Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVIII/145/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno


UCHWAŁA Nr XVIII/145/2004

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 08 lipca 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno

Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1. Przystąpić do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno dla funkcji rekreacji indywidualnej.

§ 2. Granice sporządzenia i zmiany planu, o którym mowa w § 1 zaznaczone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały

§ 3. Zakres prac planistycznych zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Tracą moc uchwały:

1) Nr Xl/78/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno

2) Nr Xl/77/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno

3) Nr X/64/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno

4) Nr XVI 11/182/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 marca 2000r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze w powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń NrVI/36/93zdnia03.12.1993r.

5) Nr XVIII/181/2000 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 marca 2000r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze dotyczącej zmiany przeznaczenia działek nr 90/2,90/3,90/5,92/3,92/6 w obrębie Gądno

6) Nr Xll/114/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze w powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Moryń NrVI /36/93zdnia3.12.1993r.

7) Nr XXXVII/362/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 17 marca 1998r. w sprawie przystąpienia

do opracowania zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno -  Przyjezierze w powiązaniu z miastem Moryń zatwierdzonego uchwałą nr VI36/93 z dnia 3.12.1993r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie do Uchwały

Nr XVIII/145/2004 Rady      Miejskiej

w Moryniu z dnia 8 lipca 2004r.

1.Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dotychczasowe zagospodarowanie tego terenu określał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno - Przyjezierze w powiązaniu z miastem Moryń przyjęty Uchwałą Nr W36/93 z dnia 3 grudnia 1993r. Rady Miejskiej w Moryniu z późniejszymi zmianami ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Szczecińskiego z 1993r. Nr 15 poz. 143). Zgodnie z art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami), plan z dniem 1 stycznia 2003r utracił moc.

Obszar będący przedmiotem projektu uchwały Rady Miejskiej jest gruntem rolnym nie użytkowanym rolniczo. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 24.687ha, Grunty będące przedmiotem planu stanowią własności indywidualne, sklasyfikowane jako grunty rolne. Plan miejscowy określi między innymi szczegółowe warunki zagospodarowania i kształtowania zabudowy, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, a w szczególności zasady scalania i podziału nieruchomości obszaru objętego planem.

Projektowaną funkcją będzie wnioskowana funkcja rekreacji indywidualnej. Teren jest związany z podstawową siecią dróg publicznych oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną, teren przewidziano do objęcia kanalizacją gminną z odprowadzeniem ścieków do oczyszczali ścieków w Moryniu. Obszar proponowany do sporządzenia planu, ani tereny bezpośrednio przyległe nie są objęte żadną formą ochrony przyrody poza położeniem w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego - proponowana funkcja jest dopuszczalna, zgodnie z Rozporządzeniem

Wojewody Szczecińskiego Nr 3/1993 z dnia 1 kwietnia 1993r. w sprawie utworzenia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2002 z dnia 23 lipca 2002r. W Studium i w waloryzacji przyrodniczej nie włączono go do terenów o istotnych walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Na terenie występuje strefa ochrony konserwatorskiej W III stanowisk archeologicznych, warunki ochrony są możliwe do spełnienia.

W granicach obszaru do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występują zadania dotyczące realizacji celu publicznego i nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani pozwolenia na budowę poza terenami zmian planu objętymi odrębnymi uchwałami.

Na terenie zawierającym działki nr : 109/7, 109/8, 109/15, 109/16, 109/17 oraz w części  działki nr 109/9,109/6 i 109/4 o powierzchni 1,20 ha, obowiązuje Uchwała Nr Xl/95/99 Rady  Miejskiej w Moryniu z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Moryń obejmująca części dziatek nr 109/1 109/2 ( numeracja obecnie  zmieniona w ramach podziału na działki); funkcją terenu jest zabudowa zagrodowa z  usługami towarzyszącymi.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 po wejściu w życie planu miejscowego obowiązujący plan straci  moc. Na mocy art. 34 ust. 2, decyzje administracyjne wydane na ten teren nie tracą mocy a  teren może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy zgodnie z art. 35. Zmiana funkcji  terenu z zabudowy zagrodowej na rekreację indywidualną następuje z inicjatywy właścicieli.

Wobec tego iż funkcja rekreacyjna jest zgodna z polityką gminy wyrażoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, Rada Miejska w Moryniu podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Rozwiązania planistyczne będą zgodne z ustaleniami przyjętego Uchwałą XXXVI/352/98 z dnia 6 lutego 1998 roku Rady Miejskiej w Moryniu Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Moryń, w którym obszar objęty planem położony jest w strefie rozwoju funkcji rekreacyjnej

Grunty rolne klas RIIIb, RIVa i RIVb będą wymagały (stosownie do art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Proponowane zagospodarowanie jest zgodne z polityką przestrzenną gminy.

3. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres planu musi zawierać elementy określone w art, 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach sporządzania projektu planu przewiduje się wykonanie koncepcji programowo przestrzennej i przedstawienie jej Burmistrzowi do akceptacji. Obszar będzie wymagał dokonania podziału nieruchomości według zasad podziału, które określi plan. Ponadto ustala się :

a)rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w skali 1:1000 w technice czarno- białej,

b) dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących,

c) dopuszcza się rysunki poglądowe, studialne, koncepcje itp. w innej skali niż projekt planu, stosownej do przedmiotu opracowania,

d) wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany,

e) czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-07-2004 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2004 10:39