Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu

Zarządzenie Nr 48/2021

Burmistrza Morynia

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Moryniu, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 1. Kamila Fedorowska            - Przewodnicząca Komisji
 2. Krzysztof Konecki               - Zastępca Przewodniczącej
 3. Barbara Nawrolska             - Sekretarz Komisji
 4. Elżbieta Serafińska              - Członek Komisji
 5. Adam Ziemba                          - Członek Komisji

§2. Do zadań Komisji w szczególności należy:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 2. Inicjowanie działań w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Wnioskowanie do sądu rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 4. Opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  i wydawanie w sprawie stosownych postanowień.
 5. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia
  i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. Kierowanie osób zgłoszonych Komisji na badanie przez biegłego sądowego celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz profilaktycznej, a w szczególności inicjowanie zajęć alternatywnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
 8. Pomoc osobom uzależnionym w podjęciu leczenia i wytrwaniu w trzeźwości.
 9. Prowadzenie kontroli sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
  w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

§3. GKRPA działa w oparciu o następujące zasady:

 1. Działalność Komisji organizuje Przewodniczący Komisji przy pomocy Sekretarza Komisji.
 2. Pisma i dokumenty w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji podpisuje Przewodniczący lub Sekretarz Komisji.
 3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Komisji, posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 4. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzi Sekretarz Komisji.
 5. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwołanie posiedzenia nie wymaga formy pisemnej. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego:
  • z jego inicjatywy,
  • na wniosek Burmistrza Morynia,
  • na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień
  • na wniosek 1/3 składu Komisji, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o jej zwołanie.
 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii, postanowień i wniosków zwykłą   większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej ilości głosów „za” i głosów „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego
 7. Wszystkie głosowania są jawne.
 8. W pracach Komisji, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczym osoby, nie będące jej członkami.
 9. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący po przyjęciu przez Komisję. Protokoły wraz z listami obecności stanowią dokumentację pracy Komisji.
 10. Dokumentacja Komisji przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Moryniu.
 11. Komisja składa Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swojej działalności, za dany rok do końca kwietnia następnego roku.
 12. Komisja na żądanie Burmistrza obowiązana jest przedstawić niezwłocznie informację ze swojej działalności za wskazany okres.
 13. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalonych corocznie przez Radę Miejską w Moryniu w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Morynia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moryniu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia 

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-06-2021 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Nawrolska 01-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 21-06-2021 13:02