Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na osiedlu Parkowym w Witnicy gmina Moryń

Przejdź do załączników

Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na roboty budowlane: Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na osiedlu Parkowym w Witnicy gmina Moryń

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego bip.moryn.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 po uiszczeniu opłaty w wysokości 18,60 zł na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Moryniu, nr konta: 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007, tytuł wpłaty: SIWZ - przetarg FB/ZP.341-II/10

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Tytuł i zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na osiedlu Parkowym w Witnicy gmina Moryń

2. Warunki i wymagania Zamawiającego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SIWZ:

Szczegółowe specyfikacje techniczne:

D-01.02.01 Mechaniczne usunięcie drzew wraz z karczowaniem;

D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe;

D- 02.03.01 Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem;

D- 03.02.01 Kanalizacja deszczowa;

D- 03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń podziemnych;

D- 04.01.01 Koryto na poszerzeniach;

D- 04.02.01 Warstwa odsączająca;

D- 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

D- 06.03.02 Ręczne plantowanie poboczy;

D- 07.01.01 Oznakowanie poziome;

D- 07.02.01 Oznakowanie pionowe;

D- 08.01.01 Krawężniki betonowe;

D- 08.02.02 Chodnik z kostki betonowej;

D- 08.03.01 Ustawienie obrzeży;

D- 10.01.01 Wykonanie murku oporowego;

D- 10.02.01 Wykonanie schodów betonowych

3. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji robót przekazanym przez Zamawiającego. Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

4. Materiały

Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanym wyborze materiału, jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowy rodzaj materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub przewidywany dokumentacją techniczną i SST nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zmieniając materiały bez zgody zamawiającego wykonuje to na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót. Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

5. Sprzęt

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny ze SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

6. Odbiory robót

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.

7. Podstawa płatności robót

Rozliczenie zadania będzie na podstawie jednej faktur VAT po wykonaniu całości zadania zgodnie z pkt. 4.2.

8. Okres gwarancji

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi 36 miesięcy.

9. Przepisy związane

Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

10. Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

10.1. Kody uzupełniające: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- Zamawiający ustala okres realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 10.08.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia - udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie nawierzchni dróg i/lub chodników z kostki brukowej betonowej o pow. nie mniejszej niż 500 m2 (z podaniem ich powierzchni, dat wykonania oraz odbiorców);

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Ocena spełnienia warunków określonych w punktach od 61. do 4. zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ;

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy:

1. wypełnione i podpisane „Oświadczenie wykonawcy” (załącznik nr 2 do SIWZ);

2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). Dokumenty te muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia;

3. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni dróg i/lub chodników z kostki brukowej betonowej o pow. nie mniejszej niż 500 m2 z podaniem ich powierzchni, dat wykonania oraz odbiorców (załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN).

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń nr konta 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003.Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: - 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 9 - sekretariat) do dnia 12.04.2010 r. do  godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2010 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na osiedlu Parkowym w Witnicy gmina Moryń

FB/ZP.341-II/10

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 69.00Kb) 2010-03-25 14:17:53 87

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SST_remont_ulicy_Parkowej_w_Witnicy_gm.MoryA_-_XII-2009_rok (DOC, 649.00Kb) 2010-03-25 14:18:55 119
Wyceniony_przedmiarrobA_t_remont_ul.Parkowej_w_Witnicy_gm.MoryA__-2009_rok (DOC, 175.00Kb) 2010-03-25 14:19:13 141
rysunek (JPG, 2.45Mb) 2010-03-25 14:20:50 131
SIWZ (DOC, 248.50Kb) 2010-03-25 14:17:53 135
wzA_r_umowy (DOC, 36.00Kb) 2010-03-25 14:18:11 117

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sA awek20100422 (PDF, 155.16Kb) 2010-04-22 14:16:15 1
ZAWIADONIENIE o wyniku postepowania (DOC, 32.50Kb) 2010-04-22 14:15:44 60

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
25 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
25 mar 2010, godz. 14:17

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
22 kwi 2010, godz. 14:16