Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: nr 5/1 o pow. 0,0667 ha położoną w obrębie Gądno

Moryń, 18 stycznia 2024 r.

GMOŚ. 6840. 4.2023.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 5/1 o pow. 0,0667 ha położoną w obrębie Gądno. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00062834/3. Nieruchomość niezabudowana położona jest w południowej części wsi Gądno po lewej stronie drogi powiatowej - ul. Moryńskiej w kierunku centrum miejscowości. Nieruchomość posiada teren lekko pofałdowany. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezagospodarowane oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Od strony południowej przebiega ww. droga publiczna. Od strony zachodniej i północnej przylegają tereny niezagospodarowane, a od strony wschodniej tereny wykorzystywane rolniczo. Nieruchomość w części jest zadrzewiona i zakrzaczona samosiewami drzew i krzewów. Na działce zlokalizowany jest maszt – antena telefonii komórkowej z budynkiem technicznym. Ta część działki około 1/3 jej powierzchni jest w całości ogrodzona ogrodzeniem z sieci. Nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt nieruchomości regularny zbliżony do kwadratu. Nieruchomość w części stanowi teren nieużytkowany. Posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej. Cechuje się korzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Moryń zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/250/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 2014 roku obszar, na którym położona jest działka oznaczony jest kolorem jasno żółtym paskowaniem w kolorze beżowym z oznaczeniem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 460.000,00 zł  (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium: 46.000,00 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych), płatne w terminie do 18 marca 2024 r.  w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 4.600,00 zł. (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu: 21 marca 2024 r. o godzinie 10.00 - I ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20240118091553 (PDF, 124.52Kb) 2024-01-18 11:35:41 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
18 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
18 sty 2024, godz. 11:04

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
18 sty 2024, godz. 11:35