Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS Moryń - Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr : 178312

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr :  178312


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 Zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Dom Pomocy Społecznej
Adres pocztowy:
ul. Rynkowa 27
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Moryń 74-503 zachodniopomorskie
Telefon: Fax:
091 4146024 w.23, 505272287 091 4146370
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bip.moryn.pl/ / dział Ogłoszenia


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc Społeczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawy artykułów spożywczych w okresie 12 miesięcy

II.1.2) Rodzaj zamówienia
 
  Dostawy
  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w szerokim asortymencie .Wykaz towarów objętych zamówieniem stanowią załączniki do SIWZ - Formularze Ofertowe , przeznaczone dla poszczególnych części zamówienia .Łącznie zamówienie obejmuje 95 artykułów . Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Glówny przedmiot 15.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty 15.80.00.00-6
 


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 Tak,  ilość częsci: 5 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Wykonawcy nie wnoszą wadium .

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do udziału w niniejszym postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy , którzy spełnianiają warunki określone w Art. 22 PZP

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , Wykonawcy składają następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. - W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające , że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higieny , w zakresie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

 Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:

nie dotyczy

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.bip.moryn.pl/ dział Ogłoszenia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 09/10/2007   Godzina: 10:30

Miejsce:

Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń Osobą uprawnioną do odbioru ofert jest s. Halina Zyśk - Kierownik Magazynu

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Nie dotyczyZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ARTYKUŁY OGÓLNO SPOŻYWCZE

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Artykuły spożywcze - 40 pozycji towarowych z grupy 158 Wspólnego Słownika Zamówień

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Główny przedmiot 15.80.00.00-6
Dodatkowe przedmioty 


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SŁODYCZE I ARTYKUŁY CUKIERNICZE

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Artykuły spożywcze - 14 pozycji towarowych z grupy 158 Wspólnego Słownika Zamówień

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Główny przedmiot 15.83.00.00-5
Dodatkowe przedmioty 15.84.00.00-8
15.81.00.00-9
 


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KASZE , DŻEMY I KONSERWY

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Artykuły spożywcze - 30 pozycji towarowych z grupy 156 Wspólnego Słownika Zamówień

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Główny przedmiot 15.61.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 15.62.00.00-0
15.20.00.00-0
15.10.00.00-9
15.30.00.00-1
 


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: MROŻONE PRODUKTY MĄCZNE

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Artykuły spożywcze - 5 pozycji towarowych z grupy 158 Wspólnego Słownika Zamówień

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Główny przedmiot 15.89.60.00-5
Dodatkowe przedmioty 


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PIECZYWO

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Artykuły spożywcze - 6 pozycji towarowych z grupy 156 Wspólnego Słownika Zamówień

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny
Główny przedmiot 15.81.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

     

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (DOC, 198.50Kb) 2007-09-28 09:43:53 19
Zestawy formularzy ofertowych (ZIP, 77.33Kb) 2007-09-28 09:43:54 94
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
28 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
28 wrz 2007, godz. 09:43

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
28 wrz 2007, godz. 14:55