Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - KATALOG -
dokument WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY 2015-10-05 08:45
dokument Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" 2018-05-08 11:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-08-07 13:13
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-07-28 12:55
dokument Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2017-07-05 08:37
dokument Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowiwnia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej 'Nowe Objezierze' w gminie Moryń" 2017-07-05 07:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji pt. "Wpływ projektu rozbudowy urządzeń do produkcji papieru na terenie terytorium Polski". 2017-01-17 09:06
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:55
dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń 2016-12-20 09:59
dokument Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2016-11-07 13:52
dokument dotyczy: ustosunkowania się do uwag RZGW w Szczecinie w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz dotyczącej raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych. 2016-09-12 12:21
dokument RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i burków, pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby Gospodarstwa Rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna. 2016-06-09 15:00
dokument Uchwała Nr XII/91/2016 w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" i w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska za lata 2010-2014" 2016-04-13 08:55
dokument UCHWAŁA NR XII/90/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2016 roku" 2016-03-07 10:34
dokument Uchwała Nr 80/2012 w sprawie Regulaminu określającego zasady udzialania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2015-11-25 08:26
dokument Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032" 2015-11-19 14:55
dokument Regulamin Utrzymania Czystości na terenie Gminie Moryń 2015-11-19 14:38
dokument Ogłoszenie o planowanym na rok 2015 konkursie w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGw na zadania z zakresu usuwania azbestu. 2014-12-18 12:26
dokument Ogłoszenie w sprawie zobowiązane osób fizycznych do składania corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest 2014-12-18 08:07
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecina o sporządzaniu projektów: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń BLH320011; Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecienie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienie planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037; Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń. 2014-11-04 09:23
dokument Wykaz ofert na demontaż ,odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 2014-08-08 07:57
dokument OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032? w roku 2013. 2013-09-13 11:31
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II naborze wniosków na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2013 r. 2013-06-12 12:23
dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MORYŃ 2012-11-05 13:31
dokument OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2011-12-30 09:58
dokument Ogłoszenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. 2011-12-22 11:24
dokument Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Moryń na lata 2010 - 20 13 z perspektywą. 2011-09-16 07:07
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń 2010 - 2013 2011-09-15 09:32
dokument Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moryń. 2011-08-10 11:29
dokument Punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy Moryń 2010-12-28 10:05
katalog Raporty o oddziaływaniu na środowisko - KATALOG -