Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVIII / 143 / 2004 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń


UCHWAŁA Nr XVIII /143 / 2004

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń.

Na podstawie art. 35 ust. l i art. 40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.l055 i Nr 116,poz.l203 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

§ l. Uchwala się statuty sołectw Gminy Moryń stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1)Bielin - stanowiący załącznik nr l;

2) Dolsko - stanowiący załącznik nr 2;

3) Gądno - stanowiący załącznik nr 3;

4) Klępicz - stanowiący załącznik nr 4;

5) Mirowo - stanowiący załącznik nr 5;

6) Nowe Objezierze - stanowiący załącznik nr 6;

7) Przyj ezierze - stanowiący załącznik nr 7;

8) Stare Objezierze - stanowiący załącznik nr 8;

9) Witnica - stanowiący załącznik nr 9;

§ 2. Uchwala się Statut Osiedla Moryń stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI / 35 / 98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik Nr 8 do Uchwały XVIII /143  / 2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia  8 lipca  2004 r.

 

 

 

STATUT SOŁECTWA  STARE OBJEZIERZE

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

      § 1. Ogół mieszkańców miejscowości STARE OBJEZIERZE tworzy sołectwo STARE OBJEZIERZE, zwane dalej „sołectwem”.

 

      § 2. Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności:

  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

      poz. 1591 z późn. zm.);

  2) Statutu Gminy Moryń ;

  3) niniejszego Statutu.

 

Rozdział II

POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA

 

      § 3.1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Moryń, zwanej dalej „gminą”.

      2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

      3. Statut sołectwa określa w szczególności organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów, zasady i tryb wyborów organów, zakres i formy ich kontroli i nadzoru.

      4. Sołectwo realizuje zadania własne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie.

 

Rozdział III

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

 

      § 4. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych swoich mieszkańców.

 

      § 5. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

  1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

  2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

  3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca  

      zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania estetyki i upowszechniania kultury, sportu itp.

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

      § 6.1. Organami sołectwa są:

  1) Zebranie Wiejskie;

  2) Sołtys.

 

 

      2. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym.

      3. Sołtys jest organem wykonawczym, a jego działalność wspomaga Rada Sołecka.

      4. Organy sołectwa są obowiązane przestrzegać samorządności i jawności pracy.

 

      § 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów.

 

Rozdział V

ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

      § 8.1.  Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa .

      2.Prawo do głosowania mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw.

      3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest z wyłączeniem § 12 ust. 2, przez sołtysa na jego wniosek lub na wniosek:

  1) co najmniej 1/10 mieszkańców, o których mowa w ust. 2;

  2) Rady Sołeckiej;

  3) Burmistrza.

      4. O terminie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy sołectwa zawiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 5 dni przed datą jego zwołania.

      5. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

z wyjątkiem § 13 ust. 4.

      6. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 

      § 9.1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające

w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

      2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

  1) wybór i odwołanie Sołtysa i  Rady Sołeckiej ;       

  2) wnioskowanie o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie;

  3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa;

  4) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa;

  5) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów

      uchwał Rady Miejskiej.

      3. Burmistrz  przekazane uchwały lub opinie załatwia we własnym zakresie, lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

      4. Zebrania Wiejskie są protokołowane.

      5. Protokół z Zebrania Wiejskiego zawiera co najmniej:

      a) miejsce i datę zebrania,

      b) porządek zebrania,

      c) treść uchwał i wyniki głosowania,

      d) podpis osoby prowadzącej zebranie.

      6. Do protokołu dołącza się listę obecności.

 

 

 

 

SOŁTYS

 

      § 10.1. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:

  1) reprezentowanie sołectwa;

  2) organizowanie zadań sołectwa;

  3) zwoływanie zebrania wiejskiego.

      2. Sołtys ma prawo:

  1) uczestniczyć w sesjach Rady  Miejskiej (bez prawa do głosowania);

  2) występować z zapytaniem i zabierać głos w trakcie obrad sesji, na zasadach określonych w statucie gminy.

