Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o naborze na wolne stanowisko pracy w UM Moryń


Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy referent (1 etat)

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

  1. wyższe wykształcenie

b) znajomość oprogramowania biurowego

c) znajomość języka niemieckiego i angielskiego w stopniu

podstawowym (w mowie i piśmie).

2. Wymagania dodatkowe:

odpowiedzialność, obowiązkowość samodzielność, komunikatywność, dokładność, kreatywność, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, sumienność, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Zarządzanie projektami, przygotowanie wniosków i formularzy pomocowych.

2.Nadzór nad właściwym prowadzeniem i wdrażaniem projektów, oraz koordynowanie obiegu dokumentacji projektu.

3.Gromadzenie informacji o dostępnych źródłach finansowania projektów, oraz informowanie przełożonych i zainteresowanych podmiotów.

4.Współdziałanie z instytucjami pośredniczącymi w zakresie projektów realizowanych i przygotowywanych do realizacji.

5.Gromadzenie informacji na temat wystąpień gminy Moryń o dofinansowanie.

6.Rozliczanie zrealizowanych projektów.

7.Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.

8.Prowadzenie rejestru zamówień publicznych i sprawozdawczości w tym zakresie.

9.Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)1,

b) kwestionariusz osobowy 2,

c) list motywacyjny,

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub

zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach.

f) świadectwa pracy

g) oświadczenie o stanie zdrowia

h) oświadczenie o niekaralności

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta (1etat) „ w terminie do dnia 05 maja 2006r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl.Wolności 1 74-503 Moryń.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

1pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

2 zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia

17 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 230,poz.2293).


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Beata Szczerbicka

Data wytworzenia:
20 kwi 2006

Osoba dodająca informacje

Beata Szczerbicka

Data publikacji:
20 kwi 2006, godz. 08:54

Osoba aktualizująca informacje

Beata Szczerbicka

Data aktualizacji:
20 kwi 2006, godz. 08:54