Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


BURMISTRZ MORYNIA

 

na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96 poz.873 z późn. zm.) ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania:

  1. Zadanie nr 12/09 Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w mieście Moryń. Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł.

 2. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które:

   1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasobami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

   2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

  2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

   1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

   2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

   3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

   4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

   5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

 

  1. Do oferty należy załączyć:

   1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących;

   2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2008;

   3. potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego ofertę;

   4. potwierdzone kopie nadania NIP, numeru REGON;

   5. aktualny statut lub regulamin;

   6. umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt V.1 partnera).

 

  1. Burmistrz Gmin Moryń dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy lub jeżeli wygra dotychczasowy beneficjent w formie aneksu do umowy.

  2. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie , a Gmina Moryń zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

  3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony jednak nie dłuższy niż do końca 2009r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U nr 264 poz.2207).

  4. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

  1. Zadanie musi być wykonane w 2009r.,przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu umowy.

  2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umowa.

 2. Termin składania ofert:

Oferty składać należy w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Pl. Wolności 1.Ostateczny termin składania ofert upływa 23.09.2009 r. o godz. 15.00. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r., w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U nr 264 poz.2207. Druk dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Moryniu - pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl - organizacje pozarządowe - akty prawne)

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Morynia dokona wyboru najkorzystniejszej oferty i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie lub aneksie do umowy Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Morynia w formie zarządzenia. Burmistrz Morynia dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

 

 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantujących przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

 2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

 4. dotychczasowe doświadczenie w realizacji zdań podobnego rodzaju.

 1. Zrealizowane przez Gminę Moryń w 2008r. zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotem o których mowa w art.3 ust.3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

 

LP.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2008r.

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Morzycko” Moryń. Organizowanie współzawodnictwa sportowego zakresie piłki nożnej w mieście Moryń

26.000,00 zł

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Witniczanka” Witnica. Organizowanie współzawodnictwa Sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Witnica

17.000,00 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Przyjezierze. Organizowanie współzawodnictwa Sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Przyjezierze

14.000,00 zł

4.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Przyjezierze. Organizowanie współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej w miejscowości Klępicz

10.000,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” Moryń. Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie jeździectwa

3.000,00 zł

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kazimierz Sikora

Data wytworzenia:
17 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
20 sie 2009, godz. 10:09

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
20 sie 2009, godz. 10:59