Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Moryń, 20-11-2023

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MORYNIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały  nr XXXV/278/2023 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Witnica

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie wymienionej wyżej uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 13.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu. Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ipb2@moryn.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2024 r.

 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 27 listopada 2023 r. do 19 grudnia 2023 r.  z prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu, uzyskanymi w toku prac uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów. Uwagi i wnioski należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ipb2@moryn.pl  do dnia 3 stycznia 2024 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz  Morynia.

 

Obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, został wykonany poprzez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Moryniu http://bip.moryn.pl/, na stronie internetowej https://moryn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu.

 

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2311174114mo prognoza oddziaływania (PDF, 183.28Kb) 2023-11-20 11:49:11 8
2311174114mo uchwała (PDF, 2.47Mb) 2023-11-20 11:46:01 21
2311204114mo obwieszczenie (ODT, 12.91Kb) 2023-11-20 11:46:01 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Strzelczyk

Data wytworzenia:
20 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Strzelczyk

Data publikacji:
20 lis 2023, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Strzelczyk

Data aktualizacji:
20 lis 2023, godz. 11:49