Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w URZĘDZIE MIEJSKIM W MORYNIU

ZARZĄDZENIE Nr 81/2009
z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu

      Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w zw. z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

           § 1.  Wprowadzam  regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu  w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

          § 2.   Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

          § 3.   Traci moc zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Morynia z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie wprowadzenia: „ Systemu zatrudniania pracowników na wolne  stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Moryniu”.

         § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

w URZĘDZIE MIEJSKIM W MORYNIU

Postanowienia ogólne

   1.   Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Moryniu w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

   2.   Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

   3.   Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o pracę.

   4.   Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

   5.   Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:

         1)   stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania,

         2)   stanowisk pomocniczych i obsługi,

         3)   doradcy i asystenta,

         4)   pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawy o pracownikach samorządowych,

         5)   pracowników zatrudnianych na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,

         6)   pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej
na wolne stanowisko urzędnicze

   1.   Sekretarz gminy i kierownicy komórek organizacyjnych  zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.

   2.   Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje burmistrz, w oparciu o wniosek przekazany przez sekretarza gminy lub  kierownika komórki organizacyjnej o wakującym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

   3.   Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być przekazany, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

   4.   Sekretarz  gminy lub  kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem do akceptacji formularza opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy oraz zakres czynności.

         Wzór formularza opisu stanowiska stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

   5.   Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

         1)   dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy,

         2)   określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

         3)   określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

         4)   określenie odpowiedzialności,

         5)   inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

   6.   Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda burmistrza  na zatrudnienie pracownika skutkują rozpoczęciem procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko.

   7.   Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Rozdział II
Procedura naboru

§ 1
Etapy naboru

Nabór obejmuje:

   1)   powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

   2)   ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,

   3)   przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

   4)   wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych,

   5)   postępowanie sprawdzające:

         a)   merytoryczną ocenę dokumentów aplikacyjnych,

         b)   test kwalifikacyjny,

         c)   rozmowę kwalifikacyjną,

   6)   sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

   7)   podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,

   8)   ogłoszenie wyników naboru.

§ 2
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

   1.   Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje burmistrz.

   2.   W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

         1)   sekretarz gminy,

         2)   przełożony wyższego szczebla dla wakującego stanowiska,

         3)   inspektor ds. kadr, będący jednocześnie sekretarzem komisji,

         4)   inne osoby wskazane przez burmistrza.

   3.   Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

   4.   W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

   5.   Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 3
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

   1.   Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) oraz o naborze kandydatów na to stanowisko obligatoryjnie umieszcza się:

         1)   w Biuletynie Informacji Publicznej o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.); zwanym dalej BIP.

         2)   na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Moryniu.

   2.   Możliwe jest umieszczenie informacji o ogłoszeniu dodatkowo w innych miejscach m.in. w:

         1)   prasie,

         2)   akademickich biurach karier,

         3)   biurach pośrednictwa pracy,

         4)   urzędach pracy.

   3.   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:

         1)   nazwę i adres Urzędu Miejskiego ,

         2)   określenie stanowiska urzędniczego, w tym stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

         3)   określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

         4)   wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

         5)   wskazanie wymaganych dokumentów,

         6)   określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

   4.   Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu.

   5.   Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 4
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

   1.   Po ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu,
następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

   2.   Na dokumenty aplikacyjne składają się:

         1)   list motywacyjny,

         2)   życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

         3)   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

         4)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

         5)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

         6)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego,

         7)   oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         8)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

        9)   oświadczenie o  treści :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej       ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji  Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia

21 listopada     2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

        10)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   3.   Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

   4.   Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych:

         1)   drogą elektroniczną,

         2)   poza ogłoszeniem.

§ 5
Przeprowadzenie konkursu na stanowisko

Konkurs na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze, przeprowadza się w dwóch etapach:

   1)   w pierwszym etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

   2)   wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z:

         a)   oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych,

         b)   testu kwalifikacyjnego,

         c)   rozmowy kwalifikacyjnej.

   3)   w przypadku dopuszczenia do II etapu konkursu jednego kandydata, Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od testu kwalifikacyjnego.

§ 6
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

   1.   Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

   2.   Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

   3.   Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

   4.   Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

§ 7
Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych

   1.   Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej, przydzielając kandydatowi punkty w skali od 1–10, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:

         a)   wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne niezbędne na zajmowanym stanowisku),

         b)   szczególne kwalifikacje – przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistyczne, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,

         c)   doświadczenie zawodowe.

