Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Udział 1666/10000 części nieruchomość zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/31 o pow. 0,0567 ha położona w miejscowości Bielin

Moryń, 17 maja 2023 r.

GMOŚ. 6840. 2 .2023.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

Udział 1666/10000 części nieruchomość zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/31 o pow. 0,0567 ha położona w miejscowości Bielin. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00029919/0. Powierzchnia działki stanowi grunty sklasyfikowane jako Br – RIIIa. Nieruchomość położona jest we wschodniej części Bielina po lewej stronie drogi asfaltowej w kierunku Wierzchlasu. Nieruchomość posiada teren płaski. W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi powiązanymi z zabudową mieszkaniową. Nieruchomość wykorzystywana jest i użytkowana jako pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie składowo – magazynowe oraz do chowu zwierząt. Na nieruchomości występują pojedyncze drzewa i krzewy owocowe. Kształt nieruchomości regularny w postaci zbliżonej do kwadratu. Posiada dostęp do drogi wewnętrznej od strony północnej i południowej o nawierzchni betonowej oraz do sieci wodociągowej i energetycznej. Budynek gospodarczy, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny bez poddasza, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty papą. Budynek w rzucie poziomym ma kształt prostokąta. Budynek wykazuje zużycie techniczne, adekwatne do wieku i okresu eksploatacji.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Moryń oznaczony jest symbolem MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) plus obowiązujący podatek Vat.

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium –  600,00 zł. (słownie: sześćset złotych), płatne w terminie do 16 czerwca 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych).

8.Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

19 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 - I ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie 184-31 (PDF, 102.83Kb) 2023-05-17 11:02:56 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Maziar

Data wytworzenia:
17 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
17 maj 2023, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
17 maj 2023, godz. 11:02