Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XXXI/253/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloleteniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022 - 2030 2022-12-15 11:19:33
UCHWAŁA NR XXX/246/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-27 11:33:33
UCHWAŁA NR XXX/244/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Moryniu 2022-10-27 11:31:18
UCHWAŁA NR XXX/243/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Moryń porozumienia międzygminnego z Gminą Mieszkowice 2022-10-27 11:25:30
UCHWAŁA NR XXX/242/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-10-27 11:24:23
UCHWAŁA NR XXX/241/2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2022-10-27 11:23:09
UCHWAŁA NR XXX/240/2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2022-10-27 11:22:08
UCHWAŁA NR XXX/237/2022 w sprawie zniesienia pomników przyrody 2022-10-27 11:08:30
UCHWAŁA NR XXX/236/2022 w sprawie zniesienia pomników przyrody 2022-10-27 11:07:26
UCHWAŁA NR XXIX/235/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2022-09-07 10:19:02
UCHWAŁA NR XXIX/233/2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Moryniu oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty 2022-09-07 10:15:51
UCHWAŁA NR XXIX/234/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 2022-09-07 10:14:46
UCHWAŁA NR XXIX/232/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 2022-09-07 10:11:20
UCHWAŁA NR XXIX/230/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-09-07 10:09:37
UCHWAŁA NR XXIX/229/2022 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym 2022-09-07 10:08:36
UCHWAŁA NR XXVIII/228/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2022-07-22 12:28:39
Uchwala XXVII/226/2022 2022-07-20 12:01:26
UCHWAŁA NR XXVII/225/2022 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2022-07-04 10:25:22
UCHWAŁA NR XXVII/217/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2022-07-04 10:09:29
Uchwała nr XXV/205/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 2022-04-08 08:44:52
Uchwała nr XXV/203/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2022-04-07 11:48:14
Uchwała nr XXV/206/2022 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2022 2022-04-07 11:45:53
Uchwała nr XXV/204/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-04-07 11:43:56
Uchwała nr XXV/202/2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2022 r." 2022-04-07 11:42:15
Uchwała nr XXV/207/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 roku 2022-04-07 11:40:29
UCHWAŁA NR XXIV/201/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2022 2022-03-01 13:39:35
UCHWAŁA NR XXIV/199/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2022 2022-03-01 13:36:59
UCHWAŁA NR XXIV/200/2022 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2022-03-01 13:34:33
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2022 2022-01-11 14:46:44
Uchwała Nr XXIII/190/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 2021-12-30 14:55:51
Uchwała Nr XXIII/198/2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2022 2021-12-30 14:35:28
Uchwała Nr XXIII/197/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-12-30 14:33:33
Uchwała Nr XXIII/196/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2022 2021-12-30 14:31:44
UCHWAŁA NR XXIII/195/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2021-12-30 14:30:36
Uchwała Nr XXIII/194/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2021-12-30 14:29:07
UCHWAŁA NR XXIII/193/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2021-12-30 14:27:37
UCHWAŁA NR XXIII/189/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2021-12-30 14:26:14
UCHWAŁA NR XXIII/188/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2021-12-30 14:24:44
UCHWAŁA NR XXIII/187/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej 2021-12-30 14:22:59
UCHWAŁA NR XXIII/186/2021 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 2021-12-30 14:21:27
UCHWAŁA NR XXIII/192/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-12-30 13:50:09
UCHWAŁA NR XXIII/191/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2022 2021-12-30 13:47:30
Uchwała nr XX/164/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mory ń. 2021-09-28 11:16:18
Uchwała nr XX/167/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśniecie trwałego zarządu 2021-09-28 11:00:03
Uchwała nr XX/168/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. 2021-09-28 10:58:12
Uchwała nr XX/166/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2021-09-28 10:56:40
Uchwała nr XX/170/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2021-09-28 10:55:09
Uchwała nr XX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-09-28 09:33:25
Uchwała nr XX/165/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024" 2021-09-28 09:31:54
Uchwała nr XX/163/2021 sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu 2021-09-28 09:30:25
Uchwała Nr XIX/162/202 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-09-23 14:01:46
Uchwała nr XVIII/161/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-07-15 12:52:21
Uchwała nr XVIII/159/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2021-07-15 12:46:23
Uchwała nr XVIII/152/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2021-07-15 12:45:06
Uchwała nr XVIII/153/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2020 2021-07-15 12:13:16
Uchwała nr XVIII/154/2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-15 12:11:02
Uchwała nr XVIII/155/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 2021-07-15 12:01:43
Uchwała nr XVIII/157/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2021-07-15 12:00:22
Uchwała nr XVIII/160/2021 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Moryń na lata 2021-2025" 2021-07-15 11:58:55
Uchwała nr XVIII/158/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-07-08 12:07:16
Uchwała nr XVIII/156/2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2021/2022 2021-07-08 12:05:27
Uchwała Nr XVII/151/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2021-06-15 10:43:49
Uchwała Nr XVII/150/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moryń na lata 2021-2026 2021-06-15 10:39:27
Uchwała Nr XVII/149/2021 sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 w sprawie emisji obligacji 2021-06-15 10:33:52
Uchwała Nr XVII/148/2021 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-06-15 10:28:56
Uchwała Nr XVII/147/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 2021-06-15 10:27:00
Uchwała Nr XVII/146/2021 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2021-06-15 10:20:12
Uchwała Nr XVII/144/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 2021-06-15 10:16:48
Uchwała Nr XVII/143/2021 w sprawie obciążania nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu 2021-06-15 09:47:08
Uchwała Nr XVII/141/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2021-06-15 09:27:29
Uchwała Nr XVII/145/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2021 2021-06-15 08:20:48
Uchwała Nr XVII/142/2021 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2021 2021-06-15 08:18:10
