Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/219/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia"Planu rozwoju miejscowości Moryń"


     Uchwała Nr XXV/219/2005

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia”Planu rozwoju miejscowości Moryń”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ” Planu rozwoju miejscowości Moryń - Gmina Moryń,na lata 2005-2008 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                            

                                                                                        Przewodniczący Rady                 

                                                                                              Karol Głodny

 

Plan Rozwoju Miejscowości

Moryń

Gmina Moryń

na lata

2005 - 2008

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

 1. Charakterystyka Gminy Moryń

 2. Charakterystyka MIEJSCOWOŚCI mORYŃ

 3. Zasoby mIEJSCOWOŚCI mORYŃ

 4. Analiza SWOT i wizja rozwoju mORYNIA

 5. Priorytety rozwoju MIEJSCOWOŚCI zgodne z zapisami „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń

 6. Planowane działania na rzecz rozwoju MIEJSCOWOŚCI w latach 2005 - 2008

 7. Harmonogram realizacji programu odnowy mIEJSCOWOŚCI MORYŃ

PODSUMOWANIE

WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed Polską w dobie integracji z unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych.

Programy odnowy wsi są częścią składową prowadzonych przez jednostki Samorządów Terytorialnych działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Koncepcja rozwoju i odnowy miejscowości zakłada podejmowanie na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcą dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych.

Odnowa miejscowości, w przypadku Morynia (Gmina Moryń) będzie polegać w pierwszym etapie na realizacji następujących zadań:

 1. Budowa placu zabaw na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu,

 2. Modernizacja boiska sportowego oraz rozbudowa i modernizacja budynku socjalnego.

 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MORYŃ

1.1 Położenie, powierzchnia i uwarunkowania historyczne

Gmina Moryń (powierzchnia 124 km2) położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Jest gminą rolniczo-turystyczną. Charakteryzuje się bogatymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturalnego. Około 20 % obszaru Gminy leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład otuliny parku.

Gmina Moryń obejmuje miasto Moryń i 9 sołectw: Gądno, Witnica, Bielin, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Klępicz, Przyjezierze, Dolsko, Mirowo.

Moryń jest siedzibą organów Gminy. Centralnie położony, od wschodu graniczy z wodami jednego z najgłębszych jezior w Polsce - jeziorem Morzycko.

Lasy to około 27% ha powierzchni gminy między innymi: Park i otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Można tu wypoczywać nad wodą, uprawiać wędkarstwo, żeglarstwo, wędrówki piesze i rowerowe, jeździć konno (Bielin, Stare Objezierze).

Moryń jest lokalnym węzłem dróg do Cedyni, Mieszkowic, Chojny, przez wieś Witnica przebiega droga krajowa do Szczecina. Bliskość Berlina (ok. 70 km) sprzyja rozwojowi turystyki i współpracy z młodzieżą Niemiecką i Polską. Przez gminę przebiega linia kolejowa Szczecin-Kostrzyn.

Rozwój gospodarczy gminy Moryń związany jest z rozwojem funkcji rolniczych i turystycznych. W gminie Moryń przeważają gleby bonitacyjne klas IIIa, IIIb i IVa, występujące na obszarze całej gminy. Podstawowe problemy rolnictwa w gminie Moryń związane są z procesami przemian własnościowych, obszarowych, organizacyjnych i produkcyjnych rolniczego sektora publicznego i prywatnego. Utrudnia to dostosowanie się rolnictwa do nowych warunków gospodarki rynkowej. Brak zakładów przemysłowych sprawia, że gmina jest ekologicznie czysta.

