Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wymiana dowodu osobistego

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 816),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670) 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2467).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego:
  • składany osobiście w formie papierowej - druk do pobrania,
   na miejscu na stanowisku dowodów osobistych,
 2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
   
 3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573);
   
 4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 5. Dowód lub paszport, a w przypadku ich braku inny dokument zawierający fotografię.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 - w ciągu miesiąca,
 - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 201.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 3. Wniosek o wydanie osobistego składa:
  • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
  • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
  • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia),
  • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
  • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
  • osoba, której certyfikaty w dowodzie zostały unieważnione.

   Osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku o dowód osobisty.
 4. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 6. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 7. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

  Warstwa graficzna jest widoczna z zewnątrz. Warstwa elektroniczna jest niewidoczna z zewnątrz i zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienia oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji.
  • Certyfikat potwierdzenia obecności (1) zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (2) zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Certyfikat podpisu osobistego (3) zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia uaktywni się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

   Dla certyfikatów (2.) i (3.) posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym nadaje im indywidualne numery PIN.
    
 8. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
    
 9. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.  
 10. W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK. Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

  Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:
  1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
  2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
  3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;

Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:

 • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-01-2022 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Pawlicka 26-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-01-2022 10:52