Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


BURMISTRZ MORYNIA

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24kwietnia2003r. (Dz.U.nr96, poz. 873; z2 004r.;  Dz. U. nr64, poz. 593, Dz. U. nr116, poz. 1203, Dz. U. nr210, poz. 2135, z 2005r.; Dz. U. nr 155, poz. 1998, Dz. U. nr169, poz. 1420, Dz. U. nr 175, poz1462, nr249, poz. 2104, z 2006r.;Dz.U. nr 94 poz.651)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe (szkolenie i współzawodnictwo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Moryń z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej oraz działalność jeździecka, tenisa ziemnego i mini golfa.

Zajęcia winny być prowadzone minimum:

1. UKS Megasport Morzycko Moryń - z 1 drużyną seniorów, z 1 drużyną juniorów z 1 drużyną

trampkarzy,

2. LUKS Witniczanka Witnica - z1drużyną seniorów, z1drużyną juniorów, z1drużyną trampkarzy,

3. LUKS Sokół Przyjezierze - z 1drużyną seniorów, z 1drużyną juniorów, z1 drużyną trampkarzy,

4. UKS Korona Klępicz - z 1 drużyną seniorów, z 1 drużyną juniorów,

5. UKS Podkowa Moryń - działalność sekcji jeździeckiej,

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko - działalność sekcji tenisa ziemnego

i mini golfa.

Celem zadania jest:

- poprawa ogólnej sprawności fizycznej trenujących oraz oddziaływanie wychowawcze,

- poprawa stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu,

- kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,

- uczestniczenie w imprezach sportowych o różnym stopniu zaawansowania, klasie sportowej

i lidze,

- objęcie możliwie jak największego kręgu zainteresowanych.

Formami realizacji zadań winny być:

  • systematyczne prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych,

  • organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju,

  • fachowa opieka merytoryczna ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług (w tym transportowych i trenerskich),opłaty statutowe, ubezpieczenie, badań lekarskich, opłata sędziów, utrzymanie płyty boiska i szatni, zakup napojów chłodzących, pranie sprzętu, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

W budżecie gminy Moryń na 2007 r. przewidziano kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym: na poszczególne zadania następujące kwoty środków finansowych:

- na zadanie nr 1 - 28.500,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset),

- na zadanie nr 2 - 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset),

- na zadanie nr 3 - 14.000,00 zł (czternaście tysięcy),

- na zadanie nr 4 - 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset),

- na zadanie nr 5 - 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset),

- na zadanie nr 6 - 2.000,00 zł (dwa tysiące).

Informuje się, że w 2006 roku:

- na zadanie nr 1 - przyznano dotację w wysokości 24.500,00 (dwadzieścia cztery pięćset),

- na zadanie nr 2 - przyznano dotację w wysokości 14.500,00 (czternaście pięćset)

- na zadanie nr 3 - przyznano dotację w wysokości 13.000,00 (trzynaście),

- na zadanie nr 4 - przyznano dotację w wysokości 7.000,00 (siedem),

- na zadanie nr 5 - przyznano dotację w wysokości 2.000,00 (dwa),

- na zadanie nr 6 - przyznano dotację w wysokości 2.000,00 (dwa).

Oferty z kompletem załączników (sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, aktualny wypis z rejestru oraz statut) na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (dostępnym w Urzędzie Miejskim w Moryniu, w pok. 8) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2007r., do godz. 15.00. Ocena ofert przez komisję powołaną przez Burmistrza Morynia nastąpi w terminie do dnia 20 lutego 2007r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie niezwłocznie po wyborze oferenta.

Komisja poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana, o tym i wezwie do zawarcie umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

- 2 -

Oferta oceniona zostanie w skali od 0 do 100 punktów przez powołaną w tym celu przez Burmistrza Morynia komisję, w tym:

- za koszt realizacji - 50 kpt.,

- za doświadczenie, zasoby kadrowe,programy,harmonogramy zajęć,liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych objętych zajęciami sportowymi - 50 kpt.

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie oferentowi, którego oferta zostanie wybrana przez konkursową i z którym podpisana zostanie umowa. Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta, wyłonionego w konkursie, umowy z gminą Moryń oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.

Burmistrz Morynia

Jan Maranda


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
17 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
17 sty 2007, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
17 sty 2007, godz. 15:07