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM UMORZONO PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU 2021-05-11 09:46:28
Uchwała nr XVI/139/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2021-04-06 14:15:10
Uchwała nr XVI/138/2021 w sprawie zmian w Uchwale Nr XV7120/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2021 2021-04-06 14:14:10
Uchwała nr XVI/137/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2021 2021-04-06 14:12:53
Uchwała nr XVI/135/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!" 2021-04-06 14:11:28
Uchwała nr XVI/134/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Katarzyny Puchała dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19 2021-04-06 14:10:12
Uchwała nr XVI/133/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland dotyczącej podjęcia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka" 2021-04-06 14:09:06
Uchwała nr XVI/131/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2021-04-06 14:07:52
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ISR.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ewid. 756, obręb Przyjezierze II, gmina Moryń". 2021-04-01 13:05:43
Uchwała nr XVI/129/2021 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Moryń na lata 2021-2023" 2021-04-01 09:55:04
Uchwała nr XVI/136/2021 w sprawie regulaminu korzystania z Promenady z Aleją Gwiazd Plejstocenu w Moryniu 2021-04-01 09:52:54
Uchwała nr XVI/130/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2021 roku" 2021-04-01 09:51:01
Uchwała nr XVI/128/2021 w sprawie wzoru wniosku i wzoru deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2021-04-01 09:45:16
Uchwała nr XVI/127/2021 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej 2021-04-01 09:43:22
Uchwała nr XVI/132/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2021-04-01 09:42:02
Uchwały nr XV/120/2020 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2021 2021-02-22 15:03:28
Uchwała nr XV/118/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego 2021-02-22 14:55:08
Uchwała nr XV/121/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 2021-02-22 14:42:50
Uchwała nr XV/124/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2021-02-22 13:38:36
Uchwała nr XV/125/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COYID-19 2021-02-22 13:18:41
Uchwała nr XV/126/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wolności, praw człowieka i obywatela oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki przeciwko COVID-19 2021-02-22 13:08:18
Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu drogowego, dla którego organizatorem jest Gmina Moryń 2021-02-22 11:52:25
Uchwała nr XV/123/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2021-02-22 11:48:05
Uchwała nr XIV/113/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2021 rok 2020-12-18 11:37:01
Uchwała nr XIV/114/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2020-12-18 11:23:04
Uchwała nr XIV/112/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń 2020-12-17 15:19:45
Uchwała nr XIV/110/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-12-17 15:05:05
Uchwała nr XIV/107/2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2020-12-17 14:58:51
Uchwała nr XIV/106/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2020-12-17 14:50:58
Uchwała nr XIV/116/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-12-15 16:20:53
Uchwała nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Moryń 2020-12-15 15:52:53
Uchwała nr XIV/108/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2020-12-15 15:50:21
Uchwała nr XIV/109/2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2020-12-15 15:49:20
Uchwała nr XIII/105/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-09-30 14:21:07
Uchwała nr XIII\97\2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2020-09-30 11:51:59
Uchwała nr XIII\98\2020 w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Moryń 2020-09-30 11:37:23
Uchwała nr XIII/104/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-09-30 11:32:25
Uchwała nr XIII/100/2020 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2020-09-30 11:18:47
Uchwała nr XIII/102/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2020-09-30 11:15:33
Uchwała nr XIII/99/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Moryniu 2020-09-30 10:18:47
Uchwała nr XIII/103/2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2020/2021 2020-09-30 10:13:47
Uchwała nr XIII/96/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-09-30 10:06:05
Uchwała Nr XII/82/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2020-07-07 12:32:47
Uchwała Nr XII/83/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2019 2020-07-07 12:31:00
Uchwała Nr XII/84/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-07 12:29:35
Uchwała nr XII/95/2020 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-07-02 09:03:35
Uchwała nr XII/94/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2020-07-02 09:01:52
Uchwała nr XII/93/2020 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku - kościół pw. Św. Wojciecha w Mirowie 2020-07-02 09:00:18
Uchwała nr XII/92/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego 2020-07-02 08:58:01
Uchwała nr XII/91/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Witnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy 2020-07-02 08:56:20
Uchwała nr XII/90/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2020-07-02 08:54:36
Uchwała nr XII/89/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2020-07-02 08:53:15
Uchwała nr XII/87/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz remontu remizy 2020-07-02 08:51:49
Uchwała nr XII/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2020 2020-07-02 08:36:34
Uchwała nr XII/85/2020 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2020-07-02 08:34:35
Uchwała nr XII/86/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2020-07-02 08:33:08
Uchwała Nr XI/81/2020 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń. 2020-03-05 12:44:38
Uchwała Nr XI/80/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2020-03-05 12:43:12
Uchwała Nr XI/79/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2020-03-05 12:41:23
Uchwała Nr XI/78/2020 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2020 roku? 2020-03-05 12:39:49
Uchwała Nr XI/77/2020 w sprwie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2020 2020-03-05 12:36:58
Uchwała Nr XI/76/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2020-03-05 12:35:13
Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń. 2020-01-13 08:51:32
Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Moryń na lata 2020- 2024 2020-01-13 08:49:50
Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2020-01-13 08:48:03
Uchwała Nr X/74/2019 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Moryń na rok szkolny 2019/2020 2020-01-13 08:46:42
Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmionowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2020 2020-01-13 08:45:06
Uchwała Nr X/72/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2020-01-13 08:41:25