1.2 Ludność

Ludność miasta i gminy Moryń na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła ogółem 4.507 osób (w tym kobiety 2 306, mężczyźni 2 201 osób), w poszczególnych miejscowościach zamieszkiwało:

Tabela nr 1: Ludność gminy Moryń wg miejscowości

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

miasto Moryń

1 670

- w tym: DPS

129

Moryń-Dwór

11

soł. Bielin

540

- w tym: Macierz

42

soł. Dolsko

66

soł. Gądno

84

soł. Klępicz

309

soł. Mirowo

143

soł. Nowe Objezierze

226

soł. Przyjezierze

284

soł. Stare Objezierze

262

soł. Witnica

923

- w tym: Wisław

35

Witniczka

27

Mierno

9

Młynary

21

Niwka

14

Źródło: Na podstawie danych UM Moryń

W poszczególnych kategoriach wiekowych w gminie ilość ludności przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Ludność gminy Moryń wg grup wiekowych

L.p.

Grupa wiekowa

Liczba osób

1.

dzieci w wieku 0-6 la

278

2.

młodzież szkolna kl. “0”-VI (podst.)

407

3.

młodzież szkolna kl. I-III (gimnazjum)

227

4.

młodzież w wieku 17-21 lat

431

5.

ludność w wieku 22-60 kobiety

22-65 mężczyźni

2 584

6.

pozostała ludność, emeryci

573

1.3 Rynek pracy

Gmina Moryń jest gminą, w której istniało kilka PGR-ów. Z tego też względu istnieje tutaj znaczne bezrobocie. Innymi przyczynami wpływającymi na wysoką liczbę bezrobotnych są między innymi: wyż demograficzny, załamanie się handlu na przygranicznym targowisku w Osinowie Dolnym, stagnacja w cyklu koniunkturalnym w skali kraju. Na koniec roku 1998 wskaźnik bezrobocia w gminie sięgał 13%,

zaś w latach następnych sukcesywnie rósł, osiągając na koniec roku 2003 poziom 23,2%. Zestawienie wskaźników opisujących bezrobocie w gminie Moryń w powiecie gryfińskim prezentuje tabela nr 3

Tabela nr 3: Wskaźniki opisujące bezrobocie w gminie Moryń i powiecie gryfińskim w latach 1998 - 2003

Rok

Parametry opisujące bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia

(w %)

Stopa bezrobocia

(w %)

gmina Moryń

powiat Gryfiński

1998

13,0

17,9

1999

14,0

16,4

2000

17,4

21,4

2001

19,1

25,1

2002

22,7

28,0

2003

23,2

30,7

Źródło: na podstawie danych PUP Chojna.

Analizując liczbę bezrobotnych w latach 1998-2003, zauważyć należy, że sukcesywnie ona rośnie. W żadnym roku nie zanotowano spadku liczby bezrobotnych. W gminie Moryń odsetek liczby bezrobotnych zamieszkujących na wsi jest większy niż zamieszkujących w mieście. Większość z bezrobotnych w badanym okresie to osoby bez prawa do zasiłku. Zestawienie danych na temat struktury bezrobotnych w 6 poprzednich latach prezentuje tabela nr 4

Tabela 4: Struktura bezrobotnych w gminie Moryń w latach 1998 - 2003

0x01 graphic

Źródło: Na podstawie danych PUP Chojna.

Według danych GUS, struktura zatrudnienia w gminie Moryń w roku 1999, przedstawiała się następująco:

0x08 graphic

Wykres nr 1: Struktura zatrudnienia w gminie Moryń wg stanu na 1999r.

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Największy odsetek pracujących w gminie Moryń, to zatrudnieni w segmencie usług nierynkowych. Są to głównie pracownicy instytucji publicznych (np.: Urząd Miejski, szkoły, MOK, DPS, itp.). Duży odsetek stanowi grupa osób zatrudnionych w podmiotach zaliczanych do sekcji rolnictwa (23%), jak również w sekcji dotyczącej przemysłu i budownictwa (również 23%). W zestawieniu nie zostały uwzględnione indywidualne gospodarstwa rolne, co mogłoby znacząco wpłynąć na zmianę proporcji w strukturze zatrudnienia.

