Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych (nr ogłoszenia o zamówieniu: PZP:192106-2010)

Moryń, 2010-07-13     Dom Pomocy Społecznej ul. Rynkowa 27 74-503 Moryń       OGŁOSZENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-03/10. Nazwa zadania: Dostawa mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych (nr ogłoszenia o zamówieniu: PZP:192106-2010)     1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:   "MADAR" - Dariusz Watral   ul. Autostrada Poznańska 1 71-001 Szczecin     Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi określone w SIWZ oraz zdobyła 100 punktów w kryterium : cena.   Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-07-15.   Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny   W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty ---------------------------------------------------------------------------   Lp.:                          1 Nazwa wykonawcy:              "MADAR" - Dariusz Watral   Adres Wykonawcy:              ul. Autostrada Poznańska 1 71-001 Szczecin Cena oferty brutto:           73 241,06 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 100   Lp.:                          2 Nazwa wykonawcy:           Zakład Rozbioru Drobiu "Victoria" Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu Agnieszka Plata ; Arkadiusz Plata   Adres Wykonawcy:              ul. Szczecińska  41 74-106 Stare Czarnowo Cena oferty brutto:         : 88 023,34zł Liczba pkt. w kryterium cena: \Oferta została odrzucona     2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofertę :   Lp.:                          1 Nazwa wykonawcy:              Zakład Rozbioru Drobiu "Victoria" Hurtownia Mięsa , Wędlin i Drobiu Agnieszka Plata ; Arkadiusz Plata   Adres Wykonawcy:              ul. Szczecińska 41 74-106 Stare Czarnowo   Nr zadania:                   1.   Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty , o których mowa , to : 1) Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) , właściwego dla lokalizacji placówki (handlowej/magazynowej/przetwórczej )   wykonawcy - stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w obrocie środkami spożywczymi : tj. mięso o jego przetwory; 2) Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego(lub Powiatowego Inspektora Weterynarii) wydana w odniesieniu do pojazdu-chłodni wykonawcy , stwierdzająca spełnienie wymagań w zakresie higieny , zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w trakcie transportu środków spożywczych : tj. mięsa i jego przetworów;   Uzasadnienie prawne odrzucenia: PZP:   Art. 89.pkt.1 ust.5) 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; Art. 24.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się. również wykonawców, którzy: 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Art. 24. pkt.4. : Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.       3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcy: W prowadzonym postępowaniu wykluczono wykonawcę wskazanego w pkt.2. niniejszego zawiadomienia, w oparciu o uzasadnienia faktyczne i prawne zawarte w pkt.2.         4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2)   odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.)   ____________________________________ s. mgr Barbara Piotrowska    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
13 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
14 lip 2010, godz. 09:24

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
14 lip 2010, godz. 09:26