbędny do postawienia jest warunek , że minimum to 15 dzieci w oddziale przedszkolnym . Przy mniejszej ilości dzieci funkcjonowanie przedszkola będzie zawieszone .W momencie kiedy znacznie zmniejszy się ilość oddziałów w szkołach należy zastanowić się nad znalezieniem miejsca dla przedszkola w budynku ZS w Moryniu .

P.Serafiński W. - ile do końca roku trzeba będzie dopłacić z budżetu gminy?

P.Kopczyńska E. - przy czesnym 180zł. potrzeba jeszcze ok. 2 tys. zł.

P.Serafiński W.-dlaczego rodziny mieszkające w gminie mają dopłacać do tych 15 rodzin ?

P.Kopczyńska E.-na cały następny rok potrzebna jest dotacja w wysokości 45 tys.zł.

P.Burmistrz- te wszystkie liczenia są z pominięciem zwiększonej ceny koksu.

P.Cichowlas K.-jeżeli nie będzie drugiego oddziału przedszkolnego to jaki będzie koszt utrzymania budynku a jaki będzie gdy dojdzie jeden oddział?

P.Kopczyńska E. - taki jak obecnie .Koszty rozłożą się na wszystkich użytkowników budynku. 2.800zł. to miesięczny koszt rzeczowy całkowity utrzymania budynku przedszkola. Przy funkcjonowaniu przedszkola koszty rozkładają się po 50% .

Tarnowski J.-czy brakującą kwotę już zaksięgowano?

P.Kopczyńska E.- trzeba ją znaleźć w budżecie .

P.Sekretarz - trzeba określić wariant funkcjonowania przedszkola i dla niego jest robiona kalkulacja.

P.Domaradzki J. - czy w uchwale nie powinniśmy wpisać warunku funkcjonowania przedszkola dopiero przy stanie 15 dzieci?

P.Burmistrz - nie znajduje podstaw prawnych do takiego zapisu. Jest to nasze uzgodnienie typu organizacyjnego.

P.Serafiński W. - w tej chwili to te 15 dzieci (jego zdaniem ) to jest robione na siłę .Pytanie - masz dziecko? Odpowiedź- mam. Pójdzie do przedszkola? Nie .Ale weź podpisz. A co będzie jak uruchomimy przedszkole a za miesiąc będzie o połowę mniej dzieci ? Jak my będziemy wyglądać jako rada ?Będziemy zawieszać działalność?

P.Cichowlas K. - dlaczego gmina ma dopłacać do przedszkola a łączy się klasy w Witnicy?

P.Domaradzki J.- rodzice wiedzą na co się godzą . Można te dzieci posłać do Morynia. Zamknąć szkołę w Witnicy i będą się uczyły normalnie w Moryniu . Po to, aby była szkoła w Witnicy rodzice godzą się na łączenie klas .

P.Cichowlas K. - gminy nie jest stać na dofinansowanie szkoły w Witnicy skąd więc weźmie na dopłacanie do przedszkola .

Dyrektor ZS - jeśli opłata za przedszkole wyniesie 150 zł ,chęć korzystania z przedszkola deklaruje 17 rodziców .Wszyscy rodzice informowani są o tym, że warunkiem funkcjonowania przedszkola jest minimum 15 dzieci w oddziale.

P.Domaradzki J.-musimy brać pod uwagę to, że rodzice tych dzieci pracują.

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.

Głosowanie - za - 9 , przeciw - 1, wstrzyma. - 5

Prośba rodziców o obniżenie kosztów korzystania z przedszkola - zał. Nr 8

Podjęta uchwała - zał. Nr 9

P.Wojtczak Tadeusz opuścił salę obrad.Obecnych - 14 radnych

b/w sprawie wynajęcia nieruchomości zabudowanej

P.Burmistrz - są osoby zainteresowane wynajęciem sali widowiskowej na okres 10 lat na działalność gastronomiczną.

P.Głodny K.- zapytał jakie są główne warunki dzierżawy.

P.Burmistrz- będą dotyczyły zasięgu osób mogących przystąpić do przetargu. Najważniejsze jest zagospodarowane obiektu. Nie będziemy nastawiać się na zysk.