   2.   Z oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych kandydatów sporządza się notatkę służbową, w której podaje się  średnią liczbę punktów. Notatkę parafują członkowie Komisji.

§ 8
Test kwalifikacyjny

   1.   Test kwalifikacyjny opracowuje Komisja Rekrutacyjna.

   2.   Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

   3.   Każde pytanie w teście ma określoną skalę punktową za odpowiedź poprawną.

         Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

   4.   Sprawdzony test parafują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów aplikacyjnych każdego z kandydatów.

   5.   Po teście merytorycznym w dalszej procedurze naboru uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali w nim minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

   6.   W wyjątkowych przypadkach, gdy liczba uczestników rozmowy byłaby mniejsza niż 3 osoby, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o dopuszczeniu do ostatniego etapu naboru osób, które w teście kwalifikacyjnym uzyskały mniejszą niż wymagana liczbę punktów.

§ 9
Rozmowa kwalifikacyjna

   1.   Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

         a)   predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

         b).. obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

         c)   celów zawodowych kandydata,

         d)   posiadanej wiedzy na temat gminy Moryń.

 

   2.   Każdy członek komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, w której podaje się  średnią liczbę punktów. Notatkę parafują członkowie Komisji.

 

§ 10
Protokół z przeprowadzonego naboru

   1.   Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala wynik konkursu, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.

   2.   Ze swoich czynności Sekretarz Komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

   3.   Protokół zawiera w szczególności:

         1)   określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów,

         2)   liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

         3)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

         4)   uzasadnienie danego wyboru,

         5)   skład komisji przeprowadzającej nabór.

   4.   Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 11
Informacja o wyniku naboru

   1.   Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

   2.   Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

         a)   nazwę i adres jednostki,

         b)   określenie stanowiska urzędniczego,

         c)   imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

         d)   uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

   3.   Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załącznik nr 5 i nr 5a do niniejszego regulaminu.

   4.   Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym  stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział III
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

   1.   Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

   2.   Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   3.   Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

Załączniki:

1 – Wniosek o zatrudnienie pracownika

2 – Formularz opisu stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Moryniu

3 – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

4 – Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim 

      w Moryniu

5 – Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu – negatywna

5a – Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Moryniu – pozytywna

 

     

 

Załącznik nr 1

 

.................................................................

                   (nazwa komórki organizacyjnej)

 

 

WNIOSEK
O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

 

 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko ...........................................................
w ..................................................................................................................................................

 

Wakat powstał na skutek: ............................................................................................................
......................................................................................................................................................

 

Proponowany termin zatrudnienia: ..............................................................................................

 

Proponowany sposób zatrudnienia: .............................................................................................

   a)   zatrudnienie w drodze naboru na stanowiska kierownicze i pozostałe stanowiska urzędnicze,

   b)   rekrutacja wewnętrzna.

 

 

Uzasadnienie wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                           (data, podpis i pieczęć  )        

      

 

Załącznik nr 2

       

 

FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY

W  URZĘDZIE MIEJSKIM W MORYNIU

 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY

 

   1.   Stanowisko: .........................................................................................................................

   2.   Symbol stanowiska: ............................................................................................................

   3.   Referat ................................................................................................................................

 

 

B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE

 

   1.   Wykształcenie (charakter lub typ szkoły) ...........................................................................
.............................................................................................................................................

   2.   Wymagany profil (specjalność): ..........................................................................................
.............................................................................................................................................

   3.   Obligatoryjne uprawnienia: .................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

   4.   Doświadczenie zawodowe: ................................................................................................
.............................................................................................................................................

       4a.   Doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

       4b.   Doświadczenie w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

   5.   Predyspozycje osobowościowe: ..........................................................................................
.............................................................................................................................................

   6.   Umiejętności zawodowe: ....................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 

 

C. ZASADY WSPÓŁZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWEJ

 

   1.   Bezpośredni przełożony: Kierownik Referatu ....................................................................

   2.   Przełożony wyższego stopnia.

 

UWAGI DODATKOWE:

   a)   pracownik jest służbowo odpowiedzialny wobec swego bezpośredniego przełożonego,

   b)   wszystkie sprawy, z którymi pracownik zwraca się do przełożonego wyższego stopnia (poza szczególnymi przypadkami), powinny być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego,

   c)   od każdej decyzji bezpośredniego przełożonego można się odwołać do ...........................
.............................................................................................................................................