Uchwała Nr X/71/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2020 2020-01-13 08:39:59
Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2020-2027 2020-01-13 08:32:42
Uchwała Nr X/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej 2020-01-13 08:31:07
Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie zarwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2020-01-13 08:26:20
Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2020 rok. 2020-01-13 08:20:45
Uchwała Nr IX/56/2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej 2019-11-20 13:01:09
Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moryń 2019-11-20 12:59:49
Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 2019-11-20 12:58:00
Uchwała Nr IX/59/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2019-11-20 12:55:32
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2019-11-20 12:54:28
Uchwała Nr IX/61/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednoski OSP w Starym Objezierzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubiorów stażackich, kamery termowizyjnej oraz fantomu szkoleniowego 2019-11-20 12:52:21
Uchwała Nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP w Moryniu z przeznaczniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej 2019-11-20 12:50:03
Uchwała Nr IX/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-11-20 12:48:12
Uchwała Nr IX/64/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-11-20 12:46:52
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-10-03 08:55:45
Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-10-03 08:54:20
Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Szczecinek w roku 2019 2019-10-03 08:52:36
Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Witnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich oraz węży 2019-10-03 08:51:13
Uchwała Nr VIII/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2019-10-03 08:49:06
Uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie utworzenia placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej 2019-10-03 08:46:53
Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2019-10-03 08:45:32
Uchwała Nr VII/48/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXX/231/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017 - 2023" 2019-06-28 10:58:11
Uchwała Nr VII/46/2019 w sprawie zacięgnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie 2019-06-28 10:52:22
Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na dofinansowenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2019-06-28 10:50:52
Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie absolutoriumz tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-06-28 10:49:00
Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 2019-06-28 10:47:42
Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia wotum zaufania 2019-06-28 10:46:16
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-06-28 08:28:37
Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moryń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-28 08:25:43
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-06-28 08:20:22
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika 2019-06-24 13:55:42
Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika 2019-06-24 13:53:47
Uchwała Nr 3/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie ustalenia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-06-21 08:09:21
Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-06-21 08:07:01
Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-06-21 08:04:55
Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-06-03 14:17:21
Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019 - 2027 2019-04-03 10:10:22
Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2019-04-03 09:30:02
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu wspófianowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedszkole równych szans" 2019-04-03 09:28:27
Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" 2019-04-03 09:26:37
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 2019-04-03 08:53:59
Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-04-03 08:51:59
Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 2019-04-03 08:50:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2018 2019-03-19 09:10:05
Uchwała Nr IV/23/2019 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2019 roku" 2019-03-12 15:05:40
Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2019 2019-03-12 15:04:09
Uchwała Nr IV/19/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2019-03-12 15:03:04
Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/153/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokośći wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń 2019-03-12 14:57:38
Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiegow w roku 2019 2019-03-12 14:53:13
Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 2019-03-12 14:49:12
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia Gminnnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2019 rok 2019-03-12 14:47:02
Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2019-03-11 14:26:07
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moryń w roku 2019 2019-01-11 13:55:06
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie uchwaleia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 2019-01-07 11:21:46
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2019 2019-01-07 11:19:42
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2019-2027 2019-01-07 11:12:38
Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2019 2019-01-07 11:08:07
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-07 11:05:43
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2019-01-07 11:00:18
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiatenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 2019-01-07 10:57:05
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2018-2020 2019-01-07 10:52:53
Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 11:21:13
Uchwała Nr XXXV/272/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Moryń 2019-01-03 09:12:09
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-12-10 09:27:32
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokatorowych 2018-12-10 09:26:42
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy z zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-10 09:25:11
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomoerania 2018-12-10 09:22:45
Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej 2018-12-10 09:21:42
Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-10 09:20:51
Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-12-10 09:19:56
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu 2018-12-04 07:42:41
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Moryniu 2018-12-04 07:40:35
Projekt budżetu na rok 2019 2018-11-29 11:21:15
Uchwała Nr XXXV/281/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytkó - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie 2018-11-22 09:30:11