 1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI MORYŃ

2.1. Położenie i uwarunkowania przestrzenne miasta Moryń

Moryń jest niewielkim miastem w południowo zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, leżącym na uboczu drogi łączącej Chojnę z Cedynią. Od wschodu graniczy z wodami jednego z najgłębszych jezior w Polsce - jeziorem Morzycko. Po stronie północnej, po za murami miasta ląd stały wcina się w wody jeziora w formie półwyspu, na którym usytuowane są ruiny średniowiecznego zamku.

Dojazd do Morynia od strony Chojny prowadzi starą aleją z dębów i klonów biegnącą wśród morenowych wzniesień o urozmaiconym układzie pagórków tworzących malowniczy pejzaż. Wzniesienia te ciągną się wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Odry oddalonej od Morynia około 30 km. Miasto jest siedzibą władz gminy, której obszar znajduje się w granicach oraz otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Miasto otoczone jest kamiennymi murami obronnymi ma kształt podkowy wybrzuszonej w kierunku południowym. Wokół murów przebiega obwodnica połączona z drogami prowadzącymi w kierunku Chojny, Mieszkowic i zamkowego półwyspu.

Zabudowa wewnątrz murów rozlokowana jest w kilku dużych nieregularnych kwartałach skoncentrowanych wokół rynku z ratuszem w jego pierzei wschodniej. W zabudowie dominuje sylweta jednego z najstarszych w okolicy kościołów i dwie bryły budowli nowożytnych; dawnej Szkoły Podstawowej i Domu Opieki Społecznej zlokalizowanych w pobliżu murów miejskich. Pozostała zabudowa charakteryzuje się niewielkimi gabarytami parterowych i jednopiętrowych domów rozmieszczonych na działkach wymierzonych jeszcze w ubiegłych stuleciach.

Nad jeziorem po wschodniej stronie miasta i na półwyspie u podnóża ruin zamku, rozlokowana jest przystań żeglarska, dwa pensjonaty i zespół ośrodków wypoczynkowych.

2.2 Rys historyczny Morynia

Teren, na którym położony jest Moryń, jest częścią historycznej krainy, zasiedlonej w okresie wczesnego średniowiecza przez plemiona pomorskie pyrzyczan lub też licikawików. Po ukształtowaniu się państwowości księstwa pomorskiego, w XI wieku, teren ten włączony został w obszar kasztelanii cedyńskiej. Najstarsze ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza, potwierdzone badaniami archeologicznymi odkryto w latach siedemdziesiątych XX wieku na terenie „Zamczyska”, w obrębie średniowiecznego zamku, zbudowanego na wierzchołku najwyższego w tym miejscu wzniesienia sięgającego 10 m ponad poziom jeziora Morzycko. W opracowaniach historycznych przyjmuje się, w miejscu tym w ciągu XII wieku wykształciło się wczesnośredniowieczne grodzisko, będące jednym z kluczowych grodów kasztelanii cedyńskiej.

Pierwsze wzmianki o Moryniu można znaleźć w dokumencie księcia Barnima I z 1263r. W dokumencie tym znajdują się informacje o przekazaniu przez księcia prawa patronatu nad kościołem w Moryniu klasztorowi kanoników regularnych w Uckermünde nad zalewem odrzańskim. Sam dokument świadczy o istnieniu miejscowości, oraz o przynależności do księstwa pomorskiego. W 1265 roku patronat nad kościołem przekazany został przez holsztyńskiego szlachcica Ottona de Bramstedte na rzecz klasztoru z Uckermünde. W tych dwóch dokumentach jest mowa o moryńskim kościele, który miał zostać lub był już wybudowany.

W dokumencie z 1306 roku Moryń jest już określany jako miasto. W latach następnych XIVw. miasto Moryń rozwijało się prężnie. W roku 1320 miasto przystąpiło do związku miast nowomarchijskich (Chojna, Trzcińsko, Mieszkowice, Cedynia) powołanego w celu wzajemnej ochrony w razie napadów. W pierwszej połowie XIV w władztwo nad Nową Marchią przejął margrabia Ludwik Starszy, który w latach następnych obniżył podatek miejski, oraz podarował miastu cześć swych dochodów z czynszów na uposażenie szpitala św. Ducha. W tym samym okresie powstały obwarowania miasta złożone z systemu wałów, fos i murów obronnych, oraz rozbudowany został kościół. Miastu ogrodzonemu murami z dwiema bramami (Mieszkowicką od strony południowej i Młyńską od strony zachodniej), nadano kształt podkowy o rozmiarach 500x380m.

