Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/146/2004 sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


                                                 Uchwała Nr XVIII/146/2004

                                                 Rady Miejskiej w Moryniu

                                                       z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art.18 ust.2 okt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 71,poz. 838, Nr 86, poz.958, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74,poz.676, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 126,poz.1826, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz. 2124) Rada Miejska w Moryniu uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Moryń za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Moryń, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

a/ prowadzenia robót w pasie drogowym,

b/ umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

c/ umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

d/ zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. a-c .

§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni elementów pasa drogowego dróg publicznych - dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt. a - d ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1/ jezdni:

a/ przy zajęciu jezdni do 20% jej szerokości - 1,00 zł.

b/ przy zajęciu jezdni od pow. 20% do 50% jej szerokości - 1,50 zł.

c/ przy zajęciu jezdni od pow. 50% do całkowitego jej zajęcia - 2,00 zł.

2.Stawki określone w ust.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszych ciągów jezdni.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości - 0,50 zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie przez jeden dzień.

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. b ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi publicznej - drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :

a/ w jezdni - 5,00zł.

b/ w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym - 4,00 zł.

c/ w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym- 3,00 zł

d/ na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 10,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt. c ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1/ pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego

a/ na obszarze zabudowanym - 0,40 zł/m2

b/ poza obszarem zabudowanym - 0,70 zł/m2

2/ pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł/m2

3/ reklamy - 1,50 zł/m2

4/ pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50 zł/m2

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                 Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-07-2004 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2004 10:42