 

RADA SOŁECKA

 

      § 11.1. Rada Sołecka składa się z 3 – 5 osób.

      2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz

w kwartale.

 

Rozdział VI

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

 

      § 12.1. Wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej należą do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego.

      2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz .

      3. Burmistrz wyznacza termin i miejsce zebrania, o którym mowa w ust. 2.

      4. Zebranie Wiejskie, na którym ma  być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej  jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania  .

      5. W ogłoszeniu wskazuje się termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum,

o którym mowa w ust. 4 .

      6. Przez dodatkowy termin zebrania rozumie się tę samą datę lecz o pół godziny później.

      7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej w przypadku określonym w ust. 6 odbywa się bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

 

      § 13.1. Wybory i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna

w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród mieszkańców uprawnionych do głosowania, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Sołeckiej lub na stanowisko Sołtysa.

      2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

      a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, 

      b) przeprowadzenie głosowania,

      c) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

      d) sporządzanie protokołu o wynikach wyboru.

      3. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania oraz  przewodniczący komisji skrutacyjnej i jej członkowie.

      4. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

      5. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów.

      6. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

      7. W przypadku takiej samej liczby głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

 

 

 

      § 14.1. Sołtys i Rada Sołecka odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji.

      2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić:

  1) Rada Miejska

  2) Burmistrz

  3) 1/10 ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

      3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. W szczególności rozpatrywane będą wnioski dotyczące:

  1) nie wywiązania się z obowiązków statutowych; 

  2) nie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego.

      4. Zebranie Wiejskie jest obowiązane wysłuchać wyjaśnień i racji zainteresowanego.

      5. Sołtys (Członek Rady Sołeckiej) może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

      6. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji Sołtysa (Członka Rady Sołeckiej) stanowią podstawę zarządzenia wyborów uzupełniających przy zastosowaniu przepisów § 12 niniejszego statutu po uprzednim przyjęciu rezygnacji lub odwołania.

 

Rozdział VII

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

 

      § 15.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

      2.Działalność finansowa prowadzona jest  w  zakresie określonym przez budżet Gminy.

      3. Fundusz sołectwa tworzą w szczególności:

  1) środki przeznaczone w  budżecie gminy;

  2) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

  3) składki mieszkańców sołectwa określone przez zebranie wiejskie;

  4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;

  5) dochody osiągane z przekazanego mienia gminnego

      4. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia związane z poprawą: estetyki, bezpieczeństwa  na działalność kulturalną

i sportową jak również na utrzymanie i remont przekazanego mienia gminnego

      5.Nie wykorzystane środki finansowe roku poprzedniego zwiększają środki roku bieżącego.

      6. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez Urząd Miejski .

 

Rozdział VIII

MIENIE SOŁECTWA

 

      § 16.1. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia gminnego znajdującego się w jego obrębie.

      2. Decyzje o przekazaniu sołectwu składników mienia gminnego oraz jego formie podejmuje Rada Miejska .

      3. Sołtys zarządza przyznanym odrębną uchwałą Rady Miejskiej  mieniem komunalnym

w zakresie zwykłego zarządu, w szczególności:

  1) prowadzi bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

  2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym;

  3) wykorzystuje mienie zgodnie z zawartymi z Gminą umowami.

 

 

 

Rozdział IX

ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA

 

      § 17.1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i poprawności.

      2. Organem sprawującym nadzór nad działalnością sołectwa jest Rada Miejska

 i Burmistrz .

      3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach zebrania wiejskiego.

      4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego

w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

      5. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz .

      6. Uchwała zebrania wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Burmistrza .

 

 

Rozdział X

PRZEPISY KOŃCOWE

 

      § 18.1. Statut sołectwa nadaje Rada Miejska uchwałą.

      2. Zmiany statutu dokonuje się w trybie jego nadania.

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 21-07-2004 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2004 08:52