Miasto posiadało również przywilej bicia monety - srebrnych brandenburskich denarów.

W połowie XIV w. ukształtowały się władze miasta - powstała Rada Miejska, do czasu powstania której władze nad miastem sprawował wójt, który także posiadał uprawnienia sądownicze. Uprawnienia te przejęło miasto w 1360 roku.

Około 1365 roku margrabia Otto Leniwy rozpoczął budowę zamku na terenie dawnego grodziska, któremu nadano nazwę Stolzneburg.

O roku 1402 miasto zostało kupione wraz z całą Nową Marchią przez krzyżaków, którzy zarządzali całą prowincją do połowy XV w. W tym okresie Moryń został spalony przez husytów (1433). Krzyżacy opuścili Moryń w roku 1454, a miasto powróciło pod zwierzchnictwo margrabiów brandenburskich.

W roku 1460 miasto otrzymało prawo ważenia piwa jasnego od margrabi Fryderyka, który także oddał Moryń w ręce prywatnych właścicieli. Do końca XV w miasto przechodziło przeobrażenia własnościowe, w 1503 roku prawa do Morynia przypadły rodzinie von Schönbeck.

W pierwszej połowie XVII wieku Moryń był kilkakrotnie niszczony. W 1637 r splądrowany i spalony (w wyniku trwania Wojny Trzydziestoletniej) przez Szwedów. W latach 1640 i 1688 miasto było niszczone pożarami. Koniec XVII wieku to okres odbudowy miasta, która odbywała się powoli.

XVIII wiek to okres ponownego rozkwitu gospodarczego Morynia. W tym czasie mieszczanie utrzymywali się głownie z rolnictwa, podejmowano również próby rozwinięcia produkcji piwa i handlu sielawą. Działalność w tym okresie zaznaczyło także bractwo tkaczy. Nastąpił znaczący wzrost liczby ludności zamieszkującej w nowo powstałej zabudowie, wzniesionej po dużym pożarze, który wybuchł w 1783 roku i zniszczył niemal w całości zabudowę drewnianą. W ramach podjętej akcji odbudowy wznoszono budynki w konstrukcji szachulcowej i ryglowej, pokrywając je dachówką. Domy mieszkalne sytuowano na froncie działek w układzie kalenicowym. Budynki położone w pobliży rynku należały do najbogatszych mieszczan i miały reprezentacyjny charakter.

Na początku XIX wieku w Moryniu stacjonowały wojska napoleońskie. W połowie wieku w miejscu przebiegu dawnych fos i wałów założona została aleja spacerowa. Założony został również cmentarz, który umiejscowiono na wysokim brzegu jeziora Morzycko. Moryń w tym okresie posiadało status małego miasta o charakterze rolniczym. Na przełomie XIX i X wieku miasto zaczęto doceniać jako miejscowość turystyczną. Pod koniec XIX wieku została zbudowana linia kolejowa na trasie Szczecin-Kostrzyn, najbliższa stacja kolejowa w Witnicy oddalona była o 5 km od Morynia). Nieco później powstał również dworzec w Przyjezierzu, co ułatwiało w znacznej mierze dojazd do miasta. W 1874 roku Ch.F. Koch ufundował w południowo zachodniej części miasta Dom Opieki dla dzieci.

