Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

Przejdź do załączników

Moryń: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz
Numer ogłoszenia: 187921 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz. 2. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje: a) w miejscowości Moryń: - kanalizacja grawitacyjna 2201,50 m; - kanalizacja tłoczna 1 455,00 m; - przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 6 kpl.; - sieć wodociągowa 237,00 m; b) sieć wodociągowa Bielin - Macierz, przyłącza w m. Macierz ; - rurociąg przesyłowy ? 90 - 1961,00 m; - przyłącza wodociągowe ? 63 - 101,00m, ? 32 - 94,50 m. 3. Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) w szczególności art. 25 i 26 tejże ustawy w odniesieniu do wszystkich branż objętych dokumentacjami projektowymi i pozwoleniami na budowę. Zakres obowiązków Wykonawcy: a) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, b) koordynacja robót poszczególnych branż, c) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzające wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, e) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które wykonawca robót zamierza wbudować, f) sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowania materiałów wadliwych lub niezgodnych z umową na roboty, g) kontrola i weryfikacja stanu realizacji inwestycji, h) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, i) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, w terminie do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, j) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, k) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, l) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie kopii wniosku z potwierdzoną datą wpływu Zamawiającemu, m) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, n) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych. 4. Przybliżona wartość robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu stanowiącemu przedmiot zamówienia wynosi 3.145.000,- zł netto (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy zł). Ostateczna wartość robót budowlanych zostanie określona przy wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. 5. Szczegółowy opis techniczny i dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji oraz projekt umowy na wykonanie robót budowlanych dostępne są w siedzibie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postepowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o oswiadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił nadzór inwestorski nad co najmniej dwoma robotami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (brutto).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku udziału w postepowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o oswiadczenie oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca dysponuje co najmniej osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do nadzorowania robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych, w tym: a) Inspektor nadzoru branży sanitarnej - wymagane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych b) Inspektor nadzoru robót elektrycznych - wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) Inspektor nadzoru robót drogowych - wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w branży drogowej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - z powodu nieprzewidzianego w momencie zawierania umowy braku płynności finansowej u Zamawiającego, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie (DOC, 57.50Kb) 2010-07-14 18:35:50 80

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 290.50Kb) 2010-07-14 18:35:50 93
U_M_O_W_A_projekt (DOC, 83.50Kb) 2010-07-14 18:36:12 93

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedAo na 1 zapytanie bip (DOC, 222.00Kb) 2010-07-20 15:07:46 84

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20100812 (PDF, 140.49Kb) 2010-08-12 17:42:55 40
Informacja o wyborze (DOC, 238.00Kb) 2010-08-12 18:08:50 32

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 40.50Kb) 2010-08-23 15:12:26 82

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
14 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
14 lip 2010, godz. 18:35

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
31 sie 2010, godz. 08:26