Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: [isr] - referat inwestycji, strategii i rozwoju


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 19 stycznia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu odcinka rowu przydrożnego na części działek o nr ewid.: 172 obręb Moryń 1, 309/6 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2023-01-19 08:50:03
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 5 stycznia 2023 r., została wydana decyzja ISR.6220.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2023-01-05 11:48:53
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 2 stycznia 2023 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i termomodernizacji szkoły podstawowej w Witnicy na działkach o nr ewid.: 20/1, 20/2 obręb Witnica, gmina Moryń. 2023-01-02 14:55:06
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 502 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-12-20 11:43:12
Informacja o zawarciu umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych 2022-12-19 15:06:34
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i termomodernizacji szkoły podstawowej w Witnicy na działkach o nr ewid.: 20/1, 20/2 obręb Witnica, gmina Moryń. 2022-12-16 09:13:08
UCHWAŁA NR XXXI/250/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Moryń 2022-12-15 11:13:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-12-13 12:42:40
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu odcinka rowu przydrożnego na części działek o nr ewid.: 172 obręb Moryń 1, 309/6 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-12-09 09:08:26
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 6 grudnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 101/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-12-06 13:05:48
Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że Burmistrz Morynia przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Moryń pole I na terenie dz. nr 791/24 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-12-05 14:01:07
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości. 2022-12-02 07:41:36
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz, Mirowo, Gądno i Przyjezierze. 2022-12-01 14:31:45
Zapytanie ofertowe 2022-11-28 13:30:59
Zawiadomienie - informuję, że w dniu 24 listopada 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-11-24 09:42:39
Zawiadomienie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i termomodernizacji szkoły podstawowej w Witnicy na działkach o nr ewid.: 20/1, 20/2 obręb Witnica, gmina Moryń. 2022-11-23 12:35:12
Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaie do publicznei wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 04 listopada 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4214.421.2021.AW w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r., znak: OŚ.SL.6223-43/06 w zakresie zmiany ilości pobieranej wody tj. zmiany pkt 2 ww. decyzji. 2022-11-09 12:01:14
Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 71/1 obr. Przyjezierze, gmina Moryń 2022-11-07 12:18:00
Ocena Obszarowa Jakości Wody w Gminie Moryń za 2021 rok 2022-11-02 08:57:35
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie zawiadamiająca o wszczęciu postępowania. 2022-10-31 14:00:23
UCHWAŁA NR XXX/244/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Moryniu 2022-10-27 11:31:18
UCHWAŁA NR XXX/243/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Moryń porozumienia międzygminnego z Gminą Mieszkowice 2022-10-27 11:25:30
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-10-21 10:47:07
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń 2022-10-20 08:09:48
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Witnica, Mirowo i Klępicz 2022-10-19 10:14:55
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin 2022-10-19 10:14:16
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-10-14 13:04:38
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 10 października 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 2/1 obręb Młynary, gmina Moryń. 2022-10-10 12:07:22
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 29 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-09-29 09:35:08
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 101/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-09-15 10:59:06
Obwiesczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia SN15kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-09-12 12:45:44
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin 2022-09-08 11:27:23
Obwieszczenie informuję, że w dniu 5 września 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2022-09-05 11:30:55
Zapytanie ofertowe na dwustronną tablicę o wymiarach 120 cm x 90 cm ze zintegrowanym stojakiem na rower 2022-09-02 10:19:46
Przydatność wody do spożycia z wodociągu Moryń 2022-08-18 14:51:27
Decyzja o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w miejscowości Moryń 2022-08-17 07:24:38
Obwieszczeie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN15 kV na części działek o nr ewid.: 1/1 obręb Moryń 1, 541 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-08-16 08:00:09
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach o nr ewid.: 225/3, 119 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2022-08-16 07:40:52
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 2 sierpnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-08-02 10:19:23
UCHWAŁA NR XXVIII/227/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2022-07-22 12:31:03
UCHWAŁA NR XXVIII/228/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2022-07-22 12:28:39
Załącznik nr 2 2022-07-20 12:03:05
Załącznik nr 1 2022-07-20 12:02:19
Uchwala XXVII/226/2022 2022-07-20 12:01:26
Obwieszczenie - zawiadamia, że dnia 19 lipca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-07-19 14:07:08
Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze 2022-07-15 10:34:30
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie zespołu zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 2/1 obręb Młynary, Gmina Moryń. 2022-07-11 13:16:21
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na trenie działek nr 119 i 225/3 obręb Moryń 3. 2022-07-08 14:41:40
Zapytanie ofertowe na wykonanie izolacji termicznej poddasza remizy OSP w Moryniu pianką poliuretanową otwartokomórkową 2022-07-04 15:05:25
UCHWAŁA NR XXVII/226/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2022-07-04 10:37:56
Obiweszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-07-01 12:22:21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń 2022-06-29 12:58:51
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-06-15 10:59:17
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku biurowego (kancelaria leśnictwa) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 458/1 obr. Moryń 2, gmina Moryń. 2022-06-15 09:49:07
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2022-06-14 07:50:07
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Przebudowie ulicy Letniskowej w Przyjezierzu. 2022-06-09 10:22:40
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo 2022-06-09 10:11:03
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Bielin 2022-06-07 10:48:00
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 1 czerwca 2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-06-01 08:22:48
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo 2022-05-30 08:27:48