Uchwała Nr XXXV/280/2018 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 2018-11-22 09:27:55
Uchwała Nr XXXV/279/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc przedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń 2018-11-22 09:26:12
Uchwała Nr XXXV/278/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moryń 2018-11-22 09:24:10
Uchwała Nr XXXV/277/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-11-22 09:19:08
Uchwała Nr XXXV/276/2018 w sprawie zmiany w uchwale XI/94/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów 2018-11-22 09:18:05
Uchwała Nr XXXV/275/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2018-11-22 09:15:59
Uchwała Nr XXXV/274/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2018-11-22 09:14:20
Uchwała Nr XXXV/273/2018 w sprawie obywatelskiej unicjatywy uchwałodawczej 2018-11-22 09:12:42
Uchwała Nr XXXV/269/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-11-22 09:07:53
Uchwała Nr XXXV/268/2018 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie gminy Moryń 2018-11-22 09:05:34
Uchwała Nr XXXV/267/2018 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2018-11-22 08:35:08
Uchwała Nr XXXV/266/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2018-11-22 08:34:06
Uchwała Nr XXXVI/285/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej 2018-11-22 08:08:48
Uchwała Nr XXXVI/284/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń 2018-11-22 08:07:29
Uchwała Nr XXXVI/283/2018 w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu 2018-11-22 08:04:15
Uchwała Nr XXXVI/282/2018 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wsparcia Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2018-2020 2018-11-22 08:02:16
Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 18 września 2018 r. 2018-09-06 12:13:24
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-08-22 14:45:25
Uchwała Nr XXXII/243/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2018-07-31 11:01:10
Uchwała Nr XXXII/244/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu za uczestniczenie w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2018-07-31 10:59:28
Uchwała Nr XXXII/245/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-07-31 10:55:41
Uchwała Nr XXXII/246/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-07-31 10:53:57
Uchwała Nr XXXII/247/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie Sici tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierze 2018-07-31 10:52:44
Uchwała Nr XXXII/248/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Wojciecha w Mirowie 2018-07-31 10:51:23
Uchwała Nr XXXIV/260/2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Moryń 2018-07-30 14:42:29
Uchwała Nr XXXIV/261/2018 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 2018-07-30 14:40:52
Uchwała Nr XXXIV/262/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-07-30 14:38:14
Uchwała Nr XXXIV/263/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2027 2018-07-30 10:10:42
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2018-07-30 10:09:19
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 w sprawie emisji obligacji 2018-07-30 10:08:09
Uchwała Nr XXXIII/250/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-07-30 10:04:32
Uchwała Nr XXXIII/251/2018 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działąniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2018-07-30 10:03:21
Uchwała Nr XXXIII/253/2018 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do Statutu Gminy Moryń 2018-07-30 10:00:23
Uchwała Nr XXXIII/254/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2018-07-30 09:55:14
Uchwała Nr XXXIII/255/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2018 2018-07-30 09:54:00
Uchwała Nr XXXIII/256/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu 2018-07-30 09:52:32
Uchwała Nr XXXIII/257/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2018-07-30 09:48:04
Uchwała Nr XXXIII/258/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bramy garażowej oraz armatury wodno-pianowej 2018-07-30 09:42:20
Uchwała Nr XXXIII/259/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru starego miasta w Moryniu 2018-07-30 09:40:30
Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ?budowie linii kablowej 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 15/0, 4kV realizowanych w ramach modernizacji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV Bielin - Moryń 2018-07-04 11:58:03
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-22 09:46:19
Uchwała Nr XXXI/233/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku" 2018-05-08 11:14:14
Uchwała Nr XXXI/236/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 10:55:28
Uchwała Nr XXXI/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/158/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalnia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2018-04-25 12:28:31
Uchwała Nr XXXI/241/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą Miasta Szczecin w przedmiocie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu 2018-04-25 12:26:05
Uchwała Nr XXXI/235/2018 w sprawie udzielenia dotacji roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie 2018-04-25 12:22:29
Uchwała Nr XXXI/232/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-04-25 12:20:02
Uchwała Nr XXXI/237/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-04-25 12:03:01
Uchwała Nr XXXI/234/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego 2018-04-25 11:59:23
Uchwała Nr XXXI/238/2018 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-25 11:45:15
Uchwała Nr XXXI/239/2018 w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-25 11:43:26
Uchwała Nr XXXI/240/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 2018-04-25 11:41:42
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-04-06 11:51:58
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i zamiarze wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie badań powierzchniowych na terenie gm. Moryń i Cedynia 2018-04-03 13:20:46
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-03-05 11:45:38
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. 2018-03-02 10:08:59
Uchwała Nr XXX/231/2018 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" 2018-02-28 10:31:36
Uchwała Nr XXIX/222/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2018 rok 2018-02-28 10:26:37
Uchwała Nr XXIX/223/2018 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Moryń w latach 2018-2021 przedłożonego przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2018-02-28 10:24:31
Uchwała Nr XXIX/224/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2018 2018-02-28 10:20:56
Uchwała Nr XXIX/225/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania 2018-02-28 10:19:41
Uchwała Nr XXIX/226/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2018-02-28 10:18:18
Uchwała Nr XXIX/228/2018 w sprawie ustawienia pomnika 2018-02-28 10:17:11
Uchwała Nr XXIX/229/2018 w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2018-02-28 10:15:22
Uchwała Nr XXIX/230/2018 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości 2018-02-28 10:13:39
