Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ochrona Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" 2018-05-08 11:14:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-08-07 13:13:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sporządzeniu projektów: Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 2017-07-28 12:55:00
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2017-07-05 08:37:10
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowiwnia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej Nowe Objezierze w gminie Moryń" 2017-07-05 07:57:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji pt. "Wpływ projektu rozbudowy urządzeń do produkcji papieru na terenie terytorium Polski". 2017-01-17 09:06:28
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:55:08
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń 2016-12-20 09:59:19
Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2016-11-07 13:52:27
dotyczy: ustosunkowania się do uwag RZGW w Szczecinie w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz dotyczącej raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych. 2016-09-12 12:21:03
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i burków, pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby Gospodarstwa Rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna. 2016-06-09 14:52:25
Uchwała Nr XII/91/2016 w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" i w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska za lata 2010-2014" 2016-04-13 08:55:39
UCHWAŁA NR XII/90/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2016 roku" 2016-03-07 10:33:23
Uchwała Nr 80/2012 w sprawie Regulaminu określającego zasady udzialania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest 2015-11-25 08:26:49
Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032" 2015-11-19 14:55:31
Regulamin Utrzymania Czystości na terenie Gminie Moryń 2015-11-19 14:38:13
Ogłoszenie o planowanym na rok 2015 konkursie w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGw na zadania z zakresu usuwania azbestu. 2014-12-18 12:26:57
Ogłoszenie w sprawie zobowiązane osób fizycznych do składania corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest 2014-12-18 08:04:16
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecina o sporządzaniu projektów: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń BLH320011; Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecienie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienie planu zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037; Zarządzania Regionalnego Dyrekt 2014-11-04 09:23:20
Wykaz ofert na demontaż ,odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 2014-08-08 07:57:52
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w ramach ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032? w roku 2013. 2013-09-13 11:31:36
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o II naborze wniosków na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ( budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2013 r. 2013-06-12 12:23:35
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MORYŃ 2012-02-14 12:31:19
OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2011-12-30 09:54:05
Ogłoszenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. 2011-12-22 11:17:23
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Moryń na lata 2010 - 20 13 z perspektywą. 2011-09-16 07:07:48
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń 2010 - 2013 2011-09-15 09:32:29
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moryń. 2011-08-10 11:29:21
Punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy Moryń 2010-12-28 10:05:44
Raporty o oddziaływaniu na środowisko 2010-12-14 12:38:16
WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY 2010-12-09 12:40:17
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2013-04-22 09:26:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
09 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Marek Kurjata

Data publikacji:
09 gru 2010, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kurjata

Data aktualizacji:
09 gru 2010, godz. 12:40