Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE MORYŃ (na rok 2023)

Załącznik A

 

INFORMACJE OGÓLNE

DOTYCZĄCE WDRAŻANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W GMINIE MORYŃ

 

§ 1

l. Niniejszy dokument określa zasady realizacji przedsięwzięć wynikających z ustawy z dnia 21 lutego  2014 r. o funduszu sołeckim.

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
  sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póź. zm.);
 2. Przedsięwzięcie - należy przez to rozumieć zadanie, o którym mowa w art. 2 ust. 6 ustawy,
 3. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków z funduszu
  sołeckiego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym
  załącznik do niniejszego regulaminu.

4)   Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Gminy Moryń.

 

2.  Uprawnionym do korzystania z funduszu sołeckiego jest Sołectwo, w imieniu którego działa Sołtys.

3.  O sposobie wydatkowania funduszu sołeckiego decyduje Zebranie Wiejskie.

 1. Zakup usług lub materiałów realizowanych w ramach przedsięwzięć winien być sprecyzowany pod kątem kosztowym oraz zakresowym.
 2. Całkowita wartość przedsięwzięć powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i planistycznej oraz nadzoru inwestorskiego, o ile jest to wymagane.
 3. Informację o wysokości środków funduszu sołeckiego dla danego sołectwa Burmistrz Morynia przekazuje Sołtysom do dnia 31 lipca - roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Wraz z Informacją, o której mowa w ust. 6, Burmistrz Morynia przekazuje także formularze wniosku, pisma przewodniego oraz wzory protokołu, uchwały i listy obecności Zebrania Wiejskiego w sprawie zatwierdzenia wniosku stanowiące odpowiednio załączniki nr A.l, A.2, A.3, A.4 i A.5. 
 5. Przedsięwzięcia przygotowane są przez mieszkańców sołectwa w formie wniosku, Sołtys przekazuje Burmistrzowi Morynia w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek.
 6. Wartość całkowita przedsięwzięć powinna zawierać wyłącznie wkład finansowy Gminy Moryń.
 7. We wniosku może zostać wykazany wkład własny sołectwa, np. w postaci pracy wolontariuszy lub zebranych od mieszkańców Sołectwa składek na wykonanie zadania.

11. Wniosek uchwalony przez Zebranie Wiejskie i złożony przez Sołtysa w terminie wskazanym w ust. 9 podlega ocenie zgodnie z kryteriami przyjętymi w niniejszym dokumencie.

§ 3

 1. Oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Wniosków, zwana dalej Komisją.
 2. Komisję działa w składzie co najmniej 3 - osobowym.
 3. Skład Komisji, w tym jej Przewodniczącego, powołuje Burmistrz Morynia w drodze Zarządzenia.
 4. Do członków Komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

§ 4

 1. Komisja analizuje wniosek pod kątem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i stwierdza o konieczności stosowania tejże ustawy lub też jej wyłączenia przy realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
 2. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym (tj. czy wniosek: złożony został w wymaganym terminie, został podpisany przez osoby uprawnione i dołączono do niego wymagane załączniki) oraz czy planowane do wykonania przedsięwzięcia są:
 1. zadaniami własnymi gminy;
 2. są zgodne ze strategią rozwoju gminy lub planem odnowy miejscowości;
 3. służą poprawie warunków życia mieszkańców.

 

3.   Do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 2. gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 4. działalności w zakresie telekomunikacji;
 5. lokalnego transportu zbiorowego;
 6. ochrony zdrowia;
 7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 8. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 9. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 10. edukacji publicznej;
 11. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 13. targowisk i hal targowych;
 14. zieleni gminnej i zadrzewień;
 15. cmentarzy gminnych;
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 20. promocji gminy;
 21. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 22. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

4. Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Sołectwo nie powinno finansować w ramach funduszu sołeckiego:

- działalności statutowej placówek oświatowych,

- działalności kościołów wyznaniowych,

- działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

- wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie (chyba że są to konkretnie zlecone prace w ramach uchwalonych przedsięwzięć, np. koszenie, prace ziemne, itp.)

- zakupów alkoholu, papierosów i innych używek.

 

 1. Komisja:
 1. w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wskazanych kwestii w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wezwania,
 2. przedstawia swoje rekomendacje wraz z wnioskiem Burmistrzowi Morynia w terminie umożliwiającym dochowanie przez Burmistrza terminu określonego treścią art. 5 ust. 5 ustawy.

 

§ 5

 

 1. Za realizację przedsięwzięć i ich terminową realizację odpowiada Sołtys.
 2. Przy wdrażaniu i realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, Sołtysów wspierać może wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, lub też opiekun Sołectwa.
 3. Pracownik Referatu Finansowego lub Skarbnik Gminy, dokonuje kontroli w zakresie zgodności wskazanych kwot z wartością zaplanowaną i wyszczególnioną we wniosku.
 4. Wydatki każdego przedsięwzięcia winny być zgodne z planowaną wartością całkowitą wniosku oraz terminem realizacji.

 

§ 6

 

  1. Sołectwo może dokonać w trakcie roku budżetowego zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, składając stosowny wniosek o zmianę w trybie i zgodnie z zakresem jak w procedurze ubiegania się sołectwa o wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
  2. Wnioski o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, należy złożyć w terminie do 31 października roku budżetowego którego dotyczy zmiana.
  3. Do zmiany przedsięwzięć należy wypełnić  dokumenty stanowiące załączniki Nr B.1. – B.5.

 

§ 7

 

Zalecenie zadań z osobami prawnymi (firmami) następuje na rzecz Gminy Moryń, zaś zlecenie w formie umów zlecenia i o dzieło na rzecz osób fizycznych odbywa się na rzecz Urzędu Miejskiego w Moryniu.

   

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Marek Kurjata

Data wytworzenia:
25 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
10 lip 2024, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
25 lip 2022, godz. 11:14