Uchwała Nr XXIX/227/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2016 2018-02-28 09:48:55
[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego. 2018-02-27 12:53:20
Projek uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego 2018-02-02 08:10:16
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Moryń i osób fizycznych 2018-01-18 13:28:23
Uchwała Nr XXVIII/217/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 2018-01-18 13:24:50
Uchwała Nr XXVIII/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-01-18 13:19:56
Uchwała Nr XXVIII/214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-01-18 13:18:59
Uchwała Nr XXVIII/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-01-18 13:17:54
Uchwała Nr XXVIII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2018-01-18 13:10:24
Uchwała Nr XXVIII/212/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moryń 2018-01-18 11:16:47
Uchwała Nr XXVIII/216/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2018-01-17 14:10:53
Uchwała Nr XXVIII/218/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018 2018-01-17 14:06:59
Uchwła Nr X/77/2015 w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Moryń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" 2017-11-23 12:06:38
Uchwała Nr XXVII/204/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Zespole Szkół w Moryniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Zespole Szkół w Moryniu 2017-11-21 09:14:06
Uchwała Nr XXVII/205/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2017-11-21 09:08:32
Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-11-21 09:06:39
Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-11-21 09:04:55
Uchwała Nr XXVII/208/2017 w sprawie wyrażenia zgodu na zbycie nieruchomości 2017-11-21 09:02:28
Uchwała Nr XXVII/209/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-11-21 09:00:44
Uchwała Nr XXVII/210/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-11-21 08:59:02
Uchwała Nr XXII/203/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-11-17 13:13:15
Uchwała Nr XXII/202/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 2017-11-17 13:11:50
Uchwała Nr XXII/201/2008 w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 2017-11-17 13:10:20
Uchwała Nr XXII/200/2008 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Moryń 2017-11-17 13:09:27
Uchwała Nr XXII/199/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2017-11-17 13:08:09
Uchwała Nr XXII/197/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń 2017-11-17 13:03:37
Uchwała Nr XXII/196/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2009 2017-11-17 13:01:43
Uchwała Nr XXII/195/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2008 rok 2017-11-17 12:59:50
Uchwała Nr XXV/232/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku 2017-11-17 12:26:31
Uchwała Nr XXV/231/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009 r. 2017-11-17 12:25:18
Uchwała Nr XXV/230/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatam Gryfino 2017-11-17 12:23:48
Uchwała Nr XXV/229/2009 w sprawie zmiant uchwały Nr XXIII/213/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2017-11-17 12:15:41
Uchwała Nr XXV/228/2009 w sprawie ustalenia wynagdodzenia Burmistrza Morynia 2017-11-17 12:14:18
Uchwała Nr XXIV/226/2009 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół w Dolsku 2017-11-17 12:03:10
Uchwała Nr XXIV/225/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2017-11-17 12:01:55
Uchwała Nr XXIV/224/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2017-11-17 12:00:29
Uchwała Nr XXIV/223/2009 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2017-11-17 11:59:16
Uchwała Nr XXIV/222/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminu Moryń na rok 2009 2017-11-17 11:54:08
Uchwała Nr XXIV/221/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-17 11:52:47
Uchwała Nr XXIV/220/2009 w sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2017-11-17 11:51:15
Uchwała Nr XXIV/219/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2017-11-17 11:50:19
Uchwała Nr XXIII/218/2009 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu 2017-11-17 11:36:12
Uchwała Nr XXIII/217/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2009 2017-11-17 11:32:33
Uchwała Nr XXIII/216/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-17 11:30:30
Uchwała Nr XXIII/215/2009 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-11-17 11:29:01
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2017-11-17 11:26:26
Uchwała Nr XXIII/213/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2017-11-17 11:16:51
Uchwała Nr XXIII/212/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzkowie. 2017-11-17 11:15:53
Uchwała Nr XXIII/211/2009 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Morynia upoważnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2017-11-17 11:14:45
Uchwała Nr XXIII/210/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w Moryniu 2017-11-17 11:12:54
Uchwała Nr XXIII/209/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego (Pl. Wolności Moryń) 2017-11-17 10:48:31
Uchwała Nr XXIII/208/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (dz. nr 161) 2017-11-17 10:44:20
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:43:11
Uchwała Nr XXIII/206/2009 w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klępicz na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:38:57
Uchwała Nr XXIII/205/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:36:32
Uchwała Nr XXIII/204/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:35:14
UChwała Nr XXVII/202/2017 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023" 2017-10-17 08:11:23
UChwała Nr XXVII/203/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Stare Objezierze z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubiorów stażackich 2017-10-17 08:08:15
Uchwała Nr XXV/201/2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-09-25 09:41:01
Uchwała Nr XXV/200/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-09-25 09:38:02
Uchwała Nr XXV/199/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-09-25 09:37:06
Uchwała Nr XXV/198/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu 2017-09-25 09:35:56
Uchwała Nr XXV/197/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OPS Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania 2017-09-25 09:33:49
Uchwała Nr XXV/196/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-09-25 09:32:26
Uchwała Nr XXV/195/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego 2017-09-25 09:26:51
Uchwała Nr XXV/194/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2017-09-25 09:24:45
Uchwała Nr XXV/193/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 30, obręb Gądno) 2017-09-25 09:22:19
Uchwała Nr XXV/192/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 32, obręb Gądno) 2017-09-25 09:20:34
Uchwała Nr XXV/191/2017 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2017-09-25 09:18:12
Uchwała Nr XXV/190/2017 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Sp. z o. o., zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 2017-09-25 09:17:06