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu na terenie działek o nr ewid.: 103/24, 93, 72/17, 68/15, 61, 78/1, 96/4, 126, 129, 97/2 obręb Przyjezierze, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 16/15, 9 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń, działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 70/1, 72/14, 71 obręb Moryń 1, 2022-05-18 13:18:09
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 16 maja 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-05-16 14:30:27
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2022-05-13 08:17:14
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo. 2022-05-09 11:43:46
brak tytułu 2022-05-05 14:12:45
Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-05-05 09:03:33
Obwieszczenie - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 29 kwietnia 2022 r., została wydana decyzja ISR.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-04-29 12:51:27
Obwieszczenie - zawiadamiam że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 321, obręb Moryń 2 , gmina Moryń. 2022-04-28 08:45:32
ZARZĄDZENIE NR 38 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2022-04-27 09:01:37
Obwieszczenie - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid.: 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-04-21 12:27:34
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-04-20 14:00:56
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-04-20 13:57:13
Dostawa systemu liczącego ludzi 2022-04-20 13:53:56
Obwieszczenie - informuję, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. wydano decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-04-20 10:22:15
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo i Klępicz 2022-04-20 07:26:04
Sprawozadanie z badań próbek wody wodociągu Mirowo. 2022-04-13 13:42:59
Obwieszczenie - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 1/1 obręb Moryn 1 oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/24, 110/2, 129, 78/1, 107 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2022-04-06 14:23:15
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo, Gądno i Klępicz. 2022-04-06 07:34:35
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 54, 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-04-04 09:40:13
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach o nr ewid.: 750/27, 755/1, 755/11, 1032/14 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-04-01 10:19:19
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 172 obręb Moryń 1 i części działki o nr ewid. 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-04-01 09:35:19
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłam do oczyszczalni ścieków w Moryniu. 2022-03-25 08:43:21
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 716 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-03-23 13:02:55
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 321 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-03-14 13:29:45
Informacja o wyborze oferty 2022-03-03 12:16:13
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń 2022-03-02 14:06:01
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 73, 74 obręb Mirowo, gmina Moryń. 2022-03-02 11:56:53
UCHWAŁA NR XXIV/200/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2022-03-01 13:34:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2022-03-01 09:42:55
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 750/27, 1032/14, 755/11, 755/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2022-02-24 09:57:22
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 54 i 56 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-24 09:52:55
ZAWIADOMIENIE - informuję, że w dniu 23 lutego 2022 r. wydano decyzję o odmowie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-23 14:15:34
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinak sieci wodociągowej na terenie działek nr 172 obręb Moryń 1, 306/29 obręb Moryń 2, gmina Moryń. 2022-02-21 09:44:30
ZAWIADOMIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 16 lutego 2022 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2022-02-16 08:43:19
OBWIESZCZENIE - informuję, że zostały zebrane dowody do odmowy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-02-04 10:07:42
Plan zamówien publicznych 2022 2022-01-19 08:57:03
Obwieszczenie - Burmistrz morynia informuję, że zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2022-01-13 09:29:35
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/2, 58/1, 59/4 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2022-01-10 14:46:34
UCHWAŁA NR XXIII/186/2021 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 2021-12-30 14:21:27
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-12-22 11:50:09
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Gądnie na działkach o nr ewid.: 48/3, 48/4 obręb Gądno, gmina Moryń. 2021-12-20 12:57:23
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-12-15 13:59:46
Ogłoszenie o unieważnieniu 2021-12-15 11:32:49
ZAWIADONIENIE - Burmistrz Morynia zawiadamia, że dnia 15 grudnia 2021 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania ISR.6220.10.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń. 2021-12-15 10:08:24
ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń. 2021-12-09 11:52:33
Plan zamówien publicznych 2021 2021-12-09 09:35:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2021-12-08 10:59:00
Zapytanie ofertowe 2021-12-06 14:41:07
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek szkolnych na terenie gminy Moryń w ramach programu ?Laboratoria przyszłości 2021-12-06 14:40:16
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz 2021-12-06 08:15:40
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-12-02 10:21:19
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Gądno 2021-12-02 10:18:50
ZAWIADOMIENIE - została wydana decyzja ISR.6220.8.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 71/1 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. 2021-11-24 14:06:21
OBWIESZCZENIE - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. 2021-11-23 14:56:13
UCHWAŁA NR XXI/183/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moryń 2021-11-22 08:22:05
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?Rozbudowie drogi powiatowej nr 1397Z poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Przyjezierze ? Moryń, na działkach ewid. nr 70/1, 1/2 i 1/1 obręb Moryń 1, 16/15 obręb Przyjezierze II oraz 126, 110/6, 110/33, 110/32, 110/25, 110/14, 110/2, 129 i 109 obręb Przyjezierze, gmina Moryń?. 2021-11-03 13:30:57
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-10-27 09:45:35
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Witnica 2021-10-27 09:45:01
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz 2021-10-27 09:44:20
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz 2021-10-18 13:09:58
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-10-18 07:53:12
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-10-13 12:37:56
ZAWIADOMIENIE - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2021-10-12 08:52:11
powiadomienie o unieważnieniu postępowania 2021-10-05 13:48:29
informacja z otwarcia ofert 2021-10-01 11:59:19
informacja o kwocie 2021-10-01 10:06:36
OBWIESZCZENIE - zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 150 obręb Bielin, gmina Moryń?. 2021-09-29 14:58:40
Uchwała nr XX/164/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mory ń. 2021-09-28 11:16:18
Uchwała nr XX/165/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" 2021-09-28 09:31:54
