Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie konkursu ofert - dot. kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.


BURMISTRZ MORYNIA

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U.nr96,poz.873 oraz z 2004 r.nr64,poz.593,nr116,poz.1203 i nr210,poz.2135)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Moryń w roku 2006 w zakresie:

1. Prowadzenie drużyn piłkarskich zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Sportowym - 24.500,00 zł „Morzycko” Moryń (drużyna seniorów,drużyna juniorów oraz drużyna trampkarzy),

2. Prowadzenie drużyn piłkarskich zrzeszonych w Ludowym Uczniowskim Klubie - 14.500,00 zł Sportowym „Witniczanka” Witnica (drużyna seniorów,drużyna juniorów oraz drużyna trampkarzy),

3. Prowadzenie drużyn piłkarskich zrzeszonych w Ludowym Uczniowskim Klubie - 13.000,00 zł Sportowym „Sokół” Przyjezierze (drużyna seniorów,drużyna juniorów oraz drużynatrampkarzy),

4. Prowadzenie drużyn piłkarskich zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Sportowym - 7.000,00 zł „Korona” Klępicz (drużyna seniorów, drużyna juniorów oraz drużyna trampkarzy),

5. Prowadzenie działalności jeździeckiej członków zrzeszonych w Uczniowskim - 2.000,00 zł Klubie Sportowym „Podkowa” Moryń,

6. Prowadzenie działalności tenisa ziemnego i mini golfa przez członków - 2.000,00 zł zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Morynia i jeziora Morzycko

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.W konkursie uczestniczyć mogą;

a/ organizacje pozarządowe,

b/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c/ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d/ jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub inne przez nie nadzorowanezwane dalej Podmiotami, które:

- przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

- prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia,

- posiadają wykwalifikowaną kadrę do realizacji niniejszych zadań,

- posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zgodną z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 29 października 2003r.. (Dz.U.nr 193,poz.1891) w sprawie wzoru wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,zawierającą w szczególności:

- 2 -

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Składanie ofert na realizację zadania następuje w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Pl.Wolności 1(pok.nr8),

  2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu lub przesłać pocztą na ten adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego). Oferty niezłożone we właściwym terminie nie będą

objęte procedurą konkursową.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym, w którym upłynął termin składania ofert, o godz. 10.00.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od otwarcia ofert.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

5. Burmistrz Morynia, dokonując wyboru oferty, bierze pod uwagę:

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnychgwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakrsu rzeczowego zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

6. W przypadku, gdy wnioskowana suma dofinansowania w zgłoszonych ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadań, Burmistrz zastrzega sobie możliwość zmniejszeniawysokości dofinansowania stosownie do posiadanych środków.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Beata Szczerbicka

Data wytworzenia:
17 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Beata Szczerbicka

Data publikacji:
17 lut 2006, godz. 09:25

Osoba aktualizująca informacje

Beata Szczerbicka

Data aktualizacji:
17 lut 2006, godz. 09:25