Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu (DPS. 1.P. 345-04/11)

Moryń  18.07.2011 r.

Ogłoszenie  o  wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na dostawę

oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu

(DPS. 1.P. 345-04/11)

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Oktan Energy & V/L  SERWICE  Sp. z O.O.

ul. Chmielewskiego 22a

70-028 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę , która w największym stopniu spełnia wymagania zawarte w SIWZ , a w szczególności cena tej oferty jest najniższa spośród pozostałych złożonych w niniejszym postępowaniu . Oferta ta otrzymała 100 punktów .

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie daty 24/07/2011r.

 

2.  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny oferty jest cena .   Złożono 4 oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

1

Bobryk Sp.J.; ul. Milczańska 31”D”;

70-107 Szczecin

99,30

2

Oktan Energy &V/L Sernice  - S. z O.O.; ul. Chmielewskiego 22 a; 70-028 Szczecin

100

3

Przedsiębiorstwo Handlowe „HL”;            ul. Cukrowa 28;  71-004  Szczecin

98,60

4

Firma Handlowa „JUST” ; Stanisław Całko ; ul. Leśna 31;  74-400 Dębno

Oferta odrzucona

 

3.  Informacja o odrzuceniu oferty

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych ( D z. U . z 2010r,Nr 113 .poz.759 z póz.zm) informuje o odrzuceniu oferty oznaczonej nr 4, którą złożył Wykonawca :

 

                  Firma Handlowa "JUST"; ul. Leśna  31 ; 74-400 Dębno.

 

Uzasadnienie prawne

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 4 jest  art. 89 ust 1 pkt  2  ustawy –Prawo zamówień publicznych, który stanowi: ”Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada  wymaganiom  określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne

 

Oferta nie spełnia wymagań określonych w SIWZ – Wykonawca nie podał w formularzu ofertowym ceny netto oferty.

Tego typu błąd Wykonawcy nie może być naprawiony poprzez rozwiązania zawarte w art.87.  PZP  , gdyż nie można go zakwalifikować jako:  oczywistą omyłkę pisarską ; oczywistą omyłkę rachunkową  ani też jako inną omyłkę  polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą   istotnych zmian w treści oferty .

Oferta  nr 4 , podlega odrzuceniu na mocy  Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2)….

 

 

 Wobec podjętej przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Art. 180. Ustawy : Prawo zamówień publicznych


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
18 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 lip 2011, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
18 lip 2011, godz. 14:58