Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: W SPRAWIE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY


Moryń: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA ZARZĄDZAJĄCA DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres zamówienia : Zamówienie obejmuje dostawę towarów wyszczególnionych w poszczególnych zestawieniach ofertowych -zadaniach- , tzn. sprzedaż tychże towarów wraz z dostarczeniem ich do magazynu zamawiającego, mieszczącego się w m. Moryń . Poszczególne artykuły , wymienione w formularzach zestawień ofertowych, są towarami powszechnie dostępnymi o ustalonych standardach jakościowych , posiadają one stosowne atesty dopuszczające je do obrotu handlowego oraz stosowne terminy przydatności do spożycia . Ogółem zamówienie składa się ze 103 pozycji towarowych rozmieszczonych w pięciu zestawieniach ofertowych : A - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE (43 pozycje towarowe) B - KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA(27 pozycji towarowych) C - MLEKO I PRZETWORY MLECZNE (19 pozycji towarowych) D - PRODUKTY MROŻONE (10 pozycji towarowych) E - PIECZYWO(4 pozycje towarowe).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.60.00.00-4, 15.50.00.00-3, 03.10.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 2. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy , potwierdzające posiadanie uprawnień osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wydane lub aktualizowane przez właściwy organ z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy licząc od dnia , na który został wyznaczony termin składania ofert . 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Pełnomocnictwa , w przypadku składania ofert wspólnych. 5. - w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia : pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o analizę dokumentów z zastosowaniem metody warunku granicznego - spełnia lub nie spełnia - w stosunku do każdego z wymaganych dokumentów .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymogi w zakresie higieny, w dziedzinie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące kontroli/odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu/lokalu , w którym odbywa się produkcja lub magazynowanie towarów b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o analizę dokumentów z zastosowaniem metody warunku granicznego - spełnia lub nie spełnia- w stosunku do każdego z wymaganych dokumentów .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.moryn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.bip.moryn.pl ; oraz siedziba zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27; 74-503 MORYŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RYNKOWA 27; 74-503 MORYŃ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE [43 pozycje towarowe ;m. innymi: cukier; przyprawy kuchenne;makarony...].

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA(27 pozycji towarowych; m. innymi:dżemy; kasze;mąka ; warzywa konserwowane...).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.60.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MLEKO I PRZETWORY MLECZNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MLEKO I PRZETWORY MLECZNE (19 pozycji towarowych; m. innymi :mleko spżywcze ; sery; jogurty...).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRODUKTY MROŻONE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRODUKTY MROŻONE (10 pozycji towarowych : m. innymi :pierogi; pyzy; uszka; knedle; szpinak; kalafior ...).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PIECZYWO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PIECZYWO(4 pozycje towarowe : chleb mieszany; chleb razowy; bułki zwykłe; bułki Grahamki).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja Istotnych WarunkA w ZamA wienia 2012 (DOC, 240.00Kb) 2012-03-01 11:42:40 46
A OgA lnospoA (ZIP, 12.34Kb) 2012-03-01 11:42:40 61
B Kasze (ZIP, 10.57Kb) 2012-03-01 11:42:40 83
C Mleko (ZIP, 10.04Kb) 2012-03-01 11:42:40 66
D MroA onki (ZIP, 9.56Kb) 2012-03-01 11:42:40 64
E Pieczywo (ZIP, 8.94Kb) 2012-03-01 11:42:40 85
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
01 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
01 mar 2012, godz. 11:42

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
01 mar 2012, godz. 11:42