Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Dostawy oleju opalowego w okresie 12 miesięcy , na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Dostawy oleju opalowego w okresie 12 miesięcy , na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Tryb postępowania: -Zapytanie o cenę-

Nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/07.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

0x08 graphic

Uzasadnienie wyboru: W/w Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w myśl przepisów Ustawy : Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Cena brutto oferty wynosi : 2204,54 zł (za 1 m3) x 110m3 = 242499,40 zł

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-04-28 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Dom Pomocy Społecznej informuje , że w trakcie niniejszego postępowania:

  • żaden z Wykonawców nie został wykluczony ,

  • żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

0x08 graphic

Moryń 20-04-2007 r.

1

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

Tel. 091/4 146 024

„ARCTURUS” Sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 22 a

70-028 Szczecin


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
20 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
22 kwi 2007, godz. 11:19

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
22 kwi 2007, godz. 11:19