Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia


BURMISTRZ MORYNIA

działając na podstawie art.13 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr96, poz. 873; z 2004r.; Dz. U. nr 64, poz. 593, Dz. U. nr116, poz. 1203, Dz. U. nr 210, poz. 2135, z 2005r.; Dz. U. nr 155, poz. 1998, Dz. U. nr 169, poz. 1420, Dz. U. nr 175, poz 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006r.; Dz. U. nr 94 poz. 651)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Celem zadania jest:

 • nabycie przez instruowanych podczas przeprowadzania pokazów umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym podczas imprez masowych i działań ratowniczo-gaśniczych,

 • transport poszkodowanych do szpitala (po uzgodnieniu z Dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego),

 • dofinansowanie zakupu defibrylatora i paliwa do ambulansu.

Formami realizacji zadań winny być:

 • wydanie foldera promującego zdrowie, między innymi przez przedstawienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • pokazy i instruktaż w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • pokazy wyposażenia ambulansu,

 • pogadanki na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej, ochrony przeciwpożarowej i BHP

 • asysty imprez masowych z wykorzystaniem ambulansu,

 • asysty działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu gminy Moryń,

 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym podczas prowadzonych asyst imprez masowych i działań ratowniczo-gaśniczych,

 • w razie konieczności (po uzgodnieniu z Dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego) transport poszkodowanych do szpitala.

W budżecie gminy Moryń na 2007 r. przewidziano kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Oferty z kompletem załączników (aktualny wypis z rejestru oraz statut) na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (dostępnym w Urzędzie Miejskim w Moryniu, w pok. 8) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2007r., do godz. 15.00. Ocena ofert przez komisję powołaną przez Burmistrza Morynia nastąpi w terminie do dnia 02 kwietnia 2007r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie niezwłocznie po wyborze oferenta.

Komisja poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana, o tym i wezwie do zawarcie umowy w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.

Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie oferentowi, którego oferta zostanie wybrana przez konkursową i z którym podpisana zostanie umowa. Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta, wyłonionego w konkursie, umowy z gminą Moryń oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.

Burmistrz Morynia

Jan MarandaMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
27 lut 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
27 lut 2007, godz. 08:20

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
27 lut 2007, godz. 08:25