Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie naboru


.

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy referent (1/2 etatu)

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie informatyczne, pożądane wyższe lub średnie wraz z kontynuowaniem nauki na studiach o profilu informatycznym,

  2. doświadczenie i umiejętność administrowania komputerami i siecią LAN

  3. znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym (w mowie i piśmie),

  4. znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianym podpisem elektronicznym oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym.

2. Wymagania dodatkowe:

  1. podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządów gminnych oraz organizacji pracy Urzędu

  2. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, dokładność, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zarządzanie siecią teleinformatyczną oraz systemami informatycznymi

oraz ich eksploatacja,

b) zarządzanie polem adresowym, konfigurowanie interfejsów sieciowych

komputerów(stacje robocze i serwery) i innych urządzeń (drukarki

sieciowe, router, firewal),

c) Stworzenie jednolitej struktury zarządzania i administrowania siecią

poprzez istniejący lub odpowiedni system zarządzania,

d) realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem

funkcjonowania Urzędu i obsługi interesantów poprzez wdrażanie

elektronicznego obiegu dokumentów,

e) nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających (UPS-y),

f) regularne monitorowanie systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie

ochrony haseł i zasobów sieci, oraz wskazywanie konieczności

wdrażania odpowiednich mechanizmów ochrony, adekwatnych do

możliwości organizacyjnych i finansowych,

g) wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym jednostki samorządu

terytorialnego, określonych w ustawie o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, pracowników,

h) wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu w zakresie informatycznym,

i) pomoc i wspieranie stanowiska odpowiedzialnego za aktualizację BIP-u

i strony internetowej Morynia,

j) realizacja i wdrażanie kampanii promocyjnej Gminy Moryń.

k) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Moryniu w zakresie pomocy merytorycznej dotyczącej zabezpieczenia

systemów informatycznych.

l) wykonywanie kopii bezpieczeństwa programów i archiwizacji baz danych

Urzędu Miejskiego w Moryniu

ł) aktualizacja systemów informatycznych (instalacja upgradeów, service

packów, aktualizacja oprogramowania),

m) planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych w systemie

informatycznym,

n) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

o) dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego według

potrzeb,

p) szkolenia pracowników w zakresie korzystania z sieci oraz informowanie

o dostępnych usługach i ich możliwościach.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)1,

b) kwestionariusz osobowy 2,

c) list motywacyjny,

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub

zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach.

f) świadectwa pracy

g) oświadczenie o stanie zdrowia

h) oświadczenie o niekaralności

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta (1/2 etatu) „ w terminie do dnia 28 lutego 2006r. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miejski w Moryniu ul. Pl.Wolności 1 74-503 Moryń.

1pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim.

2 zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 230,poz.2293).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.moryn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy .Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony; w dalszej perspektywie może nastąpić zwiększenie wymiaru zatrudnienia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Beata Szczerbicka

Data wytworzenia:
10 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Beata Szczerbicka

Data publikacji:
10 lut 2006, godz. 13:19

Osoba aktualizująca informacje

Beata Szczerbicka

Data aktualizacji:
10 lut 2006, godz. 13:19