Uchwała nr XX/163/2021 sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu 2021-09-28 09:30:25
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń. 2021-09-27 11:16:34
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2021-09-14 08:50:08
Informacja o stronie prowadzonego postępowania 2021-09-13 14:50:47
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-09-13 14:33:47
[PROJEKT na XX Sesję ] w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" 2021-09-13 13:17:44
Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń 2021-09-13 10:54:47
powiadomienie o unieważnieniu postępowania 2021-09-10 14:57:19
Prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików z terenu miasta Moryń 2021-09-07 09:34:35
Prowadzenie usługi odłowu lub odstrzału dzików z terenu miasta Moryń 2021-09-07 09:33:10
informacja z otwarcia ofert 2021-09-06 14:57:38
informacja o kwocie 2021-09-03 10:07:16
Zawiadomienie - o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Moryń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 312/4 obręb Moryń 2, 70/1, 48 obręb Moryń 1, gmina Moryń.? 2021-08-30 08:17:24
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2021-08-30 08:06:58
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. 2021-08-30 07:44:28
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2021-08-27 09:23:51
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125, na działkach o numerach ewid.: 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 w obrębie Klępicz, gmina Moryń. 2021-08-16 08:48:35
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin 2021-08-12 10:56:05
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń". 2021-08-10 14:44:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-07-29 14:54:03
Informacja z otwarcia ofert 2021-07-27 14:07:40
Informacja o kwocie 2021-07-27 13:21:55
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2021-07-26 11:01:24
Informacja z otwarcia ofert 2021-07-26 11:00:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-07-19 14:16:31
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach o nr ewid. 1/2, 28/8, 28/9, 28/11, 28/12, 70/1, 74/2, 75/2, 76/10, 172 obr. Moryń 1, 312/3, 312/4 obr. Moryń 2, 16/15 obr. Przyjezierze II, gmina Moryń" 2021-07-19 13:29:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021-07-19 12:01:19
SWZ 2021-07-19 12:00:41
BRANŻA TECHNOLOGICZNA 2021-07-19 11:59:46
BRANŻA TECHNOLOGICZNA 2021-07-19 11:57:58
BRANŻA DROGOWA 2021-07-19 11:57:30
BRANŻA SANITARNA 2021-07-19 11:56:09
Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń 2021-07-19 11:18:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-07-15 14:36:37
Uchwała nr XVIII/155/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2021-07-15 12:01:43
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce o nr ewid. 7 obręb Moryń 3, gmina Moryń 2021-07-15 09:23:54
Informacja z otwarcia ofert 2021-07-12 11:26:20
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2021-07-12 11:24:08
PRZEDMIAR ROBÓT 2021-07-12 11:21:04
STWiOR 2021-07-12 11:20:31
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2021-07-12 11:19:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021-07-12 11:16:50
Moryń, mury obronne z XIV w.: remont południowej części murów obronnych 2021-07-12 10:39:22
Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2021-07-08 11:49:37
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-07-07 14:50:28
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2021-06-29 11:20:25
PRZEDMIAR ROBÓT 2021-06-29 11:19:52
STWiOR 2021-06-29 11:19:10
Zapytanie ofertowe 2021-06-29 11:17:08
Obwieszczenie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 na działkach o nr ewid. 70/1, 65, 66, 67, 64/3, 64/4, 64/5, 52 obr. Klępicz, gmina Moryń 2021-06-28 13:06:57
Zapytanie ofertowe 2021-06-24 10:15:28
Sporządzenie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Moryń za lata 2019-2020? 2021-06-24 10:14:45
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 24, 25 i 26 w obrębie Bielin, gmina Moryń 2021-06-22 15:11:12
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, na działkach o numerach ewid.: 75, 153, 76, 180/1, 180/2, 181/2, 53/1, 102/1 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-06-22 09:22:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-06-18 11:39:03
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-06-18 11:38:14
Uchwała Nr XVII/151/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2021-06-15 10:43:49
Uchwała Nr XVII/146/2021 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2021-06-15 10:20:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-06-11 12:12:05
Informacja z otwarcia ofert 2021-06-11 12:07:13
Informacja z otwarcia ofert 2021-06-11 12:06:41
Informacja o kwocie 2021-06-11 10:01:11
Informacja z otwarcia ofert 2021-06-09 08:55:53
Informacja z otwarcia ofert 2021-06-09 08:55:21
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń - Przedszkole 2021-06-09 08:51:49
STWiOR 2021-06-08 14:24:05
PRZEDMIAR ROBÓT 2021-06-08 14:23:38
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2021-06-08 14:22:53
Zapytanie ofertowe 2021-06-08 14:22:20
Rozbudowa i przebudowa strzelnicy pneumatycznej w Moryniu 2021-06-08 14:19:08
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-06-08 09:10:31
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Witnica 2021-06-07 13:55:49
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz 2021-06-07 13:55:16
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Przyjezierze 2021-06-07 13:54:38
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Gądno 2021-06-07 13:53:58
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2021-06-07 13:52:57
Decyzja PPIS umorzenie postępowania administracyjnego nr HK.9020.3.6.2021 z dnia 13 maja 2021 roku dotyczące wodociągu Bielin, gm. Moryń 2021-05-28 15:35:45
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Bielin 2021-05-28 15:33:19
Zawiadomienie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez zmniejszenie obszaru inwestycji o działki nr ewid. 265/25, 265/27, 265/11, 265/9, 265/8, 265/7, 265/12 obręb Bielin, gmina Moryń 2021-05-28 14:08:12
Zapytanie ofertowe 2021-05-28 11:22:12
Zakup i dostawa wyposażenia do sali doświadczeń świata oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Moryniu w ramach projektu pn. Przedszkole równych szans dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 2021-05-28 11:21:35
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1031/10 w obrębie Przyjeierze II, gmina Moryń". 2021-05-28 10:51:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-05-28 10:02:34
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2021-05-27 09:35:52
PRZEDMIAR ROBÓT 2021-05-27 09:31:30
PRZEDMIAR ROBÓT 2021-05-27 09:31:03
STWiOR 2021-05-27 09:29:45
STWiOR 2021-05-27 09:29:15
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2021-05-27 09:28:10
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2021-05-27 09:27:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021-05-27 09:26:18
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2021-05-27 09:24:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021-05-27 09:21:06
Wymiana pokrycia dachowego na budynku zespołu szkół w Moryniu przy u. Dworcowej 6a 2021-05-27 09:09:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-05-26 14:17:25
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 714/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-05-25 10:36:37
