Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty

Burmistrz Morynia
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty

(1 etat)
(nazwa stanowiska pracy)

 

Wymagania niezbędne:
 

wykształcenie : jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości , bądź wykształcenie średnie /policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna/ i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.
znajomość oprogramowania biurowego
znajomość przepisów:

·        o rachunkowości,

·        o finansach publicznych w zakresie zasad rachunkowości budżetowej,

·        kodeksu pracy

 

Wymagania dodatkowe:

odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, komunikatywność, dokładność, kreatywność, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, sumienność, odporność na stres.
 

Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 

dekretacja dokumentów źródłowych,
wprowadzenie danych do programów finansowo-księgowych
uzgodnienie i weryfikacja zapisów księgowych na kontach syntetycznych w powiązaniu z klasyfikacją budżetową,
sporządzanie sprawozdań budżetowych,
prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Moryń.
 

Wymagane dokumenty:
 

życiorys (CV)1,
kwestionariusz osobowy 2,
list motywacyjny,
dokument poświadczający wykształcenie ,
inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
świadectwa pracy,
oświadczenie o stanie zdrowia,
oświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości i kadr”.  w terminie do dnia 15 września 2006 r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

 

            Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do   archiwum zakładowego.

 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę  na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę  na czas nieokreślony.

1pracownikiem samorządowym może być osoba, która  jest obywatelem polskim.

2 zgodny z rozporządzeniem Ministra  Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 125 ,poz.869).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
31 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
31 sie 2006, godz. 10:12

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
31 sie 2006, godz. 10:16