Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.

Moryń 2012-03-19

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

-Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej

w   Moryniu

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.K. 345-01/12 . Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych w okresie 12 miesięcy.

 

I.                    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

a.    W zakresie oferty częściowej  A- Artykuły ogólnospożywcze:

 

ZP „Polaris” , Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20 a ; 62-800 Kalisz (oferta nr 6/A)

Cena  brutto  oferty  wynosi : 21995,94 zł (cena netto :20143,22 zł)

 

b.   W zakresie oferty częściowej  B – Kasze , dżemy i przetworzone warzywa:

 

PPUH „PIK“ ,  Józef Bułat;

                            ul. Rzeźnicza  6-8; 73-110 Stargard Szczeciński    (oferta nr 5/B)

Cena  brutto  oferty wynosi : 23782,70 zł(cena netto :22274,50 zł )

 

c.    W zakresie oferty częściowej  C – Mleko i przetwory mleczne:

 

HARSIO „Bellmar”, Barbara i Waldemar Rygielscy;

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38; 66-400  Gorzów  Wielkopolski(oferta nr 1/C)

                   Cena  brutto oferty  wynosi : 93995,06   (cena netto :89519,10  zł)

 

d.   W zakresie oferty częściowej  D – Produkty mrożone:

 

„Jaś“    Wytwórnia Lodów

ul. Poprzeczna 4 B;  75-841 Koszalin   (oferta nr 4/D)

Cena brutto  oferty  wynosi : 8744,19 zł(cena netto:8327,80 zł)

 

 

e.   W zakresie oferty częściowej  E – Pieczywo:

 

ZPH „Chlebek”

ul. Podmiejska Boczna 14

66-400 Gorzów Wielkopolski    (oferta nr 7/E)

Cena  brutto  oferty złożonej przez w/w firmę wynosi : 24538,90 zł(cena netto: 23366,00 zł)

 

 

 

     II.Uzasadnienie wyboru:

1.      Oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wymagania zawarte w SIWZ i  są najkorzystniejsze  względem kryterium oceny ofert, którym jest  cena  i  każda z tych ofert otrzymała  100 punktów .

2.      Wartości poszczególnych w/w ofert mieszczą się w kwotach , które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wybrani Wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia    2012-03-25

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz wykonawców  wymienionych w  punkcie I   złożono następujące oferty:

 

1.       HARSIO „Bellmar”; Barbara i Waldemar Rygielscy;  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38; 66-400  Gorzów  Wielkopolski(oferta nr 1/D) . Oferta  otrzymała 76,74 pkt.

2.      P.H.U. „FALA”; Grzegorz Romanowski; ul. Podmiejska 23; 66-400 Gorzów Wlkp.(oferta nr 2/D).   Oferta  otrzymała  83,66 pkt.

3.      „MARGO”Sp. z o.o. ; Al. Wojska Polskiego  117 ; 70-483 Szczecin  (oferta nr 3/D) .  Oferta  otrzymała  92,78  pkt.

4.      PPUH  „PIK“- Józef Bułat;    ul. Rzeźnicza  6-8; 73-110 Stargard Szczeciński    (oferta nr 5/A). Oferta  odrzucona .

 

---------------------------------------------------------------------------

 

III.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta częściowa wykonawcy:

 

            

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat;           

  ul. Rzeźnicza  6-8; 73-110 Stargard Szczeciński    (oferta nr 5/A- Artykuły ogólnospożywcze)

 

Uzasadnienie faktyczne

 

Wykonawca  zastosował nieprawidłową stawkę podatku vat  w stosunku do towaru wymienionego w Zestawieniu ofertowym, pod  poz. 29, tj. – pieprz ziołowy. Prawidłowa stawka powinna wynosić 8% są , a wykonawca podał stawkę wynoszącą  23%.

Towary wymienione w PKW i U pod kodem 10.84.12.0 , tj. sosy, mieszanki przypraw, mąka z gorczycy… (do tej  grupy towarów zaliczany jest również pieprz ziołowy), objęte są podatkiem vat w wys. 8%.

Tego typu błąd Wykonawcy nie może być naprawiony poprzez rozwiązania zawarte w art.87.  PZP  , gdyż nie można go traktować jako:  oczywistą omyłkę pisarską ; oczywistą omyłkę rachunkową  ani też jako inną omyłkę  polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą   istotnych zmian w treści oferty .

 

Uzasadnienie prawne

 

Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 5/A jest  Prawo zamówień publicznych, Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

... 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

         zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

…6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 

                            

IV.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że żaden z wykonawców nie został wykluczony udziału w niniejszym  postępowaniu .

 

 

V.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4)Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

VI.  Środki ochrony prawnej:

Wobec podjętej przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Art. 180. Ustawy : Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 Moryń, 2012-03-19

 s. mgr Małgorzata Kałdowska

                                                                                                                            Kierownik Zamawiającego


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
19 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
19 mar 2012, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
19 mar 2012, godz. 14:12