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach o numerach ewid.: 1/2, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 48, 70/1, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75/2, 76/10, 96/1, 96/2, 82, 172 obręb Moryń 1, 312/3, 312/4 obręb Moryń 2, 16/15 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-05-24 11:32:12
Informacja z otwarcia ofert 2021-05-21 12:52:30
Informacja o kwocie 2021-05-21 10:03:25
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów rekreacyjnych w m. Bielin, gmina Moryń" 2021-05-19 12:57:00
Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2021-05-17 14:36:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wodociągu Bielin 2021-05-14 10:02:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-05-11 13:41:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2021-05-06 09:08:24
PRZEDMIAR ROBÓT 2021-05-06 09:04:33
STWiOR 2021-05-06 09:03:14
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2021-05-06 09:02:16
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2021-05-06 09:00:09
Moryń, mury obronne z XIV w.: remont południowej części murów obronnych 2021-05-05 13:11:35
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, bilbordem reklamowym oraz zjazdem na drogę publiczną na terenie działek o nr ewid.: 112/18, 108, 132/1, 132/2 położonych w obrębie Witnica, gmina Moryń 2021-05-05 10:11:32
Informacja z otwarcia ofert 2021-05-04 11:44:00
Obwieszczenie - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki ewid. nr 745/5 w obrębie Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-04-28 12:30:20
Informacja o skuteczności podjętych działań naprawczych na wodociągu Mirowo gmina Moiyń 2021-04-23 08:00:14
Wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, polegających na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowym i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działek o nr ewid.: 495, 678/2, 774/1 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2021-04-21 12:30:19
Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2021-04-16 13:37:12
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, bilbordem reklamowym oraz zjazdem na drogę publiczną na terenie działek o nr ewid.: 112/18, 108, 132/1, 132/2 położonych w obrębie Witnica, gmina Moryń 2021-04-15 12:43:36
Zakup i dostawa wyposażenia do sali doświadczeń świata oraz pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego w Moryniu w ramach projektu pn. Przedszkole równych szans dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 2021-04-13 13:32:34
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Nowe Objezierze o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce nr 269/4 obręb Nowe Objezierze, gmina Moryń" 2021-04-12 13:49:54
sprawozdania z badań próbek wody z ujęcia wody Mirowo - wykrycie ponadnormatywnej zawartości żelaza 2021-04-06 11:21:05
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 756, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". 2021-04-01 13:05:43
Uchwała nr XVI/136/2021 w sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu 2021-04-01 09:52:54
Uchwała nr XVI/128/2021 w sprawie wzoru wniosku i wzoru deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2021-04-01 09:45:16
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa 2021-03-23 12:14:11
Informacja o podjętych działaniach - wodociąg Mirowo, sprawozdanie z badań wody 2021-03-18 08:09:14
Informacja o skuteczności podjętych działań - wodociąg Mirowo, sprawozdania z badań wody 2021-03-17 14:32:28
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. nr 756 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". 2021-03-17 09:07:30
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz 2021-03-15 15:04:15
Sprawozdanie z badań wody wg harmonogramu SUW Moryń ul. Wodna 2021-02-22 13:59:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-02-22 11:58:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021-02-22 10:47:27
Informacja z otwarcia ofert 2021-02-11 13:17:42
Informacja z otwarcia ofert 2021-02-10 14:33:13
Informacja o podjętych działaniach - wodociąg Mirowo, sprawozdanie z badań wody 2021-02-09 12:00:51
Plan zamówien publicznych 2021 Archiwalny 2021-01-25 14:46:17
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2021-01-19 14:51:18
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do  20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2021-01-18 09:52:23
Postanowienie zawieszenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń 2021-01-15 09:04:29
Zawiadomienie - została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w gminie Moryń 2021-01-14 15:06:02
Zawiadomienie - została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądnie w gminie Moryń 2021-01-11 15:07:02
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w gminie Moryń" 2020-12-23 12:51:42
Obwieszczenie - zostało wydane postanowienie ISR.6220.10.2020 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w gminie Moryń" 2020-12-22 13:08:34
Uchwała nr XIV/112/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2020-12-17 15:19:45
Sprawozdanie z badań wody potwierdzające usunięcie ogólnej liczby mikroorganizmów. 2020-12-16 08:01:20
Sprawozdanie z badań próbki wody nr 2160/11/2020, potwierdzające usunięcie ponadnormatywnej mętności i pismo przewodnie WOZ 2020-12-14 08:41:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 26 w obrębie Białęgi w Gminie Chojna oraz na działkach o nr ewidencyjnych 107/120, 107/167, 105/6, 106 w obrębie Witnica w Gminie Moryń" 2020-12-11 19:29:09
Orzeczenie i wyniki badań - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń 2020-12-07 15:13:47
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-12-07 12:38:59
Zawiadomienie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń 2020-12-01 14:31:34
sprawozdanie z badań wody na wodociągu Przyjezierze - wykrycie ponadnormatywnych zawartości mętności oraz przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów >300 w próbce wody uzdatnionej 2020-11-30 12:05:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej Bielin o mocy do 20 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2020-11-27 08:24:45
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 113/3 oraz 113/6 w obrębie Przyjezierze w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:30:40
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 107/170 w obrębie Witnica w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:29:46
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 344 w obrębie Gądno w Gminie Moryń". 2020-11-23 13:28:34
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Mirowo 2020-11-19 10:01:17
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń." 2020-11-16 14:28:11
Obwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej 2020-11-06 15:05:04
Obwieszczenie- zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30,00 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 907/17 w obrębie Przyjezierze II w Gminie Moryń 2020-11-04 15:17:18
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-10-26 10:15:11
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-10-22 14:49:30
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na części działki nr 115/1 w obrębie Witnica, gmina Moryń". 2020-10-16 11:05:58
Sprawozdania z badań wody - Mirowo 2020-10-06 14:20:26
Informacja o podjętych działaniach - wodociąg Mirowo 2020-10-06 14:17:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-06 14:06:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-02 13:01:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-10-02 12:57:56
