Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH

-Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej

w   Moryniu

  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-03/11 . Nazwa zadania: Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy.

Numer ogłoszenia (portal UZP): 39866 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Harpio „Bellmar”

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

     II.Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełniają wymagania zawarte w SIWZ i  jest najkorzystniejszą  względem kryterium oceny ofert, którym jest  cena  i  otrzymała  100 punktów .

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-03-28 r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu  złożono następujące oferty:

 

  1. Harpio „Bellmar” , ul. Wyszyńskiego 38 , 66-400 Gorzów Wielkopolski (oferta nr 1)
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „PIK“ - Józef Bułat,

                         ul. Rzeźnicza  6-8 , 73-110 Stargard Szczeciński(oferta nr 2)

  

  • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu żadna ze złożonych ofert nie została  odrzucona.

 

 

  • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 V.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4)Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j  tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 117. poz. 759  oraz  Dz. U. 2010 nr 161 poz. 1078)

  Moryń, 2011-03-24                  

  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
24 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
24 mar 2011, godz. 13:47

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
24 mar 2011, godz. 13:47