Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II debata na temat stanu czystości wód jeziora Morzycko ; istniejących i potencjalnych źródeł zagrożenia oraz konieczności działań zmierzających do poprawy stanu czystości.


II debata na temat stanu czystości wód jeziora Morzysko ; istniejących i potencjalnych źródeł zagrożenia oraz konieczności działań zmierzających do poprawy stanu czystości

Uczestnikami debaty byli (poza wcześniej biorącymi udział w sesji ) :

Elżbieta Wierzchowska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Tadeusz Juszkiewicz - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Marek Puchalski - przedstawiciel Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry,

Paweł Pluciński - Koło Młodych Ekologów przy Zespole Szkół w Moryniu

Wolfgang Skor -dyrektor Polsko-Niemieckiego Biura Rozwoju Regionalnego i Technicznego Biura Gospodarki Wodnej i Kultury Ziemi Sp. Z o.o.

Manfred Demski, Daniela Kuzik - Landestauchsportverband Berlin,

Włodzimierz Kornaszewski -Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie, Tadeusz Regulski -Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Moryniu , Sylwia Łogin - Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska

Adam Choroszewicz - Nadleśnictwo Mieszkowice,

Janicki Henryk - Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko, oraz inne osoby zainteresowane rozwojem różnych form turystyki na terenie gminy.

Przewodniczący Rady - Pan Karol Głodny powitał przybyłych na debatę , dokonał ich prezentacji .

Burmistrz Morynia - Pan Jan Maranda przypomniał, że po raz pierwszy temat określenia stanu czystości wód jeziora Morzycko, omawiany był podczas debaty , zorganizowanej w październiku biegłego roku.

Przypomniał jakie wtedy podjęto ustalenia. Wymienił zadania dotychczas zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji a wynikające z tych ustaleń :

- WIOŚ przeprowadził badania wód jeziora Morzycko,

- na końcowym etapie są prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wokół jeziora Morzycko” ,

- trwa przygotowanie inwestycji pod nazwą „ Moryń- jaz na rzece Słubii”,

- przygotowywana jest dokumentacja zagospodarowania plaży miejskiej (m.in.budowa pomostu ) w Moryniu ,

-wykonanych zostało szereg napraw i porządkowania dróg znajdujących się w pobliżu jeziora Morzycko ,

-Rada Powiatu podjęła uchwałę o ograniczeniu używania jednostek pływających z napędem silnikowym w obrębie jeziora Morzycko,

- w Gądnie przygotowane zostało miejsce do parkowania ,

- trwa porządkowanie parków w Moryniu i Gądnie ,

- organizowane były akcje mające na celu uporządkowanie terenów wokół jeziora,

- Polski Związek Wędkarski zagospodarował teren „RYBAKÓWKI”. Kilkakrotnie przeprowadził akcje zarybieniowe

- realizowane są zadania ujęte w Strategii Rozwoju Gminy , Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ,Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Moryń, mające na celu uczynienie gminy (obecnie rolniczo-turystycznej) turystyczno-rolniczą ,w której z różnych form turystyki będzie można korzystać przez cały rok.

Pani Elżbieta Wierzchowska - dokonała prezentacji oceny stanu czystości wód jeziora Morzycko. Jezioro to w 2004r. zostało objęte badaniami a jego wody ponownie zostały zaliczone do II klasy czystości .W porównaniu do wyników z roku 1998 dość istotnie obniżyły się stężenia związków biogennych. Jednak nadal w osadach dennych zdeponowane są znaczne ilości fosforu, co przez najbliższe lata nadal będzie stymulowało dość wysoką produkcję pierwotną (masowe występowanie glonów nitkowatych). Dalsze obniżenie żyzności wód jeziora może nastąpić dopiero za kilka lat czemu sprzyjają korzystne uwarunkowania morfologiczno- zlewniowe.

WIOŚ prowadzi badania jezior w oparciu o program badawczy jakim jest System Oceny Jakości Jezior . Jednym z podstawowych założeń tego programu jest cykliczność wykonywanych badań ; w miarę możliwości przynajmniej raz w ciągu 5-6 lat .Jeziora badane są rotacyjnie tj. w każdym roku inne. Ze względów finansowych WIOŚ nie może zwiększyć częstotliwości wykonywanych badań.

Pan Tadeusz Juszkiewicz - przedstawił stan przygotowania inwestycji pod nazwą „Moryń - jaz na rzece Słubii”. Inwestycja obejmuje wybudowanie na ulicy Jeziornej w Moryniu w miejsce istniejącego , nowego przepustu o wymiarach 2 x 1,5 m z zastawką piętrzącą wodę w jeziorze . Zaplanowane też jest odbudowanie koryta rzeki Słubii wraz z budowlami od pomostu pod drogą asfaltową Moryń-Mętno do Jeziora Morzycko , w tym odbudowa i zabezpieczenie skarpy rzeki Słubii na odcinku przylegającym do drogi asfaltowej ( w pobliżu młyna).Orientacyjny koszt inwestycji - 350 tys. zł. Wykonanie przewidziane jest w 2005 roku. Dzięki spiętrzeniu wody uzyska się jej rezerwę w ilości 1mln 200 tys. m3 .