Uchwała Nr VI/27/2003 w sprawie Statutu Gminy Moryń 2017-09-14 08:32:05
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2017-07-05 08:37:10
Uchwała Nr XXIV/177/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2016 2017-07-03 11:15:31
Uchwała Nr XXIV/178/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-07-03 11:14:09
Uchwała Nr XXIV/179/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2017-07-03 11:12:54
Uchwała Nr XXIV/180/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2017-07-03 11:01:22
Uchwała Nr XXIV/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći 2017-07-03 10:59:29
Uchwała Nr XXIV/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomośći 2017-07-03 10:58:45
Uchwała Nr XXIV/183/2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2017-07-03 10:57:53
Uchwała Nr XXIV/184/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych oraz socjoterapeutów w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń 2017-07-03 10:56:41
Uchwała Nr XXIV/185/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków cześciowego lub człkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2017-07-03 10:54:57
Uchwała Nr XXIV/186/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 10:51:53
Uchwała Nr XXIV/187/2017 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wspisanych do rejestru zabytków - epitafium w Moryniu 2017-07-03 10:50:40
Uchwała Nr XXIV/188/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 10:48:51
Uchwała Nr XXIV/189/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Morynia 2017-07-03 10:47:34
Uchwała Nr XXIII/168/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gosporarczego i Polityki Społecznej 2017-07-03 10:23:37
Uchwała Nr XXIII/169/2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń 2017-07-03 10:21:27
Uchwała Nr XXIII/170/2017 w sprawie realizacji inwestycji w zakresie remontu infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym 2017-07-03 10:20:08
Uchwała Nr XXIII/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomościprzejęte pod drogę wojewódzką 2017-07-03 10:15:16
Uchwała Nr XXIII/172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-07-03 10:09:42
Uchwała Nr XXIII/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-07-03 10:08:57
Uchwała Nr XXIII/174/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2017-07-03 10:07:47
Uchwała Nr XXIII/175/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 10:06:07
Uchwała Nr XXIII/176/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 10:04:52
Uchwała Nr XXII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-07-03 09:39:55
Uchwała Nr XXII/160/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2017 roku" 2017-07-03 09:39:01
Uchwała Nr XXII/161/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-07-03 09:37:27
Uchwała Nr XXII/162/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym 2017-07-03 09:33:52
Uchwała Nr XXII/163/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń 2017-07-03 09:32:06
Uchwała Nr XXII/165/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2017-07-03 09:28:01
Uchwała Nr XXII/166/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-07-03 09:23:10
Uchwała Nr XXII/167/2017 w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-07-03 09:21:50
Uchwała Nr LXXIX.140.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń 2017-04-03 07:47:58
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń 2017-03-22 13:03:03
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społeczenej w Moryniu 2017-03-16 14:47:19
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" 2017-02-02 09:04:41
Uchwała Nr XXI/156/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2017 2017-02-02 09:01:07
Uchwała Nr XXI/155/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino 2017-02-02 08:59:45
Uchwała Nr XXI/154/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2017-02-02 08:58:16
Uchwała Nr XXI/153/2017 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatkó i opłat lokalnych na terenie gminy Moryń 2017-02-02 08:56:53
Uchwała Nr XXI/152/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-02 08:55:12
Uchwała Nr XXI/149/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2017 rok 2017-02-02 08:52:57
Uchwała Nr XXI/157/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2017-01-31 09:55:43
Uchwała Nr XXI/151/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Moryniu 2017-01-31 09:53:57
Uchwała Nr XXI/150/2017 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 - 2020" 2017-01-31 09:52:05
Uchwała Nr XXVII.70.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń 2017-01-20 07:56:01
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. 2017-01-18 13:22:17
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie przyznania numerów dla list kandudatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. 2017-01-18 13:21:00
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzeonych na dzień 19 luty 2017 r. 2017-01-18 13:19:24
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r. 2017-01-18 13:11:03
Uchwała Nr XX/143/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2017-01-17 09:01:37
Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2017-01-17 08:55:28
Uchwała Nr XX/148/2016 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 2017-01-17 08:50:14
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 2017-01-16 13:26:13
Uchwała Nr XX/145/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2017-01-16 13:22:15
Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zmiany w uchwale nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-01-16 13:19:54
Uchwała Nr XX/146/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 2017-01-16 13:18:10
Uchwała Nr CCCLIV.694.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Moryń 2016-12-27 08:51:03
Uchwała Nr CCCLIV.695.2016 w Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026 2016-12-27 08:49:58
Uchwała Nr XIX/139/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów stażackich 2016-11-09 09:06:25
Uchwała Nr XIX/138/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Moryń 2016-11-09 09:05:09
Uchwała Nr XIX/137/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Dz. 907/6 obręb Przyjezierze II) 2016-11-09 09:03:06
Uchwała Nr XIX/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-11-09 08:56:00
Uchwała Nr XIX/135/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-11-09 08:54:39
Uchwała Nr XIX/134/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2016-11-09 08:52:13
Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2016-11-07 13:52:27
Uchwała Nr XVIII/133/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-10-10 09:56:50
Uchwała Nr XVIII/132/2016 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego 2016-10-10 09:55:47
Uchwała Nr XVIII/131/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 2016-10-10 09:32:51
Uchwała Nr XVIII/130/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieopłatne przejęcie nieruchomości 2016-10-10 09:31:23
Uchwała Nr XVIII/129/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń 2016-10-10 09:28:42
