Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dotyczy .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-01/08.


Moryń, 2008-04-03

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-01/08.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

"Madar" Dariusz Watral

ul. Autostrada Poznańska 1

71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru: W/w Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w myśl przepisów Ustawy : Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia . W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny oferty jest cena . Oferta złożona przez w/w Wykonawcę zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu . Cena brutto oferty wynosi : 69749,17 zł

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-04-10 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Oferta nr 1 , złożona przez Wykonawcę : Zakład Przetwórstwa Mięsnego ; Izabela i Zbigniew Grabowscy ; Ościęcin 32 ; 72-300 Gryfice z ceną brutto : 75149,90 zł

Oferta nr 2 , złożona przez Wykonawcę : „MADAR” -Dariusz Watral ; ul. Autostrada Poznańska 1 ; 71-001 Szczecin z ceną brutto : 69749,17 zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającegoProtest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Moryniu

s. mgr Barbara Piotrowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
03 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
03 kwi 2008, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
04 kwi 2008, godz. 13:27