W okresie międzywojennym, Moryń umocnił rangę miejscowości wypoczynkowej. W 1926 roku zostało zbudowane nowoczesne kąpielisko. W tym okresie w mieście istniały opodal rynku dwie gospody z dużymi salami, apteka, hurtownia zboża. Ponadto istniały takie obiekty jak poczta, szkoła podstawowa, 2 piekarnie, gorzelnia, kilka warsztatów rzemieślniczych, zespół młyna miejskiego. Pod koniec XIX w wybudowano również w pobliżu młyna kamienny wiatrak. Nastąpiły istotne zmiany w zabudowie mieszkalnej - wymieniano sukcesywnie domy o konstrukcji szkieletowej na parterowe i piętrowe budynki murowane o tynkowanych elewacjach zdobionych profilowanymi gzymsami, opaskami i pilastrami. Uporządkowano również układ ulic, wykładając je kostką brukową.

Na początku XX wieku na cmentarzu wybudowano kaplicę pogrzebową, a dla ludności wyznania mojżeszowego utworzono cmentarz usytuowany tuż przy murach miejskich na wschód od bramy Mieszkowickiej. Zaczęto również sytuować zabudowę mieszkalną po za obrębem murów obronnych.

W okresie II wojny światowej, miasto ucierpiało w niewielkim stopniu. Zachowane zostały w większości wszystkie budowle i obiekty. W 1945 r - 31 stycznia, do miasta wkroczyły wojska Armii Czerwonej. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. powstały pracownicze ośrodki wypoczynkowe, organizowano również kolonie dla dzieci. W 1962r w planie zagospodarowania Morynia umieszczono zapis o Agro Rolnym i Turystyczno-Wypoczynkowym charakterze miasta. W latach siedemdziesiątych wybudowano trzy piętrowe domy, a na miejscu karczem pawilon sklepu spożywczego i restaurację „Pod Wielkim Rakiem” (obecnie sklep wielobranżowy). Część starych domów rozebrano i zostały po nich puste place. W latach osiemdziesiątych powstały m.in. oczyszczalnia ścieków, ukończono sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zmodernizowano układ drogowy, pokrywając je nawierzchnią asfaltową. W latach 90-tych ukończono budowę Zespołu Szkół.

Historyczne uwarunkowania Morynia mają wpływ na obecny charakter miasta i jego walory. Na terenie miasta istnieje szereg obiektów zabytkowych, zaś cały układ urbanistyczny starego miasta Morynia (w obrębie murów obronnych) został wpisany do rejestru zabytków. Najcenniejszymi obiektami kultury materialnej Morynia są:

 • mury obronne z XIV w.,

 • granitowa bazylika romańska z XIII w., wieża z przejazdem z XV w. i z drewnianym szczytem z 1756r, zabytkowa ambona,

 • domy ryglowe z XVIII/XIX w.,

 • średniowieczne grodzisko,

 • średniowieczny układ urbanistyczny,

 • Dom Pomocy Społecznej,

 • ruiny wiatraka,

 • cmentarzyk żydowski.

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE

2.3.1 Zagospodarowanie przestrzenne.

Układ miasta Moryń podzielić możemy na dwie główne części - teren starego miasta w obrębie murów obronnych, oraz teren po za murami obronnymi. Obszar w granicach starego miasta jest wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny. Z tego tytułu wszelkie inwestycje na terenie starego miasta muszą być opiniowane przez konserwatora Zabytków. Ponadto w Moryniu istnieją obiekty wpisane indywidualnymi decyzjami do rejestru zabytków.

Tabela 5: Obiekty wpisane indywidualnymi decyzjami do rejestru zabytków.

L.P.

OBIEKT

NR REJESTRU

NR DECYZJI

DATA WPISU

1.

Teren starego miasta

82

Kl.V-0/66/56

27.02.1956r

2.

Mury obronne

762

Kl.I.6801/10/74

31.05.1974r

3.

Kościół pw. Św. Ducha

98

Kl.V.-0/86/56

15.05.1956r

4.

Ruiny zamku

683

Kl.I.6801/1/71

10.11.1971r

5.

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - ul. Rynkowa 27

21

Dz-4200/21/0/99/2000

14.01.2000r.

6.

Budynek mieszkalny przy ul. Wąskiej 9

22

Dz-4200/33/0/99/2000

17.01.2000r.