Uchwała Nr XVIII/128/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2016-10-10 09:27:20
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2016-09-12 09:52:31
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2016-09-12 09:51:52
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości 2016-09-12 09:50:50
Uchwała Nr XVII/124/2016 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2016-09-12 09:40:16
Uchwała Nr XVII/125/2016 w sprawie wydania opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Moryń 2016-09-12 09:39:01
Uchwała Nr XVII/126/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-09-12 09:33:15
Uchwała Nr XVII/127/2016 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2016-09-12 09:32:13
Uchwała Nr XVI/119/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-06-27 10:18:34
Uchwała Nr XVI/118/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2016-06-27 10:17:31
Uchwała Nr XVI/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 10 o pow. 0,0958ha, nr 11 o pow. 0,1051ha, nr 12 o pow. 0,0239ha, nr 121 o pow. 0,10ha, położonych w obrębie Stare Objezierze) 2016-06-27 10:16:25
Uchwała Nr XVI/116/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2016-06-27 10:13:28
Uchwała Nr XVI/115/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie 2016-06-27 10:11:08
Uchwała Nr XVI/114/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-06-27 10:08:28
Uchwała Nr XVI/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2015 2016-06-27 10:06:29
Uchwała Nr XV/112/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 239/7 o pow. 585m2, obręb 3 Miasta Moryń) 2016-06-27 10:03:47
Uchwała Nr XV/111/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie drogi wewnętrznej, położonej w obrębie Gądno 2016-06-27 10:01:45
Uchwała Nr XV/110/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dzierżawę nieruchomości (nr 188/16 o pow. 600m2, obręb Stare Objezierze) 2016-06-27 09:54:08
Uchwała Nr XV/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(nr 913 o pow. 0,86ha, obręb Przyjezierze II) 2016-06-27 09:29:49
Uchwała Nr XV/108/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(nr 127/2 o pow. 0,42ha, obręb Bielin) 2016-06-27 09:19:26
Uchwała Nr XV/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(nr 77 o pow. 0,1100ha, obręb klępicz) 2016-06-27 09:17:27
Uchwała Nr XV/106/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-06-27 09:16:22
Uchwała Nr XV/105/2016 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2016 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół w Mirowie 2016-06-27 09:13:27
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu 2016-06-27 09:11:02
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń 2016-06-27 09:09:09
Uchwała Nr XIV/102/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryn na lata 2016-2026. 2016-06-27 09:06:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORYNIA został opracowany i złożony raport oddziaływania dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zamkniętych, szczelnych zbiorników ziemnych typu LAGUNA do magazynowania nawozów płynnych: kiszonki z kukurydzy i buraków pofermentu z biogazowi wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i drogi dojazdowej oraz utwardzonego placu manewrowego na potrzeby gospodarstwa rolnego ?Ekorol? w Łaziszczach. 2016-06-10 13:19:52
Uchwała Nr XIII/100/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryn na lata 2016-2026 2016-04-13 08:47:19
Uchwała Nr XIII/100/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-04-13 08:46:01
Uchwała Nr XIII/99/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia 2016-04-13 08:44:25
Uchwała Nr XIII/98/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2016-04-13 08:43:09
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń 2016-04-05 14:46:41
Uchwała Nr XII/97/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016 2016-04-01 10:55:25
Uchwała Nr XII/96/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gryfino 2016-04-01 10:54:26
Uchwała Nr XII/95/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2016 2016-04-01 10:53:17
Uchwała Nr XII/94/2016 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Bielin na lata 2016 - 2020" 2016-04-01 10:37:06
Uchwała Nr XII/93/2016 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stare Objezierze na lata 2016 - 2020" 2016-04-01 10:36:03
Uchwała Nr XII/92/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2016-04-01 10:34:32
Uchwała Nr XII/91/2016 w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" i w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska za lata 2010-2014" 2016-04-01 10:28:51
Uchwała Nr XII/90/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwięrząt na terenie Gminy Moryń w 2016 roku" 2016-04-01 10:25:57
Uchwała Nr XII/89/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Przyjezierze II gm. Moryń 2016-04-01 10:24:18
UCHWAŁA NR XII/90/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2016 roku" 2016-03-07 10:33:23
Uchwała Nr 80/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2016-02-02 12:07:15
Uchwała Nr 81/2015 w spraie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. 190 na 48/4 Gądno)) 2016-02-02 12:05:52
Uchwła Nr 82/2015 zmieniająca uchwałę w spraie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 2016-02-02 12:03:54
Uchwała Nr 83/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń 2016-02-02 11:55:59
Uchwała Nr 84/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Moryń 2016-02-02 11:51:55
Uchwała Nr 85/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2016-02-02 11:49:15
Uchwała Nr 86/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026 2016-02-02 11:47:58
Uchwała Nr 87/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016 2016-02-02 11:45:43
Uchwała Nr 88/2015 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w roku 2016 2016-02-02 11:44:10
Uchwała Nr X/79/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 2015-12-16 12:43:56
Uchwała Nr X/78/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Moryń na lata 2016-2022" 2015-12-16 12:42:08
Uchwała Nr X/75/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-12-16 12:38:56
Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości 2015-12-16 12:36:20
Uchwała Nr X/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-12-16 12:24:19
Uchwała Nr X/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użyczenie 2015-12-16 12:19:48
Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Moryń do realizacji projektu pozakonkursowego Działanie 7.1 - program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubustwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczną - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2015-12-16 12:15:51
Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2016 rok 2015-12-16 12:10:04
Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń Dwór gm. Moryń 2015-12-16 11:51:25
Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-12-16 11:49:54
Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2015-12-16 11:48:57
Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2015-12-16 11:47:46
