Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY


Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2012 r.

Okres zatrudnienia: 01.08.2012 do 31.12.2012 r. (z możliwością kontynuowania umowy w kolejnych latach)

 1. Wymagania konieczne:
  • a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • b) korzystanie z pełni praw publicznych,
  • c) nieposzlakowana opinia,
  • d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • f) wykształcenie;
   • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna  lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi
   • lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
   • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
   • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
  • g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
  • h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 2. Wymagania dodatkowe:
  • a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
  • b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
  • c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
  • d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  • e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
  • f) umiejętność współpracy w zespole,
  • g) odporność na sytuacje stresowe,
  • h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
  • i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
  • j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
 3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
  • a) empatia,
  • b) komunikatywność,
  • c) odpowiedzialność,
  • d) kreatywność,
  • e) obowiązkowość,
  • f) rzetelność,
  • g) zaangażowanie i odporność na stres,
  • h) zdolności organizacyjne,
 4. Zakres zadań asystenta rodziny:Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań tj.
  • 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  • 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  • 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
  • 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
  • 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
  • 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  • 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  • 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
  • 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  • 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  • 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  • 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  • 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
  • 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  • 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
  • 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  • 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2009r. Nr 180, poz. 1493, z póź), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
  • 20) współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, Sąd, PUP, Urząd Miejski, OPS itp. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania – zgodnie z harmonogramem (planem ustalonym wspólnie z pracownikiem OPS w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi
 5. Wymagane dokumenty:
  • a) CV ze zdjęciem,
  • b) List motywacyjny,
  • List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.
  • c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
  • e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
  • f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
  • g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
  • i) kopia dowodu osobistego,
  • j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
  • Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
 6. Postępowanie rekrutacyjne:Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
  • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
  • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu , przy ul. Szerokiej 12 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
 7. Termin i sposób składania ofert: Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu lub pocztą na adres:Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń (w terminie od 02.07.2012r. 15.07.2012r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15:15) Uwaga ! Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą   r o z p a t r y w a n e.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Moryń.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
02 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
02 lip 2012, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
02 lip 2012, godz. 09:23