Opiekun Koła Młodych Ekologów przy Zespole Szkół w Moryniu Pan Paweł Pluciński przedstawił projekt utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowy Jeziora Morzycko. Zespół obejmie swym zasięgiem : jezioro, torfowiska i bagna wokół jeziora, park miejski, pasmo lasów położonych wzdłuż jeziora .

Pan Pluciński zapoznał również uczestników debaty z fauną jeziora oraz scharakteryzował Park Miejski w Moryniu

Przedstawiciel Parków Krajobrazowych - Marek Puchalski - poparł zamiar utworzenia w rejonie jeziora Morzycko takiego Zespołu .

Projekt jest możliwy do zrealizowania , jezioro wraz z przyległymi terenami powinny podlegać ochronie. Pan Puchalski odniósł się do wyników badań przeprowadzonych przez WIOŚ; stwierdził ,że wyniki badań, obserwacji przeprowadzone przez pracowników PKDDO są mniej optymistyczne .

W celu ich poprawy należy:

- usprawnić gospodarkę wodno-ściekową wokół jeziora,

- przemyśleć sprawę dalszej zabudowy linii brzegowej jeziora

Za najpoważniejsze zagrożenie uznał prowadzenie intensywnego nawożenia przez dzierżawców użytków rolnych.

Wolfgang Skor jest dyrektorem Polsko-Niemieckiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Biuro współpracuje z polskimi i niemieckimi gminami w ramach projektu Bez Granic.

Jest zdania, że aby jezioro odgrywało pozytywną rolę w rozwoju gospodarczym gminy Moryń, konieczna jest poprawa jakości wody. Z badań przeprowadzonych wiosną 2004r. przez nurków Berlińskiego Związku Woj.Brandemburgii wynika , że istnieje konieczność niezwłocznego podjęcia działań w tym kierunku .Stwierdzono negatywne zmiany : duża ilość glonów nitkowatych, zmniejszenie widoczności wody.

Źródeł takiego stanu rzeczy upatruje we wpływie do jeziora substancji odżywczych powodujących zachwianie równowagi systemu ekologicznego. Zaproponował utworzenie zespołu specjalistów, którzy opracują projekt działań .

Włodzimierz Kornaszewski - prezes Zarządu Okręgu PZW również zainteresowany jest poprawieniem czystości jeziora.

Związek jest w posiadaniu opracowanego przez Akademię Rolniczą w Szczecinie,

Operatu Rybackiego -Obwód Rybacki Słubia 2 , który określa zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej jeziora Morzycko.

Poinformował, że wyniki badań naukowców opracowujących operat pokrywają się z zaprezentowanymi przez jego przedmówcę

PZW kilkakrotnie dokonywał już zarybiania jeziora. W przyszłym roku planują odłowienie w celu sprzedaży ryby- sielawy.

Pan Jerzy Choroszewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że gmina dokonuje wielu starań w celu poprawy jakości wody. Zwrócił się do WIOŚ o priorytetowe potraktowanie jeziora i dalsze prowadzenie badań.

Ponieważ przedstawiono rozbieżne informacje na temat stanu czystości wody w jeziorze , Pan Sekretarz podkreślił potrzebę współpracy wszystkich jednostek monitorujących jezioro, potrzebę wymiany doświadczeń i formułowania wniosków w oparciu o konkretne wyniki

Jednostką koordynującą monitoring będzie Urząd Miejski

Dopiero w taki sposób możliwe będzie uzyskanie obrazu jaki jest rzeczywisty stan jeziora.

Pan Burmistrz dokonał podsumowania debaty .Kończąc podziękował wszystkim jej uczestnikom a szczególnie osobom prezentującym swoje wyniki badań i obserwacji Jeziora Morzycko.

Wnioski wynikłe podczas przebiegu debaty :

1.Kontynuować prace prowadzące do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół Jeziora Morzycko

2.Utrzymać stałą kontrolę stanu czystości wód i terenów przyległych do jeziora

3, Koordynować prace jednostek monitorujących stan czystości wód jeziora.

4.Podjąć kroki zmierzające do poprawy wskaźników badań wód jeziora, co spowoduje zwiększenie atrakcyjności jeziora (znalezienie i usunięcie przyczyn)

5.Kontynuować prace prowadzące do realizacji zadania pn.”Moryń-jaz na rzece Słubii”

6. Utworzyć Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Morzycko

Moryń 2.12.2004r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 15-12-2004 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2004 10:16