P.Serafiński W.- co będzie jeśli ktoś zainwestuje środki, zbankrutuje i przyjdzie po zwrot pieniędzy?

P.Burmistrz - dzierżawca musi podjąć ryzyko zainwestowania a my musimy tak sformułować umowę, aby zabezpieczyć się przed zwrotem pieniędzy .Przed podpisaniem umowy dzierżawy Rada zostanie poinformowana o jej treści .

P.Serafiński W.-co będzie jeśli ten ktoś będzie robił dyskoteki?

P.Burmistrz- stu procentowych zabezpieczeń nie ma. Obiekt jest przeznaczony do dzierżawy na inne cele niż dyskoteka. Musimy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć się przed dyskotekami.

Głosowanie : za - 13 wstrzym. - 1

Podjęta uchwała - zał. Nr 10

c/w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie

P.Burmistrz wyjaśnił na czym polegała jego dotychczasowa praca w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.Główne zadanie to kontrolowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy i wpływ na to działanie.

Komisje zaproponowały, aby Gminę Moryń reprezentował Burmistrz - Jan Maranda.

P.Maranda J. wyraził zgodę.

Głosowanie: za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał. Nr 11

d/w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.

P.Burmistrz- działka nr 112/12 graniczy ze stadionem w Witnicy Jest to obiekt byłego parku maszynowego. Występowaliśmy o przejęcie tego terenu pod parking i boiska sportowe.

P.Głodny K.-jest tam budynek, który wg niego na świetlicę się nie nadaje. Sprzedaż takiego obiektu w ciągu 10 lat jest niemożliwa. Koszt zabezpieczenia budynku będzie bardzo wysoki.

Dach wykonany jest z eternitu, którego utylizacja będzie kosztowna i kłopotliwa.

P.Burmistrz - działka jest połączona ze stadionem .Jeśli kupi ją osoba prywatna wówczas nie będzie wjazdu na stadion. Jest tam wiata nazywana budynkiem Po roku możemy zwrócić się do nadzoru budowlanego o zgodę na jego rozbiórkę . W jednym z obiektów na terenie gminy /a taki powinien być stworzony dla wszystkich popegeerowskich obiektów / będziemy musieli składować zaworkowany azbest . Po roku 2032 państwo nasze zobowiązane jest do zajęcia się problemem eternitu. Na dzień dzisiejszy jest chętny do zabrania całej wiaty.

P.Głodny K.-jeżeli pewne jest, że otrzymamy nakaz rozbiórki i zrobi to nabywca na swój koszt to stawia sprawę w innym świetle.

P.Choroszewicz J.-właściciel może dokonać rozbiórki obiektu z własnej inicjatywy nie czekając na nakaz. Koncepcja związana z azbestem od pewnego czasu jest uzgadniana z Agencją . Nieruchomość, od której chcemy przejąć ten majątek. Obciążenie dla nas nie jest porównywalne do tego jakim obciążeni zostaliśmy po przyjęciu działki w Bielinie z budynkami do rozbiórki.

P.Fryska A.-teren ten jest bardzo potrzebny.

P.Cichowlas K. - na 50%- ach tej działki nie ma wiaty.

Głosowanie : za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał. Nr 12

e/w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Głosowanie : za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał nr 13

f/w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowane wieczyste gruntu i sprzedaży budynku sklepu

P.Tarnowski J. - do kiedy dotychczasowy użytkownik ma zawartą umowę?

P.Burmistrz - nic nie stoi na przeszkodzie, aby obiekty wydzierżawione były wykupywane. Przepisy prawa nie pozwalają na ograniczanie kręgu kupujących.

P.Sekretarz - wykonawcą uchwały jest Burmistrz. Uchwała może zostać zrealizowana po kilku latach. Umowa na dzierżawę tego sklepu nie jest zawarta z gminą. Właścicielem sklepu była GS Mieszkowice , sklep przekazała Radzie Sołeckiej . W Księgach Wieczystych właścicielem jest gmina. Stan ten trzeba uporządkować .