Informacja z otwarcia ofert 2020-09-30 14:48:15
Uchwała nr XIII\97\2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2020-09-30 11:51:59
Uchwała nr XIII/99/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Moryniu 2020-09-30 10:18:47
Uchwała nr XIII/96/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-09-30 10:06:05
Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid.: 13/2, 13/3 obręb 3 Moryń, gmina Moryń". 2020-09-29 10:30:34
Sprzedaż pługa komunalnego prostego 2020-09-21 13:45:36
Sprzedaż ciągnika URSUS C330 2020-09-21 13:44:06
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Klępicz 2020-09-08 10:36:12
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Gądno 2020-09-08 10:35:26
Orzeczenie - przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Moryń 2020-09-03 09:00:09
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń. 2020-08-25 13:19:30
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na ?budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-08-25 13:16:58
Decyzja umarzająca wraz z orzeczeniem o przydatności wody do spożycia z wod. MIROWO gm. Moryń 2020-08-24 13:17:23
Wodociąg Mirowo - usunięcie podwyższonej zawartości bakterii grupy coli 2020-08-21 12:46:16
wodociąg Mirowo - podjęte działania naprawcze 2020-08-18 08:13:34
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495  obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-08-13 12:42:06
Obwieszczenie w sprawie zebrania dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń." 2020-08-13 12:28:43
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Morynia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Moryniu komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2020-08-05 07:48:43
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 741/7, 740, 495 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń." 2020-07-21 12:13:18
Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz uczestników projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń" przy dofinansowaniu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2020-07-17 12:34:19
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: "Zespół dworsko-parkowy w Przyjeizerzu" 2020-07-14 13:20:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decysji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "budowie rozdzielczej sieci gazowej oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 260, 225/3, 133, 134, 158, 390, 50, 91, 113, 90, 96, 92, 95, 84 obręb Moryń 3, gmina Moryń" 2020-07-13 11:47:11
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-07-06 14:35:26
Obwieszczenie - została wydana decyzja ISR.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 758, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń 2020-07-06 13:17:37
Wyniki działań naprawczych na wodociągu Przyjezierze pismo i sprawozdanie z badań 2020-06-26 08:10:58
Obwieszczenie - zebrano mareriały do wydania decyzji w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 741/7 obręb Przyjezierze II, 62, 59/4, 70/2 obręb Moryń 1, gmina Moryń 2020-06-24 11:05:14
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=300 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń 2020-06-24 11:02:40
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2020-05-26 15:05:58
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-05-26 09:11:13
Zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-25 14:00:59
Sprawozdanie z badań wody SUW ul. Wodna w Moryniu 2020-05-20 09:33:01
Sprawozdanie z badań wody SUW Przedszkole w Moryniu 2020-05-20 09:32:11
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Stacja LNG 2020-05-20 09:28:37
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Przyjezierze 2020-05-15 14:08:50
Obwieszczenie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid.: 495 obręb Przyjezierze II, 389/4, 389/3, 389/1, 117, 118/2, 266/2, 272 obręb Moryń 3, 70/2, 70/1 obręb Moryń 1, gmina Moryń." 2020-05-11 09:20:09
Zawiadomienie wydaniu odmownej decyzji ISR.6220.7A.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=2003/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń, gmina Moryń, dz. nr ewid. 741/5 obręb Przyjezierze II? 2020-04-17 14:08:09
Sprawozdania z badań wody z wodociągu Klępicz 2020-04-09 21:19:12
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. Nr 758 obręb Przyjezierze II, Gmina Moryń". 2020-04-06 11:40:53
Zawiadomienie - wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Owocowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid.: 747/3, 750/28 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń. 2020-03-25 08:45:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA 2020-03-11 15:29:53
Uchwała Nr XI/76/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-03-05 12:35:13
Zawiadomienie - odmowa wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-02-19 14:35:28
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego ?Szafir? w Moryniu, rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, przystosowanie ośrodka do działalności rekreacyjnej i turystycznej. 2020-02-13 11:00:12
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - wodociąg Moryń 2020-02-12 08:33:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 747/3 i 750/28 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" 2020-01-28 10:27:09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG Q=2003/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Moryń, gmina Moryń, dz. nr ewid. 741/5 obręb Przyjezierze II" 2020-01-27 14:09:34
Zawiadowmienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie odcinka sieci wodociągowej". 2020-01-23 09:33:02
Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2020-01-21 09:02:07
Obwieszczenie - zostały zebrane dowody do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid.: 748, 495, 741/5 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń" 2020-01-14 13:17:00
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - Bielin 2019-12-19 09:15:47
Odpowiedź na interpelację w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Przyjezierze 2019-12-17 14:36:52
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2019-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.2 (budowa zintegrowanej sieci szlaków rowerowych) Strategii Gminy Moryń na lata 2016 - 2019 2019-11-18 14:09:17
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przekazania odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 2019-11-18 09:34:59
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - wodociąg Moryń 18.04.19r. 2019-11-15 08:14:42
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2019-09-19 12:41:05
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Rozbudowa zakładu produkcji elemetów metalowych" 2019-08-19 11:28:01
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie ustalenia cen za świadczeie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-06-27 12:18:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie budynku posterunku policji wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 63/3 obręb Moryń 1" 2019-06-18 13:28:41
Informacja w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu "Klępicz" gm. Moryń 2019-04-15 09:18:40
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" 2019-04-03 09:26:37
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu do wywozu nieczystości stałych DAF 55.210 2019-01-03 10:13:07
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" 2018-12-20 12:12:51