 

 

 

D. ZASADY ZASTĘPSTWA NA STANOWISKU

 

Osoba na wnioskowanym stanowisku będzie zastępować osobę na stanowisku

......................................................................................................................................................

Osobę na wnioskowanym stanowisku będzie zastępować osoba na stanowisku

......................................................................................................................................................

 

 

E. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

   1.   Zadania główne: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

   2.   Zadania pomocnicze: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................

 

 

F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

G. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

 

   1.   Sprzęt informatyczny:

         .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

   2.   Oprogramowanie:

         .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

   3.   Środki łączności:

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

   4.   Inne urządzenia:

         .............................................................................................................................................

 

 

Opis stanowiska sporządził:

 

.................................................................

              (imię i nazwisko)

 

.................................................................

            (podpis i pieczątka)

 

....... .........................., dnia ......................

 

 

Załącznik nr 3

      

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

BURMISTRZ MORYNIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

O ww. stanowisko mogą/nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   1.   Wymagania niezbędne:

         a)   .....................................................................................................................

         b)   .....................................................................................................................

         c)   .....................................................................................................................

 

   2.   Wymagania dodatkowe:

         a)   .....................................................................................................................

         b)   .....................................................................................................................

         c)   .....................................................................................................................

 

   3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         a)   .....................................................................................................................

         b)   .....................................................................................................................

         c)   .....................................................................................................................

 

   4.   Wymagane dokumenty:

         a)   list motywacyjny,

         b)   życiorys(CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej[1],

         c)   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie[2],

         d)   kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

         e)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe[3],

         f)   kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego[4],

         g)   oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         h)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

           

i) oświadczenie o  treści :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

 

j) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia ....................... godz. ..............pod adresem:

......................................................................................................................................................

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ................................................................ – nazwa stanowiska .................................................. ”.

 

          Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w .................................. w dniu .................. o godz. ..............................

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w ...........................................................................

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu ..................................................

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Moryniu w terminie do dnia ................

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MORYNIU

......................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

   1.   W wyniku ogłoszenia o naborze na przedmiotowe stanowisko nadesłano ...............  ofert,
w tym ................... ofert spełniających wymagania formalne.

   2.   Komisja przeprowadzająca nabór w składzie:

         1)   .......................................................................................................................................

         2)   .......................................................................................................................................

         3)   .......................................................................................................................................

         4)   .......................................................................................................................................

 

   3.   Po przeprowadzeniu naboru (w tym postępowania konkursowego) wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Ocena merytoryczna aplikacji

Wyniki testu

Wynik rozmowy

Punktacja razem

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.   Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić, jakie):

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

 

 

   5.   Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić, jakie):

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

 

 

   6.   Uzasadnienie wyboru:

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

         .............................................................................................................................................

 

   7.   Załączniki do protokołu:

         1)   kopia ogłoszenia o naborze,

         2)   kopie dokumentów aplikacyjnych ........... kandydatów,

         3)   wyniki:

               a)  oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych,

               b)  testu kwalifikacyjnego,

               c)  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Protokół sporządził Sekretarz Komisji:

 

.................................................................

                 (data, imię i nazwisko pracownika)

 

 

Podpisy członków Komisji:

 

.................................................................

 

.................................................................

 

.................................................................

 

 

 

Załącznik nr 5

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko

.............................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów (lub braku kandydatów).

 

 

Uzasadnienie:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

.................................................................

                          (data, podpis , pieczęć )

 

      

 

Załącznik nr 5a

       

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Miejskim w Moryniu na stanowisko

.............................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został(a) wybrany(a) Pan(Pani) ....................................................................................................
......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały(a) ..............................................................................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

.................................................................

                           (data, podpis, pieczęć)

 

 

 

[1] W przypadku ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze poświadczenie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

[2] Zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika( Dz. U. Nr 115, poz.971).

[3] W przypadku ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze poświadczenie posiadania wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

[4] Dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 21-06-2021 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2021 08:02