Moryń leży w całości w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie miasta nie ma wyszczególnionych obszarów i terenów chronionych, można zaobserwować jedynie występowanie niektórych chronionych gatunków fauny i flory. Ważnym elementem krajobrazu jest jezioro Morzycko, które pełni funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Konieczne są wszelkie działania zapewniające ochronę czystości wód jeziora, oraz stymulujące rozwój turystki w oparciu o dziedzictwo kulturowe i walory jeziora.

Moryń jest w całości zwodociągowany i w około 90% skanalizowany. Istniejąca od lat osiemdziesiątych XXw. mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600m3/d, obsługuje miasto, jest również punktem zrzutu ścieków dowożonych z okolicznych miejscowości. Przez Moryń przebiegają ulice gminne, powiatowe oraz droga wojewódzka (Nr 125).

Moryń jest zaopatrywany w energię elektryczną przez Zakład Energetyczny Stargard Szczeciński. Zadania remontowe na sieci energetycznej wykonuje Posterunek Energetyczny w Mieszkowicach. W roku 1997 zmodernizowano oświetlenie uliczne. Na terenie miasta w większości występuje sieć energetyczna typu napowietrznego. Częste braki w dostawach energii elektrycznej następują w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. Problemem jest również stan sieci oraz jej układ.

Zabudowa miejska skupia się wokół następujących ulic:

 1. stare miasto

  • Plac Wolności,

  • Chopina

  • Dojazdowa

  • Kościuszki

  • Ogrodowa

  • Pszczelarska

  • Rynkowa

  • Szeroka

  • Szkolna

  • Wąska

  • Żeromskiego

  1. teren po za murami obronnymi

   • Brzozowa

   • Dworcowa

   • Jaśminowa

   • Jeziorna

   • Leśna

   • Lipowa

   • Odrzańska

   • Owocowa

   • Parkowa

   • Piaskowa

   • Polna

   • Rybacka

   • Sadowa

   • Świerkowa

   • Wierzbowa

   • Wiśniowa

   • Wodna

   • Żeglarska

   2.3.2 Gospodarka

   Na terenie miasta Moryń nie jest zlokalizowany przemysł ciężki. W większości prowadzona działalność gospodarcza skupia się w dziedzinach handlu i usług. Nieznaczna część mieszkańców prowadzi działalność rolniczą. Na terenie miasta zlokalizowane są następujące punkty działalności gospodarczej: restauracja, bar (pub), kawiarnia, hotele 3, sklepy (różne) 10, kwiaciarnie 2, kowalstwo artystyczne, stacja paliw, dentysta, reklama wizualna, bank.

   2.3.3 Sfera społeczna

   Moryń jest niewielkim miastem, liczącym 1670 osób (dane na koniec 11.2004r) , z czego grupę ok. 120 osób stanowią podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Kobiety stanowią ok. 51% ogółu mieszkańców. Struktura wiekowa ludności zamieszkującej Moryń nie odbiega od średniej krajowej - największą grupę stanowi grupa produkcyjna, zaś najmniejszą - grupa poprodukcyjna.

   Nie ma dokładnych danych na temat bezrobocia w mieście Moryń. Dane dla Gminy Moryń opracowywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, wskazują poziom bezrobocia w wysokości 20,5% (wg stanu na dzień 30.09.2004r) . Należy zakładać, że dane te odnoszą się również do obszaru miasta. Sytuacja wielu gospodarstw domowych jest bardzo trudna. W Moryniu istnieje grupa osób uzależnionych od alkoholu. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się takimi przypadkami, pomaga rodzinom, w których występuje zjawisko uzależnienia członka rodziny od alkoholu, oraz finansuje kuracje odwykowe. Wiele rodzin korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, który przyznaje zasiłki i dodatki dla rodzin, o niskim poziomie dochodów na członka rodziny.

   Niski poziom dochodów ludności zamieszkującej Moryń, jest także przyczyną złego stanu technicznego budynków mieszkalnych. Osiągane dochody nie pozwalają na bieżące prowadzenie remontów tych budynków. Z tego też względu cześć budynków jest zaniedbana i wymaga prac remontowych.

