Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na usługi inspektora nadzoru w zakresie zadania pn: "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami"Z/2.32/III/3.3.1/610/05:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

FB/ZP.341-XVII/06


BURMISTRZ MORYNIA

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na usługi

INSPEKTORA NADZORU

w zakresie zadania pn.:

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 3.3. Obszary wiejskie.

 1. Zamawiający: Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, tel. 091 466 79 50, fax. 091 466 79 57, www.moryn.pl , e-mail: um@moryn.pl

 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 74231540-4 - Usługi nadzoru budowlanego

Całkowita wielkość lub zakres

 • wsparcie merytoryczne w zakresie sporządzenia SIWZ dla procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę prac budowlanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków ZPORR,

 • opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z zakresem określonym w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U Nr 202, poz. 2072),

 • aktualizacja kosztorysów inwestorskich w odniesieniu do poziomu cen, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

 • prowadzenie stosownych wpisów w dzienniku budowy,

 • uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, oraz przekazaniu dokumentacji dla Wykonawcy prac budowlanych,

 • reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas prowadzenia inwestycji,

 • opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego,

 • prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem,

 • wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie odbioru robót, opiniowanie dokumentów finansowych związanych z rozliczeniem pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prac budowlanych,

 • stałe doradztwo w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

 • pełnienie roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

 1. WADIUM - 600zł.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 6,00zł lub pobrać ze strony: bip.moryn.pl .

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

 4. Termin realizacji zamówienia: okres realizacji zadania inwestycyjnego, nie dłużej niż do dnia 31-08-2007r.

 5. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

 6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena: 100 %

 7. Termin składania ofert upływa dnia 13-10-2006r o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13-10-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 8. Termin związania ofertą: Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 • Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

 • Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.

Moryń: 2006-10-05

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie (DOC, 130.00Kb) 2006-10-05 12:46:39 14

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oferta,_o_wiadczenia,_za__czniki (DOC, 203.50Kb) 2006-10-05 12:48:26 75
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA_NA_US_UGI (DOC, 185.50Kb) 2006-10-05 12:46:39 95

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania bip (DOC, 26.00Kb) 2006-10-16 18:32:26 54

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamowienia (DOC, 29.50Kb) 2006-10-25 08:54:14 80

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
05 paź 2006

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
05 paź 2006, godz. 12:46

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
05 paź 2006, godz. 12:46