Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy. Numer ogłoszenia: 39866 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011.

Moryń: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 39866 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są dostawy mleka i jego przetworów w okresie 12 miesięcy. Towary objęte zamówieniem są artykułami spożywczymi, ogólnodostępnymi, powszechnie stosowanymi; posiadającymi standardy określające właściwości smakowe, zapachowe oraz terminy przydatności do spożycia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oferta cenowa (formularz ofertowy wraz z zestawieniem ofertowym) - wypełniona i podpisana przez Wykonawcę 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 Prawa zamówień publicznych. 4. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy , potwierdzające posiadanie uprawnień osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wydane lub aktualizowane przez właściwy organ z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy licząc od dnia , na który został wyznaczony termin składania ofert . 5. Pełnomocnictwa , w przypadku składania ofert wspólnych. 6. - w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia : pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymogi w zakresie higieny, w dziedzinie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące kontroli lub odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu/lokalu , w którym odbywa się produkcja lub magazynowanie towarów b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do złożenia dokumentów : 1. o których mowa w pkt. A. 1 , A. 2. oraz A. 3. 2. wymienionych pkt. A. 4. , A.5. oraz w pkt B. : - wydanych w kraju zamieszkania Wykonawcy przez właściwe podmioty i przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego na język polski D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.2) , A.3) oraz A.4) - dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty(formularze i zestawienia ofertowe) składane są wspólnie . E. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o analizę dokumentów , wymienionych w punkcie VI SIWZ w oparciu o metodę warunku granicznego - spełnia lub nie spełnia- w stosunku do każdego z wymaganych dokumentów . F. Inne informacje: 1. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. 2. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszej specyfikacji i załącznikach .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy mogą być spowodowane zmianą wysokości ustawowej podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.moryn.pl (Dział: INFORMACJE /ogłoszenia)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27 74-503 MORYŃ..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.03.2011 godzina 10:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27 74-503 MORYŃ..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Form ofertowy A1 (DOC, 36.50Kb) 2011-03-09 15:00:37 46
SIWZ z zaA 1 i 2 (DOC, 172.00Kb) 2011-03-09 15:00:37 57
Zestawienie ofertowe A2 (XLS, 20.50Kb) 2011-03-09 15:00:37 61
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
09 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
09 mar 2011, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
09 mar 2011, godz. 15:00