Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Dzierżawę pomieszczeń stołówki wraz z ich wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół w Moryniu i świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu i Szkoły Podstawowej w Witnicy, z możliwością świadczenia komercyjnych usług gastronomicznych dla ludności. W przypadku Szkoły Podstawowej w Witnicy zamówienie dodatkowo obejmuje dostarczenie posiłków do placówki


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na

Dzierżawę pomieszczeń stołówki wraz z ich wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół w Moryniu i świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu i Szkoły Podstawowej w Witnicy, z możliwością świadczenia komercyjnych usług gastronomicznych dla ludności. W przypadku Szkoły Podstawowej w Witnicy zamówienie dodatkowo obejmuje dostarczenie posiłków do placówki.

I. Informacje ogólne:

Nr nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę: 61/2,62, Nr KW SZ1Y/00053734/6, położonej Obręb 1 miasta Moryń, ul. Dworcowa 6a.

Łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 164,20 m2. Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1.

Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2.

Po wydzierżawieniu od Zespołu Szkół pomieszczeń „stołówki” Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia w okresie obowiązywania umowy stołówki szkolnej na następujących zasadach:

1). Codzienne przygotowanie i wydawanie jednodaniowych obiadów dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Moryniu i Szkoły Podstawowej w Witnicy (orientacyjna ilość obecnie wydawanych obiadów 240 szt. dziennie) w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół z wyłączeniem dni wolnych od nauki, wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron,

2). Udostępnienie „stołówki” na zorganizowanie szkolnych imprez okolicznościowych,

3). Zabezpieczenie obsługi gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych, obozów sportowych, kolonii,

4). Utrzymanie czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

5). Doposażenie na własny koszt wynajętych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością Oferenta),

6). Na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwacje i remonty bieżące urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń,

7). Na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał niezbędne remonty dzierżawionych pomieszczeń w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8). Oferent będzie ponosić poza czynszem, aktualizowanym jeden raz do roku o wskaźnik inflacji, także podatek od nieruchomości wg obowiązujących stawek oraz koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna (z podlicznika), woda, kanalizacja (licznik) według stawek obowiązujących w miesiącu, za który jest opłata, wywóz nieczystości, c.o. (wskaźnik zużycia ciepła w szkole /m2 dla ogrzewanej powierzchni dzierżawionej, tj. 153,30 m2 ustalony na podstawie kosztów zużycia ciepła za poprzedni sezon grzewczy) związanych z prowadzeniem działalności gastronomicznej z terminem płatności do 10 każdego miesiąca.

9). Oferent obowiązany jest do ustalenia ceny obiadów jednodaniowych dla dzieci na okres roku szkolnego do dnia 29 sierpnia i w następnych latach, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły na piśmie,

10). Obiady jednodaniowe winny być przygotowywane zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 5 dniowym harmonogramem (standardowe 5 dniowe obiady: 3 razy drugie danie i 2 razy zupy z tzw. wkładką) żywienia z uwzględnieniem norm żywieniowych stosowanych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży,

11). Po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły na piśmie Oferent może świadczyć usługi gastronomiczne dla ludności,

12). Po zakończeniu umowy nastąpi komisyjny odbiór dzierżawionych przez oferenta pomieszczeń,

13). Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem, że naruszenie zapisu pkt 10 uprawnia wydzierżawiającego do zastosowania kary umownej w wysokości do 2.000 zł, a w przypadku powtarzającego się naruszenia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

14). Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

II. Wymagany termin realizacji umowy: 01.09.2008 r. - 31.08.2011 r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) propozycję Oferenta średniej dziennej ceny za obiad wyliczoną w następujący sposób: (pięciodniowy koszt obiadów dla jednej osoby podzielony przez 5 dni). Cena obiadu obejmować musi wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem: 0-6 pkt,

2) propozycję wysokości czynszu (brutto) za okresy miesięczne, w skład którego wchodzić będzie: czynsz za najem stołówki i pomieszczeń towarzyszących oraz czynsz za dzierżawę urządzeń znajdujących się w wynajmowanych pomieszczeniach (nie mniejszy niż 1,00 zł miesięcznie): 0-2 pkt,

3) propozycję prowadzenia działalności usług komercyjnych dla ludności i uczniów w dzierżawionych pomieszczeniach (poza wydawaniem obiadów) wraz z proponowaną wyceną jednostkową dla poszczególnych imprez - tzn. opłatą jaką Oferent będzie uiszczał szkole za zorganizowanie imprez komercyjnych:

- wesela- opłata dla szkoły za zorganizowanie 1 wesela, za jeden dzień,

- komunie - opłata dla szkoły za zorganizowanie 1 komunii, za jeden dzień,

- chrzciny - opłata dla szkoły za zorganizowanie 1 chrzcin, za jeden dzień,

- inne uroczystości - opłata dla szkoły za zorganizowanie 1 uroczystości, za jeden dzień: 0-2 pkt.

2) dokumenty uwiarygodniające Oferenta: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy,

3) dowód wpłaty wadium w wysokości 200 zł - płatne w Banku Spółdzielczym w Chojnie O/Moryń, na konto nr 19 9370 1046 0303 5099 2003 0003 uiszczony w terminie do 26.06.2008r.

4) oświadczenie, iż Oferent zapoznał się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu i je akceptuje.

Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu do dnia 30.06.2008r. do godz. 1000

Koperta winna być zaadresowana do zamawiającego na adres:

Zespół Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń

oraz powinna być oznakowana następująco:

„Oferta przetargowa na dzierżawę stołówki ”.

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.06.2008r. o godz. 1015 w sekretariacie szkoły.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym ogłoszeniu, wadium tego oferenta zostanie zatrzymane jako kaucja zabezpieczająca na okres trwania dzierżawy.

Oferentowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu, po potrąceniu 10 zł kosztów manipulacyjnych. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez podmiot, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w Referacie Obsługi Oświaty, Moryń ul. Chopina 2 w godzinach 900 - 1200, tel. 0914146057.

Pomieszczenia przeznaczone w dzierżawę można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500.

Dyrektor zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki Ogłoszenia:

1. Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy.

2. Wykaz sprzętu i wyposażenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
30 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
30 maj 2008, godz. 14:22

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
30 maj 2008, godz. 15:05