   2.3.4 Sfera kultury, sportu i edukacji

   Działalność kulturalną w mieście Moryń organizuje i prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu. Prowadzi on szereg zajęć tematycznych, które rozwijają talenty wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne i manualne. Przy MOK działa od 30 lat Koło Plastyczne Akwarele, którego wychowankowie zdobyli wiele nagród w konkurach plastycznych rangi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. MOK jest inspiratorem działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Jarmark Moryński), promocji regionu, informacji turystycznej. Przy MOK działa Miejska Bibliotek Publiczna, również Koło Młodych Ekologów ma tutaj swoją siedzibę. Wszystkie te instytucje działają w budynku wymagającym kompleksowego remontu.

   W Moryniu funkcjonuje klub sportowy Megasport Morzycko, który uczestniczy w rozgrywkach okręgowych piłki nożnej. Klub jest opiekunem gminnego boiska do piłki nożnej zlokalizowanego przy ul. Odrzańskiej. Stan obiektu wymaga modernizacji. Pozostałe obiekty sportowe, jakie znajdują się w Moryniu to: sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Moryniu, rampa do jazdy na rolkach (tzw. half-pipe), kort do tenisa ziemnego, pola do mini-golfa. Większość obiektów wymaga gruntownego remontu lub modernizacji.

   Edukacja w Moryniu prowadzona jest w Zespole Szkół. Wychowanie przedszkolne realizowane jest w budynku przy ul. Chopina 2, natomiast zajęcia dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum - przy ul. Dworcowej 6a.

   1. ANALIZA SWOT I WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

   Tabela nr 7: Analiza SWOT miejscowości Moryń

   MOCNE STRONY - ATUTY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

   SŁABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJACE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

   • trwała ochrona wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy w obszarze i otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

   • bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe,

   • niskie zanieczyszczenie gleb, wody i powietrza,

   • brak uciążliwego przemysłu,

   • otwartość na turystów (tolerancyjne społeczeństwo),

   • jednorodność społeczności lokalnej i jej zintegrowanie,

   • dysponowanie dużymi zasobami siły roboczej,

   • możliwości rozwoju sąsiedzkich kontaktów ze stroną niemiecką,

   • bardzo korzystne położenie miejscowości w pobliżu aglomeracji berlińskiej,

   • dobre skomunikowanie z układem dróg i kolei,

   • potencjał instytucjonalny,

   • wysoka aktywność organizacji pozarządowych.

   • Ograniczenia dla inwestowania związane z potrzebą ochrony przyrody,

   • wysoki poziom bezrobocia,

   • brak wykształconej kadry,

   • trudna dla mieszkańców dostępność wielu usług zlokalizowanych poza gminą,

   • niepełne wykorzystanie przygranicznego położenia dla rozwoju gospodarczego miejscowości,

   • zły stan infrastruktury technicznej (niska jakość dróg, brak kanalizacji w niektórych obrębach miejscowości, brak sieci gazowej, konieczność rekultywacji składowiska odpadów),

   • braki w infrastrukturze społecznej oraz zły stan obiektów istniejących,

   • słabe wykorzystanie infrastruktury turystycznej,

   • słaba sieć komunikacji publicznej,

   • brak planów zagospodarowania przestrzennego,

   • brak uzbrojonych terenów dla lokalizacji nowych inwestycji,

   • brak źródeł finansowania,

   • niewystarczająca ilość materiałów promocyjnych.

   SZANSE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

   ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MIEJSCOWOŚCI

   • bliskość Berlina,

   • wejście Polski do Unii Europejskiej,

   • wzrost zainteresowania turystyką.

   • dalsza degradacja walorów przyrodniczych i kulturowych,

   • ubożenie społeczeństwa,

   • wymóg posiadania wkładu własnego gminy w kosztach realizowanych zadań przy wsparciu z funduszy UE ( min. 20%)

   • zasada refundacji, która wymusza na samorządzie zabezpieczenia pełnej kwoty potrzebnej na wykonanie kolejnych etapów inwestycji.

