Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Moryniu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie DPS: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Moryń: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY - licząc od daty zawarcia umowy
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 428044 - 2009; data zamieszczenia: 14.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, faks 091 4146370. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna zarządzająca Domem Pomocy Społecznej.   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY - licząc od daty zawarcia umowy.   II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.   II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły objęte zamówieniem są towarami branży spożywczej , powszechnie dostępnymi o ustalonych walorach smakowych i właściwościach w zakresie sposobów ich przetwarzania oraz terminów przydatności do spożycia. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 1. 15800000-6 Różne produkty spożywcze; 2. 15899000-6 Proszek do pieczenia; 3. 15870000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne; 4. 15871000-4 Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda; 5. 15871110-8 Ocet lub produkty równoważne; 6. 15871230-5 Ketchup; 7. 15871250-1 Musztarda; 8. 15871273-8 Majonez; 9. 15872000-1 Zioła i przyprawy korzenne; 10. 15872100-2 Pieprz; 11. 15872200-3 Przyprawy korzenne; 12. 15872400-5 Sól; 13. 15833100-7 Desery; 14. 15841000-5 Kakao; 15. 15891400-4 Zupy; 16. 15851100-9 Makaron niegotowany; 17. 15897000-2 Produkty puszkowane i polowe racje żywnościowe; 18. 15862000-8 Substytuty kawy; 19. 15863000-5 Herbata 20. 15812100-4 Wyroby ciastkarskie 21. 15842000-2 Czekolada i wyroby cukiernicze 22. 15821200-1 Herbatniki słodkie 23. 15830000-5 Cukier i produkty pokrewne 24. 15820000-2 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości 25. 15842300-5 Wyroby cukiernicze 26. 15610000-7 Produkty przemiału ziarna 27. 15613000-8 Produkty z ziaren zbóż 28. 15613100-9 Produkty przemiału owsa 29. 15613300-1 Produkty zbożowe 30. 15613311-1 Płatki kukurydziane 31. 15614000-5 Ryż przetworzony 32. 15623000-1 Skrobie 33. 15331100-8 Warzywa świeże lub mrożone 34. 15331131-4 Fasola przetworzona 35. 15331132-1 Groch przetworzony 36. 15331133-8 Groch dzielony 37. 15331150-3 Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych 38. 15331170-9 Warzywa mrożone 39. 15331400-1 Warzywa konserwowane i/lub puszkowane 40. 15331427-6 Skoncentrowany przecier pomidorowy 41. 15332412-5 Przetworzone rodzynki 42. 15332200-6 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania 43. 03221210-1 Fasola 44. 03221100-7 Warzywa korzeniowe i bulwiaste Ogółem : 99 pozycji towarowych rozmieszczonych w pięciu zestawieniach ofertowych : A - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE B - SŁODYCZE I ARTYKUŁY CUKIERNICZE C - KASZE , DŻEMY I PRZETWORZONE WARZYWA D - PRODUKTY MROŻONE E - PIECZYWO.   II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.   II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.   II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium.   III.2) WARUNKI UDZIAŁU ·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy P.Z.P. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o analizę dokumentów , wymienionych w punkcie VI SIWZ z zastosowaniem metody - spełnia lub nie spełnia- w stosunku do każdego z wymaganych dokumentów .   ·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. *pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* 5. Ofertę - wypełnione formularze : Formularz ofertowy oraz Zestawienie ofertowe(minimum 1 komplet z zakresu zadań oznaczonych symbolami od litery A do litery E) - *tylko w przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia* B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) Dokumenty(lub kserokopie) wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzające, że Dostawca spełnia wymogi w zakresie higieny, w zakresie prowadzonej działalności - protokoły dotyczące odbioru : a. obiektu budowlanego - magazynu b. środka transportu, którym realizowane będą dostawy C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do złożenia dokumentów , o których mowa w pkt. A. -jednakże : 1) Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. A.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - dokumenty te muszą odpowiadać treścią dokumentom wymienionym w pkt.A.2. 2) -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. C zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. A2. D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A.2) ;A.3) - dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.   SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.   IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.   IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip.moryn.pl - w zakładce :Ogłoszenia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.   IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2009 godzina 08:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń.   IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DPS MoryA SIWZ Art spoA ywcze (RAR, 95.49Kb) 2009-12-15 08:42:59 19
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Molenda

Data wytworzenia:
14 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Molenda

Data publikacji:
14 gru 2009, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Molenda

Data aktualizacji:
15 gru 2009, godz. 08:42