Głosowanie ; za - 12 wstrzym.- 2

Podjęta uchwała - zał.nr 14

g/w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości

P.Tarnowski J. - czy Rada i Spółdzielnia Mieszkaniowa zwracając się o przejęcie zbiornika inhoffa przedłożyły inwentaryzację oraz dokumentację dotyczącą własności drogi dojazdowej do zbiornika?

P.Domaradzki J.-czy Spółdzielnia brała pod uwagę możliwość przekazania udziałów do tego zbiornika poszczególnym właścicielom lokali mieszkalnych? Może dojść do sytuacji, że wszystkie lokale zostaną wykupione a my pozostaniemy ze zbiornikiem.

P.Serafiński W.- właścicielem zbiornika jest Spółdzielnia .Co będzie się działo, gdy zbiornik będzie się przelewał a Spółdzielnia nie będzie wywozić nieczystości?

P.Burmistrz- my musimy wywieźć nieczystości.

P.Głodny K.- jak wygląda kwestia odpłatności za wywóz nieczystości?

P.Kaczmar H.- gdyby nie dodatki mieszkaniowe nie byłoby wpłat . Nie widział dokumentacji dotyczącej kanalizacji, nie jest załatwiona sprawa udziałów w odprowadzaniu ścieków. Poprzez studzienki kanalizacyjne woda opadowa dostaje się do zbiornika. Istnieje problem ze ściągnięciem należności za usługę.

P.Domaradzki J.- prywatnych właścicieli nikt nie pyta czy zapłacą za wywóz a my chcemy robić prezent tylu rodzinom.

P.Sekretarz - uchwała jest wyrazem woli. Jej realizacja będzie poprzedzona wyjaśnieniem wątpliwości..

P.Jasek S. - Spółdzielnia sytuacji już nie poprawi. Może uda się to zrobić ze środków ochrony środowiska.

P. Burmistrz- Agencja postąpiła we właściwy dla siebie sposób, sprzedała to co udało jej się sprzedać. Jeżeli jezioro zostanie zanieczyszczone to tylko my za to odpowiadamy. Jeśli nie otrzymamy wszystkich potrzebnych dokumentów to akt notarialny nie zostanie zawarty.

Obrady sesji opuścił P.Domaradzki Sławomir .Obecnych 13 radnych.

Głosowanie : za- 8 przeciw - 3 wstrzym. - 2

Podjęta uchwała - zał. Nr 15

Obrady sesji opuściła P.Sobczyńska Maria. Obecnych 12 radnych.

h/w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości

Głosowanie : za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał.nr 16

i/w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości

Głosowanie : za -jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał.nr 17

j/w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń na lata 2004-2008

P.Sekretarz- w imieniu P.Burmistrza poprosił o wprowadzenie do Planu autopoprawek.

Na stronie 14 trzeci wiersz wykreślić zwrot „w Moryniu”a w wyszczególnieniu dodać /po sali gimnastycznej przy ZS w Moryniu/

- stadion w Witnicy

- boisko do siatkówki w Przyjezierzu

- strzelnica pneumatyczna wraz z siłownią Koła LOK „Dzik” w Moryniu.

Głosowanie: za - jednogłośnie

Projekt uchwały - zał.nr 18

Podjęta uchwała - zał.nr 19

k/w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyodrębnienia lokalu socjalnego

Głosowanie : za - jednogłośnie

Podjęta uchwała - zał.nr 20

Przewodniczący Rady zaproponował w tym momencie rozpatrzenie punktu 7 porządku obrad.

Ad.7

Skarga P.Wiesława Romanowskiego na pracę i działalność Urzędu Miejskiego w Moryniu- zał.nr 21

Skarbnik Gminy -zaległość podatnika powstała od drugiej połowy 2001r. i trwała poprzez 2002 i 2003 rok. Wysyłane były upomnienia, które wracały. W 2004 roku dotarliśmy do informacji o miejscu zamieszkania podatnika. Zaległości były bardzo niewielkie co było jednym z powodów naszego wstrzymywania się przed ustaleniem adresu poprzez Biuro Adresowe w Warszawie, ze względu na koszty. W związku z tym, że dotarła do nas informacja o miejscu zamieszkania wysłaliśmy upomnienie i sprawa nabrała takiego obrotu.

