Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: Działka niezabudowana  nr  421/5 o pow. 0,9392 ha, położona w obrębie 2 miasta Moryń

Moryń, 8 lutego 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

 

Działka niezabudowana  nr  421/5 o pow. 0,9392 ha, położona w obrębie 2 miasta Moryń. Nieruchomość oznaczona jest w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: RIVa - 0,0654 ha; RVIb - 0,0805ha, RV - 0,7933ha. Działka ma regularny kształt (prostokąt). Dojazd do działki dobry - drogą gruntową.

 

2. Opis nieruchomości:

 

Dzierżawa gruntu pod uprawy rolne, na okres do 3 lat. Zastrzega się, że nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu.  Nawozy naturalne stosowane na ww. działce powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

 

4. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

 

Działka nr 421/5 obręb 2 miasta Moryń przeznaczona jest do dzierżawy  w formie przetargu ustnego

nieograniczonego, Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach

zabudowy.

 

5. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości:

 

 Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

      6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy:

  

 Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  400,00 (słownie: czterysta złotych).

 

7. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

 

 Wysokość wadium – 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).

 Płatne w terminie do 13 marca 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

 Nr 91937010460300064820030003.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

    

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

 

  8. Minimalne postąpienie:

 

Minimalne postąpienie wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

  

     9. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

 

      16 marca 2023 r.  godz. 8⁰⁰, I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu,

 Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

Dzierżawca na własny koszt może dokonać geodezyjnego wznowienia granic wydzierżawionej nieruchomości oraz usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące                             z uprawą działki.

 

 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

 

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20230208104628 (PDF, 115.34Kb) 2023-02-08 12:45:19 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
08 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
08 lut 2023, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
08 lut 2023, godz. 12:45