Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe (szkolenie i współzawodnictwo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Moryń z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej oraz działalność jeździecka.


BURMISTRZ MORYNIA

na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r.

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłasza publiczny konkurs ofert na zadanie:

wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe (szkolenie i współzawodnictwo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Moryń z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej oraz działalność jeździecka.

Zajęcia winny być prowadzone minimum:

1. UKS Morzycko Moryń - z 1 drużyną seniorów, z 1 drużyną juniorów z 1 drużyną trampkarzy,

2. LUKS Witniczanka Witnica - z 1 drużyną seniorów, z 1 drużyną juniorów, z 1 drużyną trampkarzy,

3. LUKS Sokół Przyjezierze - z 1 drużyną seniorów, z 1 drużyną juniorów, z 1 drużyną trampkarzy,

4. UKS Korona Klępicz - z 1 drużyną seniorów, z 1 drużyną juniorów,

5. UKS Podkowa Moryń - działalność sekcji jeździeckiej,

Celem zadania jest:

- poprawa ogólnej sprawności fizycznej trenujących oraz oddziaływanie wychowawcze,

- poprawa stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu,

- kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,

- uczestniczenie w imprezach sportowych o różnym stopniu zaawansowania, klasie sportowej i lidze,

- objęcie możliwie jak największego kręgu zainteresowanych.

Formami realizacji zadań winny być: systematyczne prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych, organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju, fachowa opieka merytoryczna ze strony wykwalifikowanych opiekunów i trenerów.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług (np. transportowych i trenerskich), opłaty statutowe, ubezpieczenia, badań lekarskich, opłata sędziów, utrzymanie płyty boiska i szatni, zakup napojów chłodzących, pranie sprzętu, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

W budżecie gminy Moryń na 2008 r. przewidziano kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym: na poszczególne zadania następujące kwoty środków finansowych:

- na zadanie nr 1 - 26.000,00 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy)

- na zadanie nr 2 - 17.000,00 złotych (siedemnaście tysięcy)

- na zadanie nr 3 - 14.000,00 złotych (czternaście tysięcy)

- na zadanie nr 4 - 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy)

- na zadanie nr 5 - 3.000,00 złotych (trzy tysiące)

Informuje się, że w 2007 roku:

- na zadanie nr 1 - przyznano dotację w wysokości 28.500,00 (dwadzieścia osiem pięćset),

- na zadanie nr 2 - przyznano dotację w wysokości 15.500,00 (piętnaście pięćset),

- na zadanie nr 3 - nie złożono oferty,

- na zadanie nr 4 - przyznano dotację w wysokości 7.500,00 (siedem pięćset),

- na zadanie nr 5 - przyznano dotację w wysokości 2.500,00 (dwa pięćset),

W celu otrzymania dotacji należy na to zadanie złożyć w terminie do 15 lutego 2008 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 9,ofertę wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych, według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. nr 264,poz.2207).

Punkty wymagające formy opisowej związane z całorocznym cyklem szkoleń, uczestniczenia w zawodach,założenia programowe,informacje o trenerach szkoleniowcach,opiekunach młodzieży należy uzupełnić na odrębnych kartkach wypełnionych pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Wybór najlepszej oferty będzie uwzględniał: ocenę możliwości zrealizowania zadania przez oferenta i jego dotychczasowe doświadczenie,zabezpieczenie kadrowe,organizacyjne,kalkulację kosztów realizacji zadania, wielkość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie, program realizacji zadania z harmonogramem zajęć, liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych objętych zajęciami sportowymi.

Oferta oceniona zostanie w skali od 0 do 100 punktów przez powołaną w tym celu przez Burmistrza Morynia komisję, w tym:

- za koszt realizacji - 50 kpt.,

- za doświadczenie, zasoby kadrowe, programy, harmonogramy zajęć, liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych objętych zajęciami sportowymi - 50 kpt.

Dotacja będzie udzielana w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej, w ratach kwartalnych od miesiąca marca do miesiąca listopada, w powiązaniu ze strukturą kształtowania się wydatków przedstawioną przez oferenta w ofercie.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
29 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
29 sty 2008, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
29 sty 2008, godz. 12:14