brak tytułu 2018-12-04 08:40:55
Uchwała Nr XXXV/281/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytkó - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie 2018-11-22 09:30:11
Uchwała Nr XXXVI/284/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń 2018-11-22 08:07:29
Zawiadomienie 2018-11-13 09:58:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MORYNIA 2018-11-05 14:42:55
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na: "budowie elektrowni fotowoltaicznych PV Moryń 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? na terenie działki nr 119/1 obręb Witnica, gmina Moryń" 2018-10-25 12:07:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/18 obręb Przyjezierze II gmina Moryń, w celu przystosowania do chowu brojlerów kurzych" 2018-10-25 11:53:51
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinia o przydatności wody do spożycia wody z wodociągów: Mirowo, Witnica i Klępicz 2018-10-01 10:51:28
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o. o. w Goleniowie 2018-09-19 10:59:29
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pełnomocnika "EKO-EL" ul. Monte Casino 18a/119, 70 - 467 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: "Przebudowie, rozbudowie kompleksu obiektów inwentarskich i gospodarczych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym wykonaniem ujęcia wód podziemnych i posadowieniem instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działek ewid. nr 909/16, 909/17 i 909/1 2018-09-04 10:04:29
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: ?budowie linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń na działkach o nr ewid. 315/17, 327/2, 332/2 obręb 2 m. Moryń 2018-08-22 14:55:44
Zawiadomienie o zebraniu dowodów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "budowie lini kablowej w ramach modernizacji sieci elektroelektrycznej" 2018-08-07 12:37:23
Uchwała Nr XXXIV/260/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń 2018-07-30 14:42:29
Uchwała Nr XXXIV/261/2018 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2018-07-30 14:40:52
Uchwała Nr XXXIII/259/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2018-07-30 09:40:30
Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż na "Alei Gwiazd Plejstocenu" w Moryniu dwóch modeli zwierząt tj. model prażubra stepowego oraz łosia północnego 2018-07-25 14:40:26
Obwieszczenie Burmistza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin ? Moryń 2018-07-20 13:25:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-07-18 11:28:43
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0, 4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin - Moryń 2018-07-04 11:58:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w obrębie 0011 Bielin Gmina Moryń 2018-06-28 15:06:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej "Nowe Objezierze" w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość: Nowe Objezierze" 2018-06-25 07:26:16
Komunikat nr 1/2018 - Postanowienie Inspektora Budowlanego w Gryfinie, w sprawie kontroli budynków mieszkaniowych oraz mieszkalno-usługowych, w tym również budynków jendorodzinnych w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych na terenie powiatu gryfińskiego. 2018-06-19 11:52:12
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid.: 750/27, 616, 755 obręb Przyjezierze II, gmina Moryń? 2018-06-07 15:02:51
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie przez zespół pracowników Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia 2018-05-08 11:10:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski 2018-04-19 12:24:09
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2018-04-19 07:49:06
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjno ? tłocznej z przepompownią ścieków 2018-04-19 07:40:41
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zamiarze wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia 2018-04-03 13:20:46
Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń" 2018-03-07 07:29:35
Uchwała Nr XXX/231/2018 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" 2018-02-28 10:31:36
Uchwała Nr XXIX/223/2018 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Moryń w latach 2018-2021 przedłożonego przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2018-02-28 10:24:31
Uchwała Nr XXIX/228/2018 w sprawie ustawienia pomnika 2018-02-28 10:17:11
Plan zamówień na rok 2018 2018-02-09 11:04:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-01-18 14:17:23
OGŁOSZENIE O BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH PROWADZONYCH NATERENIE GMINY MORYŃ 2017-12-06 14:49:50
Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" 2017-11-23 12:06:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 89/1 obręb Gądno, gmina Moryń" 2017-11-21 14:25:04
Uchwała Nr XXII/203/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-11-17 13:13:15
Uchwała Nr XXII/202/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 2017-11-17 13:11:50
Uchwała Nr XXV/232/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku 2017-11-17 12:26:31
Uchwała Nr XXIV/226/2009 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół w Dolsku 2017-11-17 12:03:10
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:43:11
Uchwała Nr XXIII/206/2009 w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klępicz na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:38:57
Uchwała Nr XXIII/205/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:36:32
Uchwała Nr XXIII/204/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:35:14
Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług pogrzebowych dla cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-10-18 08:27:52
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-10-18 08:24:14
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-28 08:28:41
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń 2017-09-07 14:52:59
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej, rozbudowę bazy i przebudowę ośrodka wypoczynkowego Szafir oraz rekonstrukcję historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, w tym: sali biesiadnej, sal warsztatowy 2017-08-31 10:17:18
Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 2017-08-25 14:04:47
Burmistrz Morynia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023 2017-08-25 14:03:43
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na ?rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej..." 2017-08-23 12:41:28
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowiwnia stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej Nowe Objezierze w gminie Moryń" 2017-07-05 07:57:45
Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2017-07-03 11:12:54
Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-07-03 11:01:22
Uchwała Nr XXIII/170/2017 w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym 2017-07-03 10:20:08
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 m. Stare Objezierze 2017-06-19 14:58:47
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Odrzańska 2017-06-19 14:56:33
Budowa elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Lipowa 2017-06-19 14:55:31