   1. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZGODNE Z ZAPISAMI „PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MORYŃ NA LATA 2004-2008

   Lista zadań obejmujących rozwój systemu komunikacji i infrastruktury:

   Inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej

   • przebudowa stadionu sportowego UKS Megasport „Morzysko” Moryń

   Lista zadań obejmujących zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej:

   • tworzenie i rozwój warunków dla rozwoju turystyki, poprzez poprawę stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowę nowych obiektów infrastruktury turystycznej, oraz współpracę z gminami sąsiednimi i miastami niemieckimi landów wschodnich w zakresie promocji walorów turystycznych.

   1. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI W LATACH 2005 - 2008

   W latach 2005-2008 planuje się realizację następujących zadań:

   1. Budowa placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu,

   2. Modernizacja boiska sportowego oraz rozbudowa i modernizacja budynku socjalnego.

   Budowa placu zabaw na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu

   Zadanie obejmuje zarówno poprawę estetyki terenu, na którym powstanie plac zabaw (nowa brama wjazdowa wraz z furtką, otynkowanie części ogrodzenia, rozbiórka istniejącej starej płyty betonowej utwardzającej plac i ułożenie kostki Polbruk na wydzielonej części placu zabaw) oraz zakupie i montażu następujących urządzeń:

   1. zestaw Zamek

   2. huśtawka podwójna

   3. konik

   4. huśtawka ważka

   5. piaskownica z bali

   6. zjazd linowy

   7. ławka z bali stała z oparciem

   8. kosz na śmieci z półwałków

   9. stojak na rowery

   Modernizacja boiska sportowego oraz rozbudowa i modernizacja budynku socjalnego

   Realizacja tego zadania polegać będzie na modernizacji płyty boiska i trybun, montażu zadaszonych boksów dla zawodników rezerwowych oraz siatek zabezpieczających za bramkami, a także rozbudowie budynku, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty oraz modernizacji istniejących już pomieszczeń.

   1. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MORYŃ

   Źródła finansowania zadań objętych Planem Rozwoju Miejscowości Moryń:

   1. środki własne budżetu Gminy,

   2. środki strukturalne Unii Europejskiej,

   3. inne środki krajowe poza budżetem Gminy.

   Funduszem strukturalnym, którego środki planuje się wykorzystać na w/w zadania, jest Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II - „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi” oraz/lub INTERREG III A, CIP Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Województwo Zachodniopomorskie, Priorytet D: Rozwój wiejski.

   Zadanie

   Termin realizcji

   Wartość kosztorysowa zadania (w PLN brutto)

   Udział własny Gminy Moryń (w %)

   Środki pochodzące z Unii Europejskiej (w %)

   Budowa placu zabaw na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu

   2005

   73.449,36

   20%

   80%

   Modernizacja boiska sportowego oraz rozbudowa i modernizacja budynku socjalnego

   2006

   Dokumentacja z kosztorysem w trakcie opracowywania.

   20%

   80%

   2007

   PODSUMOWANIE

   Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna obszarów wiejskich stanowi jedną z barier ich rozwoju, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wychodząc naprzeciw w/w problemom podejmujemy działania, które mają na celu zminimalizowanie dysproporcji między wsią, a miastem. W ramach Planu Rozwoju Miejscowości Moryń planowane do realizacji są następujące inwestycje: budowa placu zabaw na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu, modernizacja boiska sportowego oraz rozbudowa i modernizacja budynku socjalnego. Obiekty te mają pełnić funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Istotny element działań w ramach Programu stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulacja współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Celem inwestycji jest, uatrakcyjnienie Morynia jako miejsca zamieszkania oraz przeciwdziałanie patologią społecznym.

   Wskaźnik bezrobocia: jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, tj. do liczby osób w granicach wiekowych (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn).

   Stopa bezrobocia: stosunek liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej (czyli zdolnych do pracy i gotowych do pracy).

   1

   0x01 graphic

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 09-06-2005 08:53
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2005
   Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2005 08:53