Uchwała Nr X/66/2015 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 2015-12-16 11:45:29
Uchwała Nr X/65/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-12-16 11:44:20
Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2015-12-16 11:42:51
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:05:55
Informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 września 2015 r. 2015-09-18 14:33:25
Uchwała Nr 57/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-16 12:30:32
Uchwała Nr 63/2015 w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania 2015-09-15 08:29:50
Uchwała Nr 62/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-09-15 08:28:37
Uchwała Nr 61/2015 w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z wydawaniem odbiorcom upoważnień do zakupu określonej ilości paliw w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa. 2015-09-15 08:27:43
Uchwała Nr 60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2015-09-15 08:25:55
Uchwała Nr 59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-09-15 08:24:42
Uchwała Nr 58/2015 w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-09-15 08:21:54
Uchwała Nr 57/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-15 08:20:27
Uchwała Nr VIII/56/2015 w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obsowu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-06 15:08:38
Uchwała Nr VIII/55/2015 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moryń na lata 2008-2032" 2015-07-06 15:06:29
Uchwała Nr VIII/54/2015 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - dawny cmentarz przykościelny w Moryniu wraz z fragmentem ceglano-kamiennego muru cmentarnego od strony zachodniej parceli 2015-07-06 15:04:07
Uchwała Nr VIII/53/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-07-06 14:59:37
Uchwała Nr VIII/52/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego 2015-07-06 14:57:46
Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień o współdziałanie z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gminy Moryń do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2015-07-06 14:55:18
Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-07-06 14:51:39
Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-07-06 14:50:50
Uchwała Nr VIII/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości 2015-07-06 14:49:50
Uchwała Nr VIII/46/2015 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń 2015-07-06 14:40:46
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Moryń na lata 2015-2017. 2015-07-06 14:03:51
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie powołania komisji do przedstawienia Radzie Miejskiej w Moryniu opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 2015-07-06 14:01:32
Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. 2015-07-06 13:58:55
Uchwałą Nr VIII/42/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o. o. w Goleniowie. 2015-07-06 13:57:15
Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-06 13:53:41
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2014 2015-07-06 13:51:45
Uchwała Nr VII/56/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-02 09:25:53
Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-06-02 09:59:01
Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/174/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 maja 2013 r. w Sprawie ustalenia diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta Moryń 2015-06-02 09:50:17
Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2015 2015-06-02 09:48:08
Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026 2015-06-02 09:46:55
Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2015 roku" 2015-06-02 09:43:18
Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2015-06-02 09:41:32
Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2015-06-02 09:40:26
Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Moryń w obrębie 3 w rejonie ulic Odrzańskiej i Lipowej 2015-06-02 09:34:00
Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2015 2015-06-02 09:13:34
Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Moryń 2015-06-02 09:12:34
Uchwała Nr VII/32/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026 2015-06-02 09:11:30
Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń 2015-06-02 09:10:05
Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu oraz ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach jeziora Morzycko położonego na terenie gminy Moryń 2015-06-02 09:09:12
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości 2015-06-02 09:06:38
Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości 2015-06-02 09:05:57
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości 2015-06-02 09:05:08
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej. 2015-06-02 09:04:13
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na dofinansowanie prac konserwatorkich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - kościół w Bielinie 2015-06-02 09:01:46
Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2015-2026. 2015-04-08 10:21:53
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016 - 2026. 2015-04-08 10:12:42
Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2015 2015-04-08 10:06:43
Uchwała Nr XXVIII/208/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2014 2015-04-02 10:13:36
Uchwała Nr LVIIL.110.2015 - w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moryń na lata 2015 - 2026 2015-03-17 07:50:30
Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń 2015-03-06 13:12:33
Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-03-06 12:57:25
Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Moryń jest organem prowadzącym. 2015-03-06 12:42:51
Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2015-03-06 12:34:16
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-03-06 12:33:21
Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2015-03-06 12:31:04
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-03-06 12:22:34
Projekt uchwały: w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń 2015-03-03 09:06:51
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016 - 2026. 2015-02-13 09:26:06
Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2015 2015-02-13 09:12:45
Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2014 2015-01-12 12:14:00
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2015-01-12 12:12:00
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015-01-12 12:10:17
Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2015-01-12 12:02:59
Uchwałą Nr III/10/2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 1 miasta Moryń 2015-01-12 11:34:33
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Morynia 2015-01-12 11:27:07
Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2015-01-12 11:20:59
Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-01-12 11:19:36
Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społeczej 2015-01-12 10:58:24
Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2015-01-12 10:54:50
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyb