Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.moryn.pl

0x01 graphic

Moryń: REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU
Numer ogłoszenia: 86643 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CZĘŚCI MURÓW ŚREDNIOWIECZNYCH, OBRONNYCH W MORYNIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont części murów średniowiecznych, obronnych w Moryniu na odcinkach: 1. od strony południowej - odcinek od granicy terenu Domu Opieki Społecznej do bramy Mieszkowickiej, 2. od strony wschodniej - odcinek o długości 18,40 m od pierwszej czatowni usytuowanej po stronie południowej Furty Jeziornej. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: 1) Projekt budowlany (załącznik nr 7), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik Nr 8), 3) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ (załącznik Nr 9) są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym - mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa (lub równoważne). Ponadto w przypadku, gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym. Przez słowo (równoważne). Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia i materiały o parametrach nie niższych niż wskazane zostały w ww. dokumentach posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni podany warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający min. 5 lat doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy, który (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987), odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiada zaświadczenie wydane przez Konserwatora Zabytków na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

NIE DOTYCZY

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn określonych w ust. 3. 3. Zmiana terminu dopuszczalna jest wyłącznie z przyczyn: błędów projektowych, konieczności zmian dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót ekstremalnych warunków pogodowych technologicznie uniemożliwiających wykonywanie robót, prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 1)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, pl. Wolności 1, 74-503 Moryń (pok. nr 9)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.04.2014.14.52.47 OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU (DOC, 51.00Kb) 2014-04-18 14:52:47 32

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal._7,_8_i_9 (ZIP, 50.21Mb) 2014-04-18 14:55:41 248
18.04.2014.14.52.47_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona (DOC, 181.50Kb) 2014-04-18 14:52:47 164
18.04.2014.14.53.11_Wzor_oferty_na_roboty_budowlane (DOC, 40.00Kb) 2014-04-18 14:53:11 136
18.04.2014.14.53.32_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_zal._nr_1 (DOC, 36.00Kb) 2014-04-18 14:53:32 132
18.04.2014.14.53.50_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_zal._nr_2 (DOC, 49.50Kb) 2014-04-18 14:53:50 126
18.04.2014.14.54.37_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_zal._nr_3 (DOC, 45.50Kb) 2014-04-18 14:54:37 124
18.04.2014.14.54.54_Wykaz_osob_zal._nr_4 (DOC, 33.50Kb) 2014-04-18 14:54:54 123
18.04.2014.14.55.12_Oswiadczenie,_ze_osoby_posiadaja_odpowiednie_uprawnienia_zal._nr_5 (DOCX, 14.98Kb) 2014-04-18 14:55:12 131
18.04.2014.14.55.30_WZOR_UMOWY_ZAL._NR_6 (DOC, 120.00Kb) 2014-04-18 14:55:30 142

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.04.2014.14.54.01 odpowiedAo bip (DOC, 34.00Kb) 2014-04-30 14:54:01 79

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.05.2014.15.27.16 ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania BIP (DOC, 36.00Kb) 2014-05-13 15:27:16 62

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
16.05.2014.15.17.50 OGA OSZENIE O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 35.50Kb) 2014-05-16 15:17:50 68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
18 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
18 kwi 2014, godz. 14:52

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
16 maj 2014, godz. 15:17