Obwieszczenie o szczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 przy ul. Lipowej w Moryniu na terenie działek o nr ewid. 616, 834/1 obręb Przyjezierze II" 2017-05-25 09:08:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki ? Trzcińsko ? część 2 ? Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1, 98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń" 2017-03-22 11:19:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Osinów Dolny oraz Cedynia na terenie działek o nr ewid.: 239/12, 164/3, 258, 63/3, 161/1, 68/1, 72/5, 64/1, 65/4, 73, 3, 320, 307, 10/3, 25/1, 20/3, 20/1, 14, 318/2, 323, 267/2, 267/1, 271, 280, 316 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia 2017-03-07 09:27:29
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" 2017-02-02 09:04:41
Plan zamówień na rok 2017 2017-01-31 11:03:03
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" 2017-01-31 09:52:05
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "rozbudowie szkoły podstawowej w Piasku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 380 obręb Piasek, gmina Cedynia." 2017-01-23 14:37:06
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie wiaty rekreacyjnej na terenie działki o nr ew. 306/44 obręb Goszków, gmina Mieszkowice" 2017-01-20 09:32:59
Obwieszczenie Burmistrza Morynia zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie ciągu pieszo ? rowerowego od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 124 i 126 w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia". 2017-01-09 14:51:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:55:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego "na budowie dwóch zamkniętych szczelnych zbiorników ziemnych typu Laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu z drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego na działkach nr 146/39 i 146/40 obręb Klępicz, gmina Moryń". 2017-01-04 09:52:03
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MORYŃ NA LATA 2014 - 2029 2016-12-20 12:40:54
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń 2016-12-20 09:59:19
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-22 14:29:53
Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie ustalenia planu działania Gminy Moryń na lata 2016-2022 w zakresie realizacji celu szczegółowego 4.5 (Budowa produktu "Średniowieczny Moryń na szlakach") Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2016-11-07 13:24:32
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie powołania stałej komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji 2016-11-07 13:07:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "rozwoju wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję średniowiecznego grodu w Moryniu oraz przystosowanie go do działalności rekreacyjnej i turystycznej" 2016-10-11 13:34:33
Uchwała Nr XVIII/129/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń 2016-10-10 09:28:42
dotyczy: ustosunkowania się do uwag RZGW w Szczecinie w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz dotyczącej raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych. 2016-09-12 12:21:03
Strategia Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022 2016-09-12 09:55:11
Uchwała Nr XVII/124/2016 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2016-09-12 09:40:16
Uchwała Nr XVII/125/2016 w sprawie wydania opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Moryń 2016-09-12 09:39:01
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2016-09-05 12:52:34
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie przekazania w użytkowanie Biura Geoparku oraz przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych w wyposażenia GEOPARKU 2016-09-05 12:44:55
Burmistrz Morynia zaprasza do składania ofert na remont gminnej drogi gruntowej 2016-08-03 10:23:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 2016-08-02 12:31:01
Uchwała Nr XVI/116/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2016-06-27 10:13:28
Uchwała Nr XVI/115/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2016-06-27 10:11:08
Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół w Mirowie 2016-06-27 09:13:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA został opracowany i złożony raport oddziaływania dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego ?Ekorol? w Łaziszczach. 2016-06-10 13:19:52
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu laguna do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i burków, pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby Gospodarstwa Rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna. 2016-06-09 14:52:25
ZAPYTANIE OFERTOWE: przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku. 2016-05-23 14:29:44
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego 2016-05-13 14:10:02
ZAPYTANIE OFERTOWE: przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku. 2016-05-04 13:09:05
Uchwała Nr XII/94/2016 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bielin na lata 2016 - 2020" 2016-04-01 10:37:06
Uchwała Nr XII/93/2016 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stare Objezierze na lata 2016 - 2020" 2016-04-01 10:36:03
Uchwała Nr XII/89/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przyjezierze II gm. Moryń 2016-04-01 10:24:18
Obwieszczenie podaniu do publicznej wiadomości że w dniu 16 marca 2016 r. została wydana decyzja Burmistrza Morynia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125". 2016-03-17 14:03:37
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "budowie fermy zwierząt futerkowych o docelowej ilości 61 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". 2016-03-17 13:59:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "przebudowie ulicy Kolonia wraz z zjazdami do posesji oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym" 2016-03-09 08:35:17
Obwieszczenie o wydniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Burmistrza Cedyni dla inwestycji polegającej na "budowie ciągu pieszo - rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia." 2016-03-09 08:31:03
Obwieszczenie  o przystąpieniu: do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 907/17   obręb Przyjezierze II  gm. Moryń oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu. 2016-03-03 23:38:19
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75 2016-03-03 22:51:40
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75 2016-02-17 13:36:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "budowie ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości Cedynia" 2016-02-10 13:21:55
Uchwała Nr 81/2015 w spraie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. 190 na 48/4 Gądno)) 2016-02-02 12:05:52
Obwieszcenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "przebudowie ulicy Kolonia wraz ze zjazdami do posesji oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 31/2 i 27/3 obręb Radostów, gmina Cedynia." 2016-01-05 12:21:34
Uchwała Nr X/78/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2015-12-16 12:42:08
Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2015-12-16 11:51:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie przejścia przez miejscowość Bielin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125" 2015-11-26 13:12:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Mieszkowice 2015-11-12 07:57:38
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; "Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Moryniu" 2015-10-20 15:02:05
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu do wywozu nieczystości stałych DAF 55.210, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:55:47
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż spycharki gąsienicowej DT - 75, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:55:08
