Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Relacja z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Moryniu


Relacja z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Karol Głodny. Powitał radnych i gości zaproszonych. Stwierdził, że na sali jest wymagana większość do prowadzenia obradi podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie do porządku projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo"

- w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Nowe Objezierze"

- w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Klępicz"

P.Burmistrz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości ( dz. 184/40 Bielin).

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na uzupełnienie porządku obrad .

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie i upamiętnienie minutą ciszy Papieża Jana Pawia II.                                                                                          Dyrektor MOK odczytała treść przesiania zawierającego wypowiedź Jana Pawła II w dniu 13.05.2002r. , skierowanego do polityków wszystkich szczebli.

Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.

Następnie Burmistrz złożył informację z prac wykonanych w okresie między sesjami Rady. Poinformował, że wnioski z poprzedniej sesji zostały już zrealizowane bądź też są w trakcie realizacji, o czym radni zostali powiadomieni. Stwierdził, że rok 2004 był rokiem przełomowym. Złożone zostały 3 projekty na 2,5 min zł., jest to główny efekt pracy tego roku. Budżet jest przede wszystkim budżetem zadaniowym. Obejmuje około 30 zadań . Zrealizowane zostały już niektóre z nich jak np.: termomodemizacja ZS w Moryniu, wyremontowane zostały niektóre świetlice, drogi. Analizując budżet można stwierdzić, że tylko nielicznych zadań nie udało się zrobić jak np.:oczyszczalnia ścieków w Bielinie. Nawet na niewielkie zadania należy sięgnąć po pieniądze zewnętrzne .Nie było takiej sytuacji, aby któraś placówka nie otrzymała pieniędzy i musiała zamknąć działalność. Została niewielka nadwyżka -170 tys. zł., która jak myśli zostanie skierowana na zaplanowane inwestycje . Zadłużenie niewielkie wynoszące 2 %. Poprawiony został wskaźnik dotyczący wydatków na oświatę, które zeszły do 45,6 % .

P.Skarbnik omówiła realizację budżetu w 2004r. : b udżet został zrealizowany w zadawalającej wysokości. Dochody wykonane zostały w 96 % przy planie 7.066.699 zł.Wydatki w 94% przy planie 7.206.699 zł.Wypracowaliśmy w tym roku niewielką nadwyżkę . Należy jednak powiedzieć, że planowany niedobór tj. zaciągnięty kredyt na termomodemizację praktycznie pokryty został z naszych środków. Środki skumulowały się i 170 tys. pozostaje do dyspozycji Rady. Gmina korzystała z kredytów w rachunku bieżącym. W ubiegłym roku w stopniu niewielkim . Lepsza realizacja i windykacja podatków i opłat. Realizacja wydatków była zgodna z założonym planem .Środki staraliśmy się wydatkować racjonalnie i oszczędnie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej oraz Komisja Turystyki Kultury i Sportu pozytywnie oceniły realizację budżetu w 2004 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Domaradzki J. przedstawił opinię Komisji o przedłożonym sprawozdaniu złożył wniosek Komisji o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2004 rok.

Przewodniczący Rady odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie :

- wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Morynia z wykonania budżetu za 2004r.

- wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2004rok .

Następnie przeprowadził głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2004 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na Sali radni tj. 13 osób.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2004 rok.

P.Burmistrz podziękował za pozytywną ocenę pracy.

Komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie projekty uchwał.

a/o zmianie w uchwale Nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 05 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia

Komisje zaproponowały, aby w § l ust. l wpisać kwotę 3500 zł w ust 2 - 1100 zł a w ust. 3 - 700 zł -przyjęto jednogłośnie.

Komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie pozostałe projekty uchwał.

b/w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Gądno- jednogłośnie

c/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Moryń”- jednogłośnie

j/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Mirowo"- jednogłośnie

k/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Nowe Objezierze-jednogłośnie

l/ w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Klępicz-jednogłośnie

d/w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego miasta Moryó dla działek nr 452/1, 452/2,453/1,453/2,454/2,455 i 451 położonych w obrębie 2 m.Moryń przy ul.Odrzańskiej w gminie Moryń - jednogłośnie

e/w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego miasta Moryń dla działek nr 276/8, 277 , 279,280,282, 283 i 284 położonych w obrębie 3 m.Moryń przy ul.Lipowej w gminie Moryń -jednogłośnie

f/w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej ( dz.l 07/86 obr.Witnica) -jednogłośnie

g/w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gminnej (dz.26/4 obr.3 m.Moryń)-jednogłośnie

h/ w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok -jednogłośnie

i/w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin „Myślibórz-jednogłośnie j/w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości ( dz.184/40 Bielin) - jednogłośnie

Następnie P.Nowiński A. - złożył radzie relację z przebiegu ogólnopolskiej konwencji" Kultura Duchowa na Wsi Polskiej a Wspólnota Narodowa”.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 10-05-2005 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2005 10:23