Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Witnicy

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub ukończyła studia wyższe zawodowe lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym.

II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycz­nej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wy­maganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz.826),

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 826),

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, ze kandydat nie byt karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, ze kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),

11) oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stano­wisko dyrektora.

III Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs", w terminie do dnia 23 maja 2006 roku, na adres: Urząd Miejski pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

IV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Morynia .

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 44/2006

Burmistrza Morynia z dn. 27 kwietnia 2006r.

REGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

w Witnicy

§ 1

 1. Do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, Burmistrz Morynia powołuje komisję konkursową zwaną dalej „ Komisją”.

 2. W skład Komisji wchodzą:

   1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę,

   2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

   3. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,

   4. dwóch przedstawicieli rodziców,

   5. jeden przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

 3. Bez zgody kandydatów w posiedzeniu Komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

 4. Członkiem Komisji nie może być osoba :

    • krewna lub powinowata (w stopniu pierwszym) w stosunku do kandydata na dyrektora,

    • kandydująca w konkursie na dyrektora.

  1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Morynia.

    § 2

    1. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełniają warunki określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826, z 2003r. Dz.U. Nr 189, poz. 1854).

    2. Kandydaci przystępujący do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu w terminie 14 dni po ukazaniu się ogłoszenia w prasie następujące dokumenty:

     1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

     2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego,

     3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

     4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

     5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

     6. ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

     7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

     8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76, ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz 1304, Nr 203,poz.1966, Nr 213, poz. 2081) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

     9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

     1. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147, ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz 148, Nr 45,poz. 391 Nr 65, poz 594, Nr 96,poz 874, Nr 166,poz. 1611, Nr 189, poz 1851),

     2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926, Nr 153. poz 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

    § 3

    1. W ustalonym dniu konkursu, który ustala Przewodniczący Komisji lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne:

     1. badanie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie,

     2. Przewodniczący Komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

     3. Przewodniczący Komisji w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

    2. Po zakwalifikowaniu kandydatów, następuje przedstawienie zasad przeprowadzania konkursu w obecności wszystkich kandydatów. Następnie Komisja zapoznaje się z propozycjami przedstawionymi na piśmie, wysłuchuje propozycji kandydatów odnośnie sposobu kierowania pracą szkoły oraz odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania.

    3. Kandydaci prezentują swoje programy i odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej.

    4. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

    5. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.

    § 4

    1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu, czyli wyłonienie kandydata na dyrektora szkoły,

    2. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez Przewodniczącego opieczętowanej karcie z wpisanymi nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej, wyrażając wolę w następujący sposób:

       • „za” - postawienie przy jednym nazwisku znaku „+” lub „x”

    3. Każdy inny sposób głosowania uważa się za nieważny.

    4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie wszystkim członkom Komisji oddanych kart do głosowania.

    5. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat.

    § 5

    1. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

    2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów o której mowa w ust. 1 Komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 głosy w pierwszym głosowaniu.

    3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

    4. Jeżeli w wyniku drugiego głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, konkurs uważa się za nie rozstrzygnięty.

    5. W przypadku gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub konkurs nie wyłoni kandydata na dyrektora, Burmistrz Morynia powierza stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej oraz poinformowaniu o zamiarze powierzenia stanowiska organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

    § 6

    1. Dokumentację konkursu stanowią:

     1. Podpisany przez wszystkich obecnych członków szczegółowy protokół,

     2. Dołączone do protokołu karty do głosowania.

    2. Po podpisaniu protokołu Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.

    3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący Komisji przedkłada Burmistrzowi Morynia.

    § 7

    Przebieg prac Komisji jest tajny w części dotyczącej samego głosowania. Komisja obraduje bez udziału kandydatów i innych osób.

    § 8

    Burmistrz unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

     1. nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

     2. przeprowadzenia przez Komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków,

     3. innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

    § 9

    Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w terminie 14 dni od przestawienia kandydata na stanowisko dyrektora zgłosić umotywowane zastrzeżenia. Wówczas organ prowadzący szkołę nie może powierzyć stanowiska temu kandydatowi.

    § 10

    Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stanowienia regulaminu rozstrzyga Burmistrz Morynia.


   1. Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Osoba odpowiadająca za treść informacji

    Redaktor Beata Szczerbicka

    Data wytworzenia:
    09 maj 2006

    Osoba dodająca informacje

    Beata Szczerbicka

    Data publikacji:
    09 maj 2006, godz. 12:10

    Osoba aktualizująca informacje

    Beata Szczerbicka

    Data aktualizacji:
    09 maj 2006, godz. 12:10