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 GMB 2,5/16, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:54:20
Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego Star 200 GMB 2,5/16, w trybie aukcji. 2015-09-24 13:53:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2015-08-21 10:31:37
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "posadowieniu obiektu kontenerowego o funkcji świetlicy wiejskiej wraz z budową dojazdu oraz przyłączy na terenie działki nr 9/26 obręb Kamionka, gmina Mieszkowice". 2015-08-20 14:21:43
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Moryniu 2015-07-22 10:53:35
Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - dawny cmentarz przykościelny w Moryniu wraz z fragmentem ceglano-kamiennego muru cmentarnego od strony zachodniej parceli 2015-07-06 15:04:07
Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2015-07-06 13:58:55
Uchwałą Nr VIII/42/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie. 2015-07-06 13:57:15
Obwieszczenie o opracowaniu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moryń na lata 2014-2029". 2015-06-17 08:31:54
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "rozbiórce wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową w km 21 - 974 drogi wojewódzkiej nr 125 koło miejscowości Stare Objezierze wraz z budową w tym miejscu tunelu pieszo - rowerowego i przebudową drogi przy obiekcie na działkach o nr ew. nr 174, 183/2, 185 i 186/6 obręb Stare Objezierze, gmina Moryń." 2015-06-03 12:45:49
Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2015-06-02 09:34:00
Ustosunkowanie się do pisma Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego znakS.4113.3.2015TCT z dnia 2 marca 2015 r. 2015-04-13 15:05:16
Izolinia zasięgu oddziaływania 2015-02-25 11:09:10
Uzupełnienia i wyjaśnienia 2015-02-25 11:07:58
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60 ? 479 Poznań polegającej na ?modernizacji układu sieci SN w mieście Mieszkowice - rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Młynarskiej w Mieszkowicach? położonej na działce nr 246/7, 246/3 i 245 w obrębie Bielin. 2015-02-20 07:52:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek sp. z o.o. PPU PROJ-EKO z siedzibą w Pile działającego z pełnomocnictwa Gminy Mieszkowice, polegającej na "modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach na działce o nr ew. 234/6 obręb 1 m. Mieszkowice." 2015-01-29 09:18:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Mieszkowice polegającej na "budowie kontenera szatniowego z zapleczem socjalnym wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe z budynku szkoły podstawowej, odwodnienia wokół szkoły wraz z izolacją ścian piwnic na działkach o nr Ew. 612/2, 619 położonych w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice." 2015-01-29 09:15:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Cedynia polegającej na "budowie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z na działce o nr ew. 342 obręb Piasek, gmina Cedynia." 2015-01-29 09:12:44
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2015-01-14 14:49:43
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015-01-12 12:10:17
Uchwałą Nr III/10/2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 1 miasta Moryń 2015-01-12 11:34:33
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenera szatniowego z zapleczem socjalnym wraz z kanalizacją sanitarną, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe z budynku szkoły podstawowej, odwodnienia wokół szkoły wraz z izolacją ścian piwnic na działkach o nr ew. 612/2 i 619 położonych w obrębie Zielin, gmina Mieszkowice. 2014-12-03 10:38:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1386Z w m. Piasek, gm. Cedynia. 2014-11-18 14:56:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach przy ul. Polnej 2 na działce o nr ew. 236/4 obręb 1 miasta Mieszkowice. 2014-11-18 14:55:21
Uchwała Nr XXXVI/274/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/258/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-11-06 12:42:53
Uchwała Nr XXXV/258/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej (uchylona uchwałą XXX/274/2014) 2014-11-06 12:11:20
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2014-11-05 13:34:41
Raport odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków, pofermentu z biogazowni wraz z infrastrukturą techniczną, budowie zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzeniu placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego "EKOROL" w Łaziszczach, gmina Chojna. 2014-11-03 11:36:26
Uchwała Nr XXXIV/249/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki o numerze ewidencyjnym 2 2014-09-23 14:27:56
Uchwała Nr XXXIV/250/2014 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2014-09-23 14:21:50
Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji na Przewozy Szkolne na rok szkolny 2014/2015 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2014-07-31 11:52:05
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Remont części murów średniowiecznych, obronnych w Moryniu" 2014-07-31 11:16:50
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na roboty budowlane pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moryń" 2014-07-31 11:08:43
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2014-07-31 11:03:36
Uchwała Nr XXXII/236/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2014-07-31 09:25:58
Uchwała Nr XXXI/232/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Mieszkowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2014-07-31 08:41:44
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-07-24 13:20:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-07-22 11:44:15
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 1 w granicach działki numerze ewidencyjnym 2 2014-06-23 09:37:04
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Klępicz 2014-05-16 10:34:30
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakośći wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Przyjezierze 2014-05-16 10:33:01
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-04-29 10:00:30
ZAWIADOMIENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Ryszarda Filipowicza działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. zo.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV od GPZ Bielin do m. Moryń 2014-04-14 14:16:16
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Piotra Prostaka działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z oświetleniem zewnętrznym i przyłączami na działkach o nr ewid.: 107/138, 140, 107/136, 107/7, 107/27, 107/28, 107/29, 136, 107/133, 107/88, 107/125, 113, 107/126, 107/127, 107/128, 107/90, 107 2014-03-27 09:39:45
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ZDW w Koszalinie na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 125 przejście przez miejscowość Klępic. 2014-01-24 11:28:46
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2014-01-10 09:48:39
Obwieszczenie Burmistrza Mieszkowice - w sprawie wydania postanowienia o podjęciu na wniosek strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego polegającej na budowie elektroelektrycznych lini kablowych SN i lini teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Wysoka III - Wierzchlas. 2013-12-19 13:33:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku socjalnego z przyłączami na działce o nr ew. 1186 obręb 1 - Mieszkowice 2013-12-11 09:54:10
Uchwała Nr XXVII/205/2013 zmieniająca uchwał