Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

Przejdź do załączników

Moryń: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz
Numer ogłoszenia: 162483 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moryń , Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667950, faks 091 4667957.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.moryn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2, 3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz wodociągowej w miejscowości Moryń, w tym: Etap 1 - ul. Jeziorna, Ogrodowa i plaża - sieć wodociągowa przesyłowa Bielin-Macierz oraz przyłącza wodociągowe w m. Macierz Etap 2 - ul. Odrzańska, Sadowa, Wiśniowa i Wodna - ul. Dworcowa i ul. Wierzbowa Zakres łączny prac obejmuje: W miejscowości Moryń: - kanalizacja grawitacyjna 2201,50 m; - kanalizacja tłoczna 1 455,00 m; - przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu 6 kpl.; - sieć wodociągowa 237,00 m; Sieć wodociągowa Bielin - Macierz, przyłącza w m. Macierz ; - rurociąg przesyłowy ? 90 - 1961,00 m; - przyłącza wodociągowe ? 63 - 101,00m, ? 32 - 94,50 m. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale XXVIII SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń nr konta 91 9370 1046 0300 0648 2003 0003 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą w sekretariacie. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub/i wodociągowej o długości sieci wykonanej w ramach jednego zadania nie mniejszej niż 2000 m, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy dysponować co najmniej (nie dopuszcza się łączenia funkcji kierowniczych) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych, w tym: a) Kierownik budowy branży sanitarnej - wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych b) Kierownik robót elektrycznych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) Kierownik robót drogowych - wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży drogowej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,- zł. (pięćset tysięcy złotych), 2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych) wraz z opłaconą składką.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 6 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać NIE DOTYCZY; b) Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 7. W przypadku Wykonawców nie składających ofert wspólnych wpisać NIE DOTYCZY; c) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i obliczenia Wykonawcy. (ze względu na ryczałtowy charakter umowy, załączone kosztorysy będą miały wyłącznie charakter pomocniczy do określania stopnia zaawansowania robót oraz opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i mogą nie obejmować wszystkich elementów wynikających z treści opisu przedmiotu zamówienia, a tym samym nie mogą stanowić podstawy wyceny wartości oferty); d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie opisów wskazujących parametry techniczne i jakościowe proponowanych rozwiązań równoważnych (w tym materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - z powodu nieprzewidzianego w momencie zawierania umowy braku płynności finansowej u Zamawiającego, - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, - konieczności wykonania dodatkowych prac, w szczególności archeologicznych na terenie budowy, - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego - inne wymienione w treści warunków umowy stanowiących integralną część siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 9 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy operacji pt.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko - Zadanie III - Moryń - Etap 2,3 i 4 oraz budowa wodociągu z m. Bielin do m. Macierz dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie (DOC, 70.00Kb) 2010-06-22 15:27:40 19

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Tom_1_-_Instrukcje_dla_wykonawcA_w (DOC, 440.00Kb) 2010-06-22 15:27:40 241
Tom_2-_projekt_umowy (DOC, 135.50Kb) 2010-06-22 15:32:20 216
branza_sanitarna (PDF, 2.15Mb) 2010-06-22 15:55:15 239
branza_technologiczno_instalacyjna (PDF, 6.01Mb) 2010-06-22 15:58:35 235
branza_technologiczno-inst_Moryn (PDF, 5.77Mb) 2010-06-22 16:02:43 226
Przedmiary (ZIP, 656.37Kb) 2010-06-22 15:53:15 244
Specyfikacje_Techniczne (ZIP, 161.85Kb) 2010-06-22 15:52:01 234

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi nr 1 bip (DOC, 89.50Kb) 2010-07-01 09:21:41 77
odpowiedzi nr 2 bip (DOC, 89.50Kb) 2010-07-09 10:14:30 40
odpowiedzi nr 3 bip (DOC, 88.50Kb) 2010-07-12 14:51:45 98

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
streszczenieocenyiporA wnania20100809 (PDF, 147.49Kb) 2010-08-09 13:15:16 88
Informacja o wyborze (DOC, 228.00Kb) 2010-08-09 13:14:50 84

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMA WIENIA (DOC, 33.50Kb) 2010-08-12 12:11:12 81

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Jasek

Data wytworzenia:
22 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Jasek

Data publikacji:
22 cze 2010, godz. 15:27

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Jasek

Data aktualizacji:
06 gru 2011, godz. 10:20