Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja Burmistrza Morynia w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

Informacja

Burmistrza Morynia

w sprawie wyborów ławników sądowych

 oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

 

 

Burmistrz Morynia informuje, że w dniu 30 czerwca 2007r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych.

 

Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98

  poz.1070 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie

  szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru

  karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50 poz.370).

 

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ( z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika należy złożyć w  Biurze Rady Miejskiej w Moryniu.

 

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia.

WZÓR KARTY  ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO jest dostępny:

-  w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu ,

-  za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych:  www.ms.gov.pl.

 

DO  ZGŁOSZENIA załącza się :

- 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów

    osobistych,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji

   ławnika.

 

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej

z 25 osób zgłaszających kandydata.

 

 

 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  nie przekroczył 70 lat,

  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Ławnikami nie mogą być:

  1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)  duchowni,

  7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI  w sprawie  wyborów ławników oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Moryniu ul.Plac Wolności 1, pokój nr 13, tel. 091 466-79-64  (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15 - 15.15).

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Burmistrz  Morynia

 

                                                                                                                                                   Jan Maranda                           

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KARTA ZG OSZENIA KANDYDATA NA AWNIKA S DOWEGO (DOC, 52.00Kb) 2007-06-06 10:52:09 100
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
06 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
06 cze 2007, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
06 cze 2007, godz. 10:52