Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w MORYNIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w MORYNIU

Moryń: Dostawa oleju opałowego
Ogłoszenie opublikowane przez portal UZP  pod nr 318078 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Olej opałowy, określany również nazwą: Olej Napędowy Grzewczy, spełniający PN-C-96024 , o następujących parametrach : a. temperatura zapłonu nie niższa niż 61°C b. zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %(m/m) c. wartość opałowa nie niższa niż 43 MJ/kg d. zawartość wody : nie większa niż 200 mg/kg 2) Dostawa do miejsca magazynowania zamawiającego w m. Moryń 3) Okres realizacji zamówienia do 12 miesięcy , licząc od dnia zawarcia umowy . 4) Wielkość zamówienia 110 000 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca do oferty załączy aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi(tożsame w odniesieniu do pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia) Ocena spełnienia powyższego warunku polegać będzie na określeniu warunku skrajnego : spełnia/nie spełnia - dla złożonego dokumentu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). A.2) Dokumenty rejestrowe Wykonawcy , potwierdzające posiadanie uprawnień osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wydane lub aktualizowane przez właściwy organ z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy licząc od dnia , na który został wyznaczony termin składania ofert A.2/1.)* Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, *- jeżeli nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym(załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ) Ocena spełnienia powyższych warunków polegać będzie na określeniu warunku skrajnego : spełnia/nie spełnia - dla każdego z dokumentu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń - Budynek Główny, pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OA wiadczenie o speA nianiu zaA nr 1 (DOC, 25.00Kb) 2012-08-28 12:58:19 42
Wykaz osA b zaA 2 (DOC, 30.00Kb) 2012-08-28 12:58:20 41
Form ofertowy ZaA 3 (DOC, 61.50Kb) 2012-08-28 12:58:19 76
WzA r umowy ZaA . nr 4 (DOC, 71.00Kb) 2012-08-28 12:58:20 43
SIWZ (DOC, 159.00Kb) 2012-08-28 12:58:19 86
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
28 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
28 sie 2012, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
28 sie 2012, godz. 12:58