Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: Moryń: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy, Numer ogłoszenia: 183720 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010

Moryń: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 183720 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna zarządzająca Domem Pomocy Społecznej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego spełniającego PN-C-96024 , o następujących parametrach : a. temperatura zapłonu nie niższa niż 61°C b. zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %(m/m) c. wartość opałowa nie niższa niż 43 MJ/kg d. zawartość wody : nie większa niż 200 mg/kg 2) Dostawa do miejsca magazynowania zamawiającego w m. Moryń 3) Okres realizacji zamówienia 12 miesięcy , licząc od dnia zawarcia umowy . 2.1). Wielkość zamówienia: 110 000 litrów (110m3). II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda składania wadium. III.2) ZALICZKI ·                   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ·            III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Wykonwca składa następujące dokumenty: * Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę ; * Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym; * Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; * Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; * Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ·            III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga składania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku . ·            III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga składania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku . ·            III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga składania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku . ·            III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o                    Zamawiający nie wymaga składania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku . III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ·            III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ·                   koncesję, zezwolenie lub licencję ·            III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: ·                   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ·            III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: ·                   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·                   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert     III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Zamawiający nie żąda od wykonawcy składania dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w dziale III SIWZ. Wykonawca składając podpis na formularzu ofertowym oświadcza tym samym, że spełnia wymagania zamawiającego. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.bip.moryn.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie    

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zal. nr 1 (DOC, 22.50Kb) 2010-06-25 14:12:08 58
Zal. nr 2 (DOC, 25.00Kb) 2010-06-25 14:12:08 23
Zal. nr 3 (DOC, 29.50Kb) 2010-06-25 14:12:08 32
Zal nr 4 Form ofertowy (DOC, 60.50Kb) 2010-06-25 14:12:07 50
Zal. nr 5 Wzor umowy (DOC, 57.50Kb) 2010-06-25 14:12:08 98
SIWZ (DOC, 130.50Kb) 2010-06-25 14:12:07 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
25 cze 2010

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
25 cze 2010, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
25 cze 2010, godz. 14:12