P.Romanowski W.- 21 lutego tego roku otrzymał decyzję o zapłaceniu 380 zł. Przyjechał do Urzędu w Moryniu sprostować to. Dostał nowy wymiar 60,80 zł. Wtedy w gminie dowiedział się, że zalega z płatnościami w wysokości ok.300 zł. Wniosek o umorzenie zadłużenia podatku rolnego skierowany do Burmistrza 20 maja 2004r. uzasadnił tym, że posiada po rodzicach działkę. Zawarł umowę ustną ze Stanisławem Łowkisem ,który uprawiał ziemię i płacił podatek rolny.Poprosił sołtysa Bielina Tadeusza Wojtczaka aby dopilnował płacenia podatku i w razie kłopotów powiadomił go o nich. Nie był w Bielinie od 5 lat. Nakazy płatnicze trafiały do sołtysa a on zwracał je do Gminy. Podobnie zrobiła następczyni sołtysa w 2003 roku. Na podstawie wniesionych dowodów wniósł o uznanie jego racji. Decyzja P.Burmistrza była odmowna. Najpierw został wezwany do opieki społecznej w celu zrobienia wywiadu. Później otrzymał decyzję z dnia 5 .08.04r .Od decyzji wniósł odwołanie. Uważa, że decyzja o nie umorzeniu jest niesprawiedliwa bo zadłużenie powstało w wyniku bardzo złej pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu w ostatnich czterech latach. Otrzymał odpis pisma, które Burmistrz wraz dokumentacją wysłał do Szczecina . W piśmie jest napisane, że strona ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy o każdej zmianie swego adresu. Podatnik tego nie uczynił.P.Romanowski dostarczył radnym, ksero swojego dowodu osobistego z, którego wynika, że w Dębnie mieszka od 25 lat.

P.Skarbnik - zmiana wymiaru nastąpiła ponieważ dostarczył informacje znaczące dla wymiaru podatku i wtedy nastąpiła zmiana jego wysokości. Obowiązkiem podatnika jest interesowanie się co się dzieje z jego nieruchomością i regulowanie ciążących na nim zobowiązań..

P.Głodny K.- zwrócił się do P.Romanowskiego z pytaniem - czy chodzi o nie zapłacenie całego zobowiązania czy tylko odsetek?

P.Romanowski - wnioskował o umorzenie należności głównej - 247 zł.

P.Skarbnik - Rada rozpatruje skargę na złą pracę Urzędu a nie rozpatruje kwestii umorzenia podatku bo to należy do Burmistrza - organu do tego upoważnionego.

P.Głodny K. - rozpatrujemy sprawę zasadności skargi. Podczas posiedzenia Komisji Rady była mowa o tym, że obowiązkiem właściciela jest dbanie o płatności, co trudne jest do kwestionowania.

Komisje Rady są zdania, że skargę należy uznać za nie zasadną .

Obrady sesji opuścił P.Serafiński W. - Obecnych 11 radnych.

Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Głosowanie: za- 11

Podjęta uchwała- zał. Nr 22

Obrady sesji opuścił P.Wszołek J. a na salę obrad powrócił P.Serafiński W. - Obecnych 11 radnych.

Ad.8

Skarga Pani Filomeny Pacławskiej - zał. Nr 23

Komisje Rady postanowiły powierzyć rozpatrzenie skargi P.Filomeny Pacławskiej na działalność kierownika OPS w Moryniu , Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej.

Ad. 6

P.Burmistrz - każdy nasz budżet jest budżetem zadaniowym.Jako załącznik do informacji dołączony jest wykaz inwestycji i prac remontowych realizowanych w Gminie w roku 2004 oraz wykaz zadań przygotowywanych do realizacji - zał. Nr 24. Widać na co idą pieniądze. Idą na rzeczy, które w trwały sposób można pokazać, że są one realizowane. Budżet jest skromny bo środki, którymi dysponujemy są małe. Zadania do wykonania oraz ciągle piętrzące się nowe wymagają środków finansowych, dotyczy to m.in.OPS. Od stycznia 2005 dochodzi fundusz alimentacyjny/z nim sobie państwo nigdy nie poradziło/ a każe to zrobić nam. Potem wypłacamy zasiłki osobom poprzednio pracującym w zakładach do 20-u pracowników a od stycznia 2006 dla wszystkich pozostałych . Będziemy musieli rozglądać się za dużym obiektem, aby pomieścić rozrastającą się opiekę społeczną. Wydatki i dochody wykonane w granicach 50 %.Trochę lepiej jest ze ściągalnością zaległości podatkowej. Sprzedaż mienia gminnego tylko 20%.Mamy 16 nieruchomości do sprzedania. Osoby prywatne mają zaległości podatkowe w wysokości 84 tys. a osoby fizyczne 98 tys. zł. Ważne jest , że w miejsce Rolvitu weszła ANR i płaci podatki. Nie stać nas na wykonanie zadań w całości z własnych środków .Prawie każde wykonywane jest przy pomocy pozyskiwanych pieniędzy .

P.Tarnowski J.poprosił, aby P.Skarbnik odpowiedziała tylko na zadane jej pytania, ponieważ całą informację o przebiegu wykonania w I półroczu budżetu dokładnie przedstawiła na posiedzeniu Komisji.

Pytań nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Morynia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r. - zał. Nr 25.

P.Skarbnik wyjaśniła sprawę długu o którym mowa w opinii RIO.

P.Głodny przeprowadził głosowanie nad przyjęciem informacji .

Za - jednogłośnie.

Przyjęta informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r. - zał.nr 26

Ad.9 Odpowiedzi udzielone zostały w pkt 4

Ad.10

P.Serafiński W. - ma zastrzeżenia co do zasadności wyjazdów do niektórych pożarów /podpalone pozostałości w szambie w Barach/.Proponuje, aby rejestrować kto dokonał zgłoszenia. Należy zadbać o to, aby do pożarów wyjeżdżały jednostki na terenie których jest pożar.

P.Burmistrz - wyjazd do gaszenia pożaru w Barach kosztował nas ok.2,5 tys.zł. Wystąpił do Powiatowej Straży i do Agencji NR o refundację wydatkowanych przez naszą gminę środków. Nie był to pożar budynku nie istniało zagrożenie życia. Pożar lasu w Moryń-Dworze gasiła tylko straż

z Morynia i z Witnicy. Nie było straży z gmin sąsiednich.

P.Tarnowski J. - należy ustalić w jakich sytuacjach straż ma wyjeżdżać do gaszenia pożaru.

P.Tarnowski zawnioskował, aby dokonać sprzedaży lokalu , który był lokalem socjalnym a usytuowany jest na terenie Witnicy.

Po dyskusji P.Burmistrz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

Radni jednogłośnie wniosek przyjęli .

ł/ w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej .

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad uchwałą o sprzedaży lokalu mieszkalnego

w Witnicy ul.Chojeńska 23/3 usytuowanego na działce nr 102/49 w formie przetargu.

Za - jednogłośnie.

Podjęta uchwała - zał.nr 27

Radni zdecydowali, że przetarg ma się ograniczać do mieszkańców gminy.

P.Domaradzki J. - podziękował P.Burmistrzowi za zaangażowanie przy remoncie remizy OSP

w Starym Objezierzu.

P.Cysewski M.-czy jest możliwe wybudowanie chodnika w Dolsku?

P.Głodny K. - jaki jest stan zaawansowania prac nad chodnikiem w Przyjezierzu?

P.Burmistrz - Dyrektor Zarządu Dróg przelicza na ile m2 chodnika wystarczy posiadana kwota. Wybierany jest taki materiał na chodnik, aby za posiadane środki zrobić odcinek do sklepu. W Dolsku musi nastąpić wykupienie pod chodnik terenów .Ciągle interweniujemy, aby temat znalazł się w zadaniach inwestycyjnych Zarządu Dróg.

Ad.11

Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Protokołowała :Jolanta Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-10-2004 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2004 11:54