Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

Dom Pomocy Społecznej ul. Rynkowa 27 74-503 , Moryń OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO         dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/10. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego   1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:   Oktan Energy & V/L SERWICE Sp. z O.O. ul. Chmielewskiego 22a 70-028 Szczecin   Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę , która w największym stopniu spełnia wymagania zawarte w SIWZ , a w szczególności cena tej oferty jest najniższa spośród pozostałych złożonych w niniejszym postępowaniu . Oferta ta otrzymała 100 punktów w kryterium : - cena . Wartość oferty w dniu jej otwarcia wynosi :309 733,60 zł(brutto) - Cena za 1000 litrów oleju opałowego wynosi 2815,76 zł (brutto)   Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-07-10.   Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny   W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty ---------------------------------------------------------------------------   Lp.:                          1 Nazwa wykonawcy:              Firma Handlowa "JUST" Adres Wykonawcy:              ul. Poprzeczna 4 , 74-400 Dębno   Cena oferty brutto:           318 054,00 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 97,38   Lp.:                          2 Nazwa wykonawcy:              PHU   "BOBRYK" Adres Wykonawcy:              ul. Milczańska 31"d" , 70-107 Szczecin   Cena oferty brutto:           313 333,80 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 98,89   Lp.:                          3 Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Handlowe "HL" Adres Wykonawcy:              ul. Cukrowa 28 , 71- 004 Szczecin   Cena oferty brutto:           315 235,80 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 98,25     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie  7 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.     Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2)   odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)   ____________________________________ s. mgr Barbara Piotrowska    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janusz Jackowski

Data wytworzenia:
05 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
05 lip 2010, godz. 16:56

